Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

‘DA DONALD’

27-01-2017 Rolf van Zanten

Dat ‘the Donald’ meer is dan ‘the mouse that roared’ is intussen wel duidelijk geworden. Ook al is hij uiteindelijk met een miniem verschil verkozen, wist hij in minder dan een week een “sterk” visitekaartje af te geven. Zelden werd er zo driftig gespeculeerd omtrent het volbrengen van de nieuwe doelstellingen van deze 45e president.

Met zijn uitspraken op binnen- en buitenlands politiek terrein boezemt hij bij veel partijen de nodige vrees in juist in een periode die ter afsluiting had moeten dienen, maar waarin helaas de krachten ontbraken om het monetaire systeem te saneren in plaats van het ‘kicking the can down the road’ paradigma te hanteren.

Als gevolg van de verzwakking van het monetaire systeem brokkelde de politieke invloed van de V.S. op buitenlands terrein reeds af. Met ‘Da Donald’s America first’, waarmee in feite de Monroe doctrine – Amerika voor de Amerikanen – opnieuw wordt geïntroduceerd, zal niet alleen de Amerikaanse economische en politieke invloed verder afnemen maar zal er ook sprake zijn van een verschuiving van het geopolitieke machtscentrum van West naar Oost. Europa zal daarin evenmin veel verandering kunnen brengen gegeven de Brexit situatie die naast het inmiddels opkomende populisme wellicht tot een verdere afbrokkeling van de Europese eenheid zal kunnen leiden. Kortom, de verkiezing van Trump leidt niet alleen tot meer onzekerheid maar wellicht ook tot toenemende (geo)politieke spanningen. Een ‘blessing in disguise’ (voor zover je daarvan kunt spreken) is dat de grote landen ter andere zijde – China, Rusland en India – nog onvoldoende financieel/economische en ook militaire ‘substance’ hebben opgebouwd om deze” invitatie” terstond gestand te kunnen doen.

Hoe dan ook, we verkeren thans in een transitiefase waarin onzekerheid de boventoon voert en dat is nooit een goede raadgever geweest. Als Europeaan zou je hopen dat de politici in Brussel het eenheidsthema zouden benadrukken maar de onderlinge politieke verdeeldheid alsmede de wankele monetaire situatie staan een nieuw elan en visie vooralsnog in de weg om voldoende vertrouwen in de toekomst te kunnen creëren. Daarbij komt ook de geringe ‘grip’  op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, een terrein dat eigenlijk al sinds WO II als een achtergebleven gebied kan worden beschouwd.

Dus waarop het onder deze omstandigheden aankomt, is in de eerste plaats zelf als waker van je eigen koopkracht te zorgen dat je voeten droog houdt door je eigen belangen zo veilig mogelijk te stellen. Daartoe is al direct na 2008 de Strategische ModelPortefeuille ontwikkeld er van uitgaande dat een monetaire omslag op goed moment hoe dan ook zal worden afgedwongen. Door hierop te anticiperen hoef je er ook geen vrees meer voor te hebben.

In dat kader blijft het verstandig om de macro ontwikkelingen zoveel mogelijk kritisch te blijven volgen zoals je ook in je auto voortdurend op de bewegingen van de andere weggebruikers dient te anticiperen.

Goed, dus waarop dienen we onze ogen te richten? Daar Trump nog maar net in het Witte Huis de scepter zwaait, is het nog te vroeg om te kunnen zeggen dat zijn plannen ‘along the line’ zullen worden uitgevoerd maar wel dat we er terdege rekening mee moeten houden.

Als we naar de economische implicaties kijken van “het Amerika voor de Amerikanen” dan zal dat in de eerste plaats betekenen dat de rest van de wereld op een of andere manier de handelsoverschotten zullen moeten kwijtraken. Immers, tot dusver voert de V.S. als sinds de loskoppeling van de dollar/goud relatie maand op maand een handelstekort dat varieert tussen de $39 en $45 miljard. Hieronder de laatste stand van zaken.

us-balance-of-trade

Dat exportoverschot van de rest van de wereld zou dan in rap tempo moeten worden afgebouwd want er bestaat geen consumptiemaatschappij bij uitstek als die van de V.S. Bovendien wordt deze import gratis gefinancierd middels het vrijelijk bijdrukken van dollars, immers de reservevaluta. De euro bezit niet de rol van de reservevaluta en blijft altijd afhankelijk van de inkoop in dollars (olie, grondstoffen maar ook de meeste producten van buiten Europa worden in dollars afgerekend). Dus in principe zullen de landen met een handelsoverschot de eigen binnenlandse consumptie moeten gaan stimuleren. Daartoe ontbreekt vooralsnog de nodige koopkracht, ook al neemt deze in Azië absoluut toe maar niet van deze omvang. Voor de opkomende markten zal dit een aanmerkelijk probleem opleveren.

Voorts, indien Trump besluit grootschalig te gaan investeren in bijvoorbeeld de infrastructuur dan zal de staat opnieuw leningen moeten uitschrijven. Dat geleende geld komt bovenop de bestaande schuld. Dit in samenhang met Trumps stimuleringsmiddelen boven de bestaande groei die in het derde kwartaal reeds was opgelopen tot boven 3% met meer inflatiedruk gaan leiden die thans rond 2% ligt. Vandaar dat de Fed reeds heeft aangekondigd de rente te zullen gaan verhogen. Trump heeft intussen wel zelf te kennen gegeven dat hier de schoen begint te wringen en daarin heeft hij volkomen gelijk!

Bij welke rentestand moeten we ons zorgen gaan maken? Tot vóór de crash in 2008 konden we leven met het historisch gemiddelde van 5%. Als de rente verder steeg, leidde dat doorgaans tot lagere aandelenkoersen. Doordat de economische groei nooit die snelle schuldgroei kan blijven volgen, ontstaat er grote monetaire spanning. Het is om die reden dat de rente sinds 2008 praktisch op de nullijn werd gehouden. Een rente van bijvoorbeeld 5% op een staatsschuld van ca. $20 biljoen ex. de ongedekte verplichtingen ad $60 à $70 biljoen zou een directe verhoging van de staatsschuld van ca. $1 biljoen inhouden. Trumps voorgestelde zgn. skinny budget onder afslanking van $1 biljoen per jaar zou daarmee teniet worden gedaan. Hieronder een tekening van de schuldontwikkeling in de V.S. sinds 1979 die nogmaals zonder de loskoppeling nooit van die orde had kunnen plaatsvinden.

us-trump

Een andere kracht is dat een hogere rente bijna synchroon zal leiden tot een hogere dollar die tevens leidt tot stijgende grondstoffenprijzen (olie!) als afgeleide waarvan ook de inflatie en de rente in de rest van de wereld zullen toenemen. Als daarmee de lonen min of meer gelijke tred weten te houden is er qua koopkracht niet zo veel aan de hand, maar dat is prematuur.

Voor de eurogroep zullen de spanningen tussen de noordelijke en zuidelijke landen toenemen daar de laatste een rentestijging niet of nauwelijks kunnen dragen. Vandaar de nog lopende opkoopprogramma’s van de ECB die daarmee zullen ontsporen. Voor Trump zal dat geen zorg zijn want hij ziet toch al weinig heil in een Europese Unie die reeds de nodige zeilen zal moeten bijzetten om de NAVO defensiebudgetten op een hoger plan te tillen. Deze zullen in de orde van grootte van 200% à 300% moeten worden opgehoogd om daarmee op gemiddeld 2% van het BBP te komen, hetgeen de oorspronkelijke afspraak was.

Indien de V.S. definitief kiezen voor meer protectie zal dat ook betekenen dat niet alleen de import afneemt maar tevens dat er minder dollars in het mondiale monetaire circuit terecht komen. Met een afnemende beschikbaarheid van dollars in dat circuit zal ook de reservefunctie van die munt ter discussie komen te staan.

Een stijgende vraag naar dollars zal eveneens leiden tot een hogere rente in het dollardebiet en stijgende kosten voor de rest van de wereld, vertaald in inflatie. Echter, dat zal nog niet zo snel gebeuren daar in de eerste plaats het overvloedige aanbod van Amerikaanse staatsfondsen  met name vanuit Azië (China, Japan) nog voor voldoende tegenwicht zal kunnen zorgen.

Voorts stelde ‘Da Donald’ dat de wereldhandel de V.S. in een soort houdgreep heeft die tot de exorbitante handelstekorten heeft geleid. Hij vergeet daarbij te zeggen dat z’n voorganger Nixon middels de loskoppeling van de dollar die vrijbrief heeft verstrekt. Immers, de dollar was niet langer gedekt door goud en kon eindeloos worden bijgedrukt, met de bekende gevolgen van niet alleen continue handelstekorten maar tevens de “export” van de Amerikaanse maakindustrie naar goedkopere landen. Dit “euvel” zal nu worden bestreden middels aanzienlijk hogere invoerrechten. Voor China wordt zelfs gedacht aan 35% tot 45%! Trump heeft daarbij wel een punt gelet op de aanzienlijk lagere sales tax in de V.S. die meestal niet hoger ligt dan tussen 5% en 8%, vergelijkbaar met onze BTW die echter bij ons en in veel andere landen al op of tegen 20% loopt. Voor Amerikaanse producten betekent dit eigenlijk een verkapte importheffing. Trump denkt met een eigen invoerheffing jaarlijks een slordige biljoen te kunnen ophalen. De World Trade Organization (WTO) zal hiertegen weinig kunnen inbrengen.

china-export-problem

Tegelijkertijd kan met de instelling van invoerrechten boven de sales tax een echte handelsoorlog ontstaan daar het buitenland ook op Amerikaanse producten een invoerheffing zou kunnen instellen.

Nu staat de groei van de wereldhandel al op een bedenkelijk niveau maar het gaat hier niet eens om de groei maar om het totale volume. Met invoer beperkende maatregelen zal die juist afnemen. Om dat te benadrukken zouden we eens moeten kijken naar de gevolgen van de Smoot/Hawley Tariff Act in de 30-er jaren die de depressie nog een extra duw naar beneden gaf met als later gevolg dat de V.S. Japan lokte om Pearl Harbor aan te vallen. Daarmee werd een casus belli gecreëerd met verstrekkende gevolgen.

Wie had dat voorzien? Nobody! Het achterliggende motief was stimulering van de defensie industrie alsmede innovatie om daarmee de economie nieuw leven in te blazen. Roosevelt had nooit kunnen denken dat deze actie later zou leiden tot de absolute suprematie van de V.S. op het wereldtoneel. Hoe lang nog?

Het heeft er alle schijn van dat voor ‘Da Donald’ met veel te weinig “kennisbagage” in huis van de internationale verwevenheid geen zee te hoog zal gaan. Je moet hopen dat er nog voldoende weldenkende mensen van signatuur en statuur zijn die hem nog tijdig weten bij te sturen.

Op de beurs speelden al deze overwegingen geen enkele rol. In tegendeel, de Dow Jones zette middels de doorbraak door de 20.000 punten een nieuwe en nauwelijks te kwantificeren all-time high neer. Deze beweging is enerzijds puur geënt op de voorgestelde lagere corporate tax en de groeiverwachtingen die ‘Da Donald’ heeft gewekt en anderzijds als gevolg van de vlucht uit de obligatiesector vanwege de dreigende rentestijging. Echter, beschouwd vanuit het goud als het enige echte geld blijkt de Dow allesbehalve een nieuw record te hebben gezet.

djia-goud-grammen

Hoewel intussen genoegzaam bekend, heeft de onderstaande grap op ZeroHedge  intussen de gehele wereld bereikt en ons landje duidelijk op de kaart gezet.

 

Tuesday Humor: Holland Introduces Itself To President Trump ‘Bigly’

tyler

As the whole world watched the inauguration of Donald Trump as the 45th president of the United States and heard his address that from now on it was “America first,” the European nation of Holland asked politely “can you make The Netherlands second?” As they explain in the clip below, “because we realize it’s better for us to get along, we decided to introduce our tiny country to you… in a way that will probably appeal to you the most.”

 

“Our country was founded by William of Orange, who fought against the Spanish. The Spanish were total scumbags. They fought against us for 80 years but they could’t beat us… couldn’t do it. Total losers.”

 

“We’ve got this scandalous tradition of Black Pete. It’s the most offensive racist thing you’ve ever seen… you’ll love it.”

“And we also have a disabled politician for you to make fun of…”

 

Onduidelijk is op wie rechtstreeks wordt geduid maar het zou zo maar Mark Rutte kunnen zijn.

Robert Broncel                                                                                        Copyright, 27 januari 2017 www.robertbroncel.com

 

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

 • Huub
 • Huub

  @Gerard, “Schuld kwijtschelden betekent letterlijk faillisement. Dat is toch wat ze willen voorkomen? Toch? Dus, de story is wel degelijk ending…”

  Maar schuldkwijtschelding betekent toch niet per definitie faillisement (van de schulduitleners). Stel dat Bill Gates een deel van zijn bezit afschrijft door schulden aan hem kwijt te schelden, dan houdt hij nog steeds genoeg over. Toch?

 • Gerard

  Schuld kwijtschelden betekent letterlijk faillisement. Dat is toch wat ze willen voorkomen? Toch?
  Dus, de story is wel degelijk ending…

 • Marc

  Ik kan het niet meer met je eens zijn.
  Het is wel de msm die alleen de islam vertroetel betogingen uitzenden.
  Voorstanders van Trump zijn onzichtbaar voor de msm en dus ook voor ons.

 • Djennis

  Touche…

 • Johan van Vught

  Hoe meer anti EU-zetels hoe liever. Hoe sneller die corrupte bende in Brussel is opgerold hoe beter. Dan hoeven we niet alleen geen naheffingen meer te betalen wat kunnen we ons 20 miljard besparen die ten goede komen aan de eigen bevolking.

 • Johan van Vught

  Grappig om al die ‘halve zolen’ te zien die protesteren tegen het beleid van Trump. Deze man heeft gewoon gezond boerenverstand. Hij weet dat bijna overal waar moslims zijn, er ellende is. En hij wil ze voorlopig een halt toeroepen. Hij is tenminste zo nuchter om vast te stellen dat niet Putin en ook niet Engeland “de vijand” is. Maar dat degenen die ons bestaan bedreigen en ook onze cultuur bedreigen achter het moslimgordijn vandaan komen. Grappig ook om te zien hoe op diverse plaatsen een paar 100 idioten het opnemen voor een achterlijke religie. En daarbij heel veel media aandacht genereren. Wat dat betreft heeft Trump wel gelijk: de gewone media hebben zich tegen het eigen volk gekeerd en geven ruim baan aan de ideologische linkse kerk met islam vertroetelaars.

 • Nadja

  Hoi, sorry maar ik kan de link naar een nieuw rapport niet vinden in dat artikel van 2010. Zou je me die svp kunnen geven? Bedankt alvast, Floesh!

 • Walter vom Schalter

  Printen printen printen en hyperinflatie.

 • Arjan

  Never ending story, dat is wat is dit is.
  Er gaan gewoon schulden kwijtgescholden worden, 100% zeker….Zo niet dan zou het euro feest zo voorbij zijn en dat gaan de machthebbers hun slaven niet gunnen

 • vrijheid

  Gelukkig valt het voorlopig nog mee, dus we kunnen nog even door….

  ESM: geen reden alarm over Griekse schuld
  15:19 29-1-2017
  LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) – Het Europese hulpprogramma voor Griekenland is geloofwaardig en biedt voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. Dat stelde het Europese noodfonds ESM zondag, nadat het IMF in een uitgelekt rapport opnieuw had gewaarschuwd dat de Griekse schuldenlast binnen het huidige programma nog decennialang een groot probleem blijft.

  ESM: geen reden alarm over Griekse schuld In het rapport blijft het IMF bij zijn kritiek op het huidige beleid rond Griekenland, waarbij niets noemenswaardigs zou worden gedaan om de Griekse schuld houdbaar te maken. Het IMF herhaalt daarbij zijn advies om de schuld te verlichten, terwijl de Grieken zelf zorgen dat problemen op het gebied van belastingen en pensioenen worden aangepakt.

  Het ESM liet echter weten geen reden te zien om alarm te slaan over de Griekse schuldenlast. Een woordvoerder van het noodfonds benadrukte dat Europa heeft beloofd om de Griekse schuld te verlichten, als de Griekse regering zich aan al haar beloftes over economische hervormingen houdt.

  Hervormingen
  Het IMF en de eurolanden hebben al maanden een fundamenteel meningsverschil over de aanpak van de Griekse problemen. Daarbij hamert het fonds op minder ambitieuze doelen voor het overschot in de Griekse financiën. De aandacht zou moeten verschuiven naar hervormingen die de Griekse economie op termijn sterker maken.
  Volgens de berekeningen van het fonds is de verbetering van de Griekse schuld in de komende jaren van korte duur. In de decennia na 2018 zou de schuld weer exploderen. De eurolanden houden echter vast aan een optimistischer scenario voor de Griekse schuld. Het IMF kan besluiten zijn deelname aan de Griekse steun te staken, als de Griekse schuld volgens zijn inschattingen geen houdbaar niveau lijkt te gaan bereiken.
  DNB-president Klaas Knot zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat hij dit niet verwacht. Net als het ESM wees hij op de maatregelen die worden genomen om de Griekse schuld draaglijker te maken. ,,Maar het is niet eenvoudig. De schulden zijn nu in het bezit van de overheden die rond 2010 de enige waren die nog bereid waren om Griekenland te helpen.”

 • Huub

  Ach ja, zo lang de brave burger als belastingbetaler aan de politiek toestaat dat bedrag uit algemene middelen te laten betalen kan het feest doorgaan. De Italiaanse staatsschuld is er nu weer 20 miljard hoger door. Dat procent kan er ook nog wel bij.
  Maar bedenk goed, die schuldenlasten kunnen door Italië gedragen worden zo lang de rente zo laag is. En die rente wordt nu nog laaggehouden door het ECB schuldopkoop-programma van 80 en zo meteen 60 miljard per maand tot eind dit jaar….

 • Arjan

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-28/italy-s-21-billion-bank-rescue-fund-is-sufficient-visco-says

  Italy’s 20 billion-euro ($21.4 billion) government rescue fund is sufficient to recapitalize the country’s troubled banks, and about a third of money will be used for Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Bank of Italy Governor Ignazio Visco said.

  Hhahaha, wie had dat nou verwacht.
  Ze moeten gewoon de aandeelhouders laten betalen!

 • joepdekat

  Hij is weer terug van nooit te zijn weggeweest het Griekenland debacle.
  IMF waarschuwt dat Griekse schulden uit de hand lopen http://nos.nl/artikel/2155400-imf-waarschuwt-dat-griekse-schulden-uit-de-hand-lopen.html
  De komende weken zal dit wel weer de boven toon gaan voeren in de media samen met Trumpi.

 • Gerard

  Nou ja, ik was al erg uitgerust voordat ik ging. :)
  Juist NU moet ik uitrusten.

 • Nadja

  Welkom terug dan :-)
  Ik hoop uitgerust en met een frisse blik op de dynamiek van dit moment.
  Trump als president zet een duidelijke koerswijziging in voor het handelen van de overheid van de grootste economie in de wereld. En dus een game-changer voor het gehele systeem.
  Ik ga je vorig blog nog eens herlezen en kijk uit naar je volgende.
  Ik ben onder meer zeer benieuwd over je mening wat goud gaat doen in zo’n anti-globaliserings-trend.

 • Nadja

  Mooi, TU Werktuigbouw of Bedrijfskunde gedaan zeker?

 • Huub

  Woensdag a.s. Zembla over nog ernstigere problemen bij de Belastingdienst dan staatssecretaris Wiebes het voorstelt.
  http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/leuker-kunnen-we-het-niet-maken
  Als het op management en uitvoering aankomt zijn de meeste VVD’ers – uitzonderingen daargelaten – geen knip voor de neus waard. Hadden ze die kwaliteiten wel gehad dan hadden ze gewoon een goede baan in het bedrijfsleven gehad. Van der Steur is een kasteelheer, Wiebes was de wonderboy uit Amsterdam waar Financiën al jaren achterloopt met het opleveren van de jaarrekening. En ook Rutte zijn HR-management kwaliteiten – de post die hij bij Unilever had – om de juiste ministers en staatssecretarissen te selecteren blijken onvoldoende.

 • G.

  Yup, globalisering was in den beginnen leuk totdat ze nu de effecten merken.

  Bedankt voor Japan, ik bedoelde dat Japan niets heeft geleerd van de periode 01″ – 06″ en daarna niets van het westen 08″ – tot nu.

 • Huub

  Protectionisme werkt per definitie deflatie in de hand. Maar op korte termijn lijkt het wel wat problemen op te lossen zoals het bieden van banenbehoud. De meerderheid in de VS heeft jarenlang geprofiteerd van de globalisering, maar omdat er voor een steeds groter deel van de bevolking negatieve gevolgen ontstaan in bestaans- cq baanzekerheid is er nu simpelweg een meerderheid voor het terugdraaien van globalisering.
  Trouwens ter info: Japan was het eerste land dat QE toepaste, dus voor de FED en de ECB er mee begonnen.

 • Walter vom Schalter

  John Williams-Dollar Faces Death Knell
  https://youtu.be/RXrsf91zH0Y

  Economist John Williams says, “We are facing a terrible crisis. . . . In terms of the Fed (getting control) and the long term solvency issues, these are death knells for the dollar. Unless those are addressed, you are going to see massive selling of the dollar, a debasement of the dollar and high inflation that will lead you into hyperinflation.
  That’s what comes into play. Prior to this administration, I would have given the chances of avoiding that as nil, but with this administration, I have some hope here.”

 • G.

  Ja maar dat kan de VS juist niet gebruiken, deflatie..
  Japan heeft niets geleerd van het Westen omtrent QE en het Westen heeft juist niets geleerd van de 20 verloren jaren van Japan omtrent deflatie..

  Thomas Sowell zei ooit dat ‘bij nader inzien veel problemen van vandaag het gevolg blijken te zijn van de oplossingen van gisteren’.

 • Huub

  Japan is een voorbeeld van een land zonder gastarbeiders. Heeft met cultuur, taal, enz. te maken, met als gevolg dat de deflatie extra bevorderd wordt door de demografische ontwikkelingen. Werkeloosheid is er minimaal, maar deflatie zet door.
  VS heeft ook al lage werkeloosheid en gaat daar bovenop nu de grenzen sluiten. De deflatie zal versterkt doorzetten.

 • G.

  zolang je niet uit die landen komt en geen moslim bent komt het goed. Globalisering zorgt voor winst & over winst wordt belasting betaalt..

  Vindt de maatregel wel bizar maar vermoedt dat Trump heeft gekeken naar het beleid van Japan. ” geen moslims, geen terroristen..” los daarvan is het invoeren van het heilige boek verboden en een moskee willen ze daar ook niet zien.. Actief beleid maar daar hoor je niemand over.. maar ja, een christelijke kerk & het openlijk Christelijk zijn wordt ook niet echt toegestaan in de Arabische landen… tja..

 • G.

  Klopt – Google Piraeus maar eens.
  Na 5 jaar ” eindelijk” overgenomen door de Chinezen, er is wel een vakbond bij de havenarbeiders maar ze weten niet hoe de hazen zullen lopen.
  Versobering van arbeidsomstandigheden tegen een lager loon en anders kun je een andere baan gaan zoeken.

  Ik snap niet dat ze niet “gewoon” in default gaan zoals bijvoorbeeld een Ijsland destijds.. uiteraard een compleet andere cultuur maar dit wordt ook nooit levensvatbaar… Nog even wat landbouw machines aanschaffen en je agracultuur uitbreiden en je volk kan blijven eten..

 • Walter vom Schalter

  Als mijn ESTA reistoestemming nog maar werkt is het goed. Geen idee wat de NSA verder zoal nog uitspookt. En mijn Twitter account en Facebook account mogen ze gerust inzien.

 • Walter vom Schalter

  Griekenland is al helemaal leeg, valt niks te halen. Verkoop van een eilandje of zo aan een rijke Chinees.

 • Huub

  “The Dow Companies Report Lowest Revenues since 2010, Dow hits 20,000”
  http://wolfstreet.com/2017/01/29/dow-component-companies-report-lowest-revenues-since-2010/

  Maar waarom blijft de DOW dan toch maar stijgen?
  Twee opties:
  1. Verbeterde vooruitzichten
  2. Gebrek aan yield bij andere assets
  Het eerste kan niet nu de wereldhandel door de trade wars geplaagd worden. Als het tweede doorzet (lage yields bij assets), ziet het er wederom goed uit voor goud. Een asset zonder yield, maar momenteel wel nog zonder bubbelvorming in de prijs, omdat het prijsniveau van 1200 gelijk is aan de productiekosten.

 • Gerard

  We balanseren constant op het uiterste randje van de vulkaan. 2,6% kan 1% worden als de economie maar een beetje afkoelt.

 • Gerard

  Als je bijvoorbeeld de Dow of SP500 grafiek erbij pakt van de afgelopen 100 jaar, dan klopt dat inderdaad. Je moet dus wat meer geduld hebben. Heb je nog 100 jaar te gaan? Dan grijp je kans. Vrees alleen dat de meeste van ons dat niet meer halen…
  ???

 • Gerard

  Nee, ik ben terug al.
  Wat het protectionisme van Trump betreft? Tja, de globalisering loopt immers ook ten einde. Ik heb in mijn vorige blog daarover al geschreven. Hierin haalde ik heel vergaande protectionisme aan van de EU. Maar daar hoorde we de media niet over, nietwaar? In zwiterland werden alle verdragen met China van tafel geveegd door de EU in november. Zonnepanelen uit China worden bijvoorbeeld niet meer toegelaten in Europa. Ze konden naar schatting voor 100 euro in de winkel liggen. De europese kosten 250 euro.
  Meten we met 2 maten? Waarom de EU wel en Trump niet? De globalisering loopt ten einde, maar daar kom ik zeker nog eens op terug.

 • Floesh

  “Recent (in dat artikel van oktober 2010) schreef hij een
  nieuw rapport waarin hij aangeeft dat goud op dit moment wel eens aan
  topvorming zou kunnen doen op grond van een 11-jaarscyclus en daarom wat
  zou kunnen terugvallen.”
  Dit is toch precies gebeurd?

 • Walter vom Schalter

  Ha ha verkoop, die kunnen mooi lullen maar de uitvoering dan moeten anderen aan het werk. Wereldwijd management techniek. Ik zou iedereen die in Nederland werkt adviseren eens verder te kijken dan haar of zijn neus lang is. Als je 2 of 3 talen vloeiend beheerst in woord en geschrift en daarnaast 1 of 2 vakgebieden ervaring hebt kom je al een heel eind.

 • Nadja

  Re: baan
  Als het goed betaalt neem ik aan dat je meer presteren dan alleen buurten met die mensen. Zit je in de verkoop? Van high tech?

 • Walter vom Schalter

  https://youtu.be/9Bo1EJXM4hM hoe nu zo meteen verder in Mexico.

 • Walter vom Schalter

  Ik vraag me af wat de Mexicaan denkt die nu voor GM werkt in Mexico…..heeft ie zo meteen nog wel een baan? Als dat achteruit gaat zie mij nooit meer in Mexico city.

 • Walter vom Schalter

  “Wel vind ik het wat dwaas om over een goudprijs van 10000 dollar te
  spreken. Tegen die tijd heb ik al mijn fysieke goud verkocht.”
  Bij 10.000 dollar zijn er waarschijnlijk genoeg kopers :-) Verkoop moment wordt key. Waarom dwaas? Rekensom van hoeveelheid valuta in USD in de wereld gedeeld door de hoeveelheid goud in de wereld.
  Baan: alleen omdat ik er verschrikkelijk goed voor wordt betaald.

 • Nadja

  Het feit dat Jim Rickards die 10% predikt en dus niet meer, spreekt voor hem. Zijn economische analyses vind ik over het algemeen goed. Wel vind ik het wat dwaas om over een goudprijs van 10000 dollar te spreken. Tegen die tijd heb ik al mijn fysieke goud verkocht.
  Je hebt zo te lezen een boeiende baan als je een groot deel van je werktijd aan buurten met zo veel nationaliteiten kunt spenderen :-)

 • rise and shine