Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Prijs van edelmetaal – deel 2.

06-07-2012 Rolf van Zanten

 

Deel 2 van de gastcolumn geplaatst door Jacob.

We gaan ervan uit dat het project voortgaat. Er is voldoende geld binnengekomen om de procedures voor vergunningen te starten en om commerciële en politieke vraagstukken die zich zouden kunnen aandienen, op te lossen. Als voorbeeld van zo’n vraagstuk: op de grens van Argentinië en Chili zijn diverse goud- en zilvermijnen. U kunt begrijpen dat beide landen de “lusten” willen hebben, m.a.w. alle werkgelegenheid, de infrastructuur en het maximale uit de geproduceerde edelmetalen. De betrokken landen willen echter de lasten, zoals vervuiling, beschadiging aan gletjers, etc., zoveel mogelijk aan de andere zijde van de grens hebben.

 

Met name in de wereld van linkse gedachten heerst het idee dat alle zogenaamde derdewereld- landen uitgebuit worden door de grote mijnbedrijven. Ik kan u zeggen dat dit -volgens mij- heel ver van de waarheid is. Ik zal proberen dit uit te leggen. In de eerste plaats kan de lokale bevolking op dorpsniveau of middels gemeentelijke, provinciale en landelijke overlegorganen aangeven wat ze wel of niet wil. De verstrekte informatie is vaak uitgebreid en de aangeboden faciliteiten en infrastructurele verbeteringen zijn uitbundig. M.a.w. het mijnproject lijkt een win-win situatie in te luiden. Het “smeren” van de burgerij gaat tijdens het proces van verlening van vergunningen door, evenals het heffen van allerlei belastingen.

Als na 5 of meer jaren eindelijk de wettelijke proceduretijden beginnen af te lopen, worden Greenpeace en andere groepen actief om aan te geven dat de burgerij toch tegen het project is. Op dat moment gaat blijken hoeveel het bedrijf de betreffende machthebbers en hun regeringen op zowel provinciaal- als rijksniveau geboden heeft. Was het voldoende, dan zal de rechter zeggen dat het project voortgang kan vinden. Mocht er iemand in de keten vergeten zijn, dan worden nieuwe uitstel-ideeën bedacht. Voor de aandeelhouder die pas zijn geld terugkrijgt nadat alle leningen afgelost zijn, zijn dit bijzonder lastige tijden en velen haken met verlies af.

Ik kan u vertellen dat in verschillende ontwikkelingslanden de lokale bevolking beter behandeld wordt dan dat men in Nederland destijds bijvoorbeeld de mensen in de provincie Groningen wonend op de gasbel behandeld heeft.

 

We gaan ervan uit dat de overheden voldoende gesmeerd zijn om het project groen licht te geven. Dit betekent dat eventuele infrastructurele werkzaamheden die nog niet uitgevoerd waren, versneld ten uitvoer gebracht moeten worden. Men kan beginnen allerlei faciliteiten te bouwen waar het erts verwerkt wordt tot concentraat (een mengsel van erts waarin te winnen edelmetalen in een veel hogere concentratie voorkomen dan in het aanvankelijke erts) of zelfs tot het eindproduct, baren of kathodes, al naar gelang de wijze van ontsluiting van het edelmetaal. Er is inmiddels bekend welke wijze van mijnbouw gebruikt zal worden, derhalve kan men starten met het verwijderen van niet bruikbare materialen. Werkt men ondergronds, dan wordt er vaak een lange, schuin naar beneden lopende tunnel gegraven waar de graafwerktuigen en dumptrucks door kunnen rijden. Dit voorbereidingsgraafwerk kan maanden, ja zelfs jaren in beslag nemen. De aanschaf van immense graafmachines, dumptrucks, transportbandsystemen, maalwerktuigen, concentreerapparatuur en uitloogruimte vraagt veel kapitaal en tijd. Bedenk een concentratie van 1 gram goud per ton materiaal is tegenwoordig niet ongebruikelijk. Alle bruikbare rots wordt vermalen tot zeer kleine stukjes om het goud eruit te logen met meestal cyanide-oplossingen maar soms wordt zelfs kwik gebruikt. Vaak kan men slechts 60 – 80% van het aanwezige edelmetaal oplossen. Veel onderzoek moet worden verricht om het rendement van het uitlogen zo hoog mogelijk te krijgen omdat dit enorme consequenties heeft voor het financiële resultaat van het mijnbedrijf. Bij een mijn met een productie van 100.000 ounce goud per jaar is 1% rendement 1000 ounce goud, hetgeen ruim een miljoen Euro is.

Tijdens al deze voorbereidende werkzaamheden is de kans groot dat het bedrijf opnieuw in geldnood komt en derhalve meer aandelen zal moeten uitgeven hetgeen opnieuw verwatering betekent en/of meer lenen bij de grote banken. Een andere methode die regelmatig toegepast wordt, is het bij voorbaat verkopen van een deel van het product. Zo heeft het bedrijf Silver Wheaton van veel goud- maar ook basismetaalmijnen al het ooit te winnen zilver gekocht voor 3 – 5 US$ per ounce. Ook Royal Gold en Franco Nevada doen dit soort zaken om de naar geld smachtende mijnbedrijven verder te helpen. U kunt zich voorstellen dat dit nooit ten gunste van de al aandelen bezittende aandeelhouder is. U kunt ook begrijpen dat de kosten van al deze “noodsprongen” het uiteindelijke rendement van het bedrijf zullen verlagen.

 

Eindelijk, meestal 10 tot 20 jaren na de ontdekking, is daar de dag dat het erts verwerkt gaat worden om het edelmetaal te produceren. Als de engineering feilloos is, zal de productie snel op gang komen en daadwerkelijk het rendement halen, dat men verwachtte.

De belanghebbenden kunnen beginnen met het plukken van de vruchten waar men zo lang op gewacht heeft. De volgorde van belanghebbende is: werknemer, bestuurder (bonussen), belastingdienst, credietleverancier (achterstallige rente en aflossingen). Daarnaast is het noodzakelijk dat het bedrijf beschikt over de nodige kasstromen om tegenvallende zaken op te vangen. M.a.w. als alles goed verloopt, is er een uiterst geringe kans dat de aandeelhouder voor het eerst tot maximaal 5% over het (door hem/haar 10 jaren geleden) geïnvesteerde geld ontvangt.

 

Intussen is de omgeving mondiger geworden en zij vindt dat het bedrijf meer moet doen om het milieu, of tenminste de mensen persoonlijk, te beschermen. Omdat de overheid van het gebied waar de mijn zich bevindt, aan de landelijke bevolking allerlei zaken beloofd heeft, komt deze plaatselijke overheid vermoedelijk (veel) geld te kort. Ze kan dus van mening zijn dat het internationale mijnbedrijf, met zogenaamd alleen aan zichzelf denkende aandeelhouders, het volk uitbuit. Men vergeet even voor de noodzakelijke gemoedsrust dat vrijwel al het geld dat de productie oplevert, in het land stroomt door middel van lonen, energie, contractors, diensten, heffingen en belastingen. De overheid besluit dat er extra royalties betaald moeten worden over iedere ounce die gewonnen wordt want winst wordt er niet gemaakt dus winstbelasting levert niets op. Men begint ook te dreigen met nationalisatie als ten eerste de lonen voor de “uitgebuite” werknemers niet met een aanzienlijk percentage (30%) verhoogd worden (dan worden er immers meer belastingen en premies afgedragen) en ten tweede als de binnenkomende opbrengsten niet eerst door het staatsbankier-systeem met de lokale inflatoire valuta gaan, waardoor weer 5 tot 10% van de bruto opbrengst verloren gaat.

 

In ons geval echter blijkt de engineering een klein foutje te hebben gemaakt waardoor de ontsluiting van het goud 30% meer tijd neemt. Dit betekent dat de doorzet aanvankelijk 30% lager is dan gebudgetteerd. Hierdoor worden de cashkosten niet de geprognostiseerde 600 US$ per ounce maar 857 US$. De overheid had echter gerekend met de in het plan aangegeven inkomsten en zal dus overleg plegen en dreigen totdat ze toch de inkomsten krijgt, die ze verwacht had. Royalties, belastingen en andere randverschijnselen worden normaal niet meegenomen in de cashkosten. Onderzoek van deskundigen (kosten zeg 2 miljoen) leert dat een extra investering van 50 miljoen dit engineeringsprobleem kan oplossen. Twee jaren later dan gepland, haalt de nieuwe mijn zijn doelproductie. De overheid verlaagt de verhoogde royalties (natuurlijk) niet maar het management krijgt 1,5 miljoen extra omdat zij de doorzet significant verhoogd heeft met het geld van de aandeelhouder.

Gelukkig trekt de edelmetaalprijs aan, hetgeen net de extra kosten en lastenverhogingen dekt. De overheid en de bevolking denken daar echter heel anders over; zij zien de edelmetaal- prijzen toenemen en de roep over uitbuiting en het misbruik maken van posities en overwinsten komt snel. De overheid voelt zich verplicht om op te komen voor het benadeelde volk omdat er verkiezingen in zicht zijn, en besluit de nu goed lopende onderneming te nationaliseren. Het moederbedrijf spant een procedure aan bij de World Trade Organization (WTO) om zijn beklag over deze zaak te doen. Na 5 jaren door advocaten heen en weer gepraat, vindt de WTO dat het bedrijf veel voordeel had van de hoge goudprijs (alle rendementsproblemen, lastenverhogingen, etc. worden niet in aanmerking genomen). Men komt overeen dat de nationaliserende overheid 50% van de 5 jaren geleden geldende aandeelprijs moet uitkeren aan de advocaten, die wat er overblijft, kunnen verdelen over de aandeelhouders. De zittende overheid heeft echter dat geld nodig om extra onderhoud te doen in de geconfisceerde mijn, wegens “ontwerpfouten” en kan en wil die 50% niet uitbetalen. De advocaten en zeker de aandeelhouders blijven zeer waarschijnlijk met lege handen achter.

 

De vraag was: Hoe resulteert dit alles in een prijs voor het edelmetaal?

 

Zoals aangegeven zijn de cashkosten voor een goudmijn al gauw 600 US$ per ounce. Natuurlijk, er zijn enkele die nog kunnen produceren voor 250 US$ maar dat zal niet lang standhouden. Er zijn veel oude mijnen, vooral in Zuid-Afrika, die ruim boven de 1000 US$ per ounce zitten. In de pure zilvermijnen zijn de cashkosten vaak circa 5-10 US$/ounce. Voor platina zijn de cashkosten rond de 1200 US$/ounce omdat bijna alle platina op grote diepte gevonden wordt en het ontsluitingsproces erg veel energie kost.

Ik lees regelmatig jubelverhalen dat de goudmijnen nu (medio 2012), met de hoge goudprijs, geld als water verdienen. Helaas, de werkelijkheid is heel anders. Zoals in het voorgaande aangegeven moet er erg veel geïnvesteerd worden voor een mijn goed functioneert. Uiteindelijk is er meestal 30 tot 60% vreemd kapitaal nodig om alles gefinancierd te krijgen met daarbij verplichte hedgingcontracten die afgesloten moeten worden bij voornoemde grote banken. Het hedgen wordt gedaan om de gelduitleners meer zekerheid te bieden voor het door hen uitgeleende geld. Dit werkt op de zelfde wijze als de (woeker-)polissen die banken afsluiten bij een hypotheek of een andere lening. Hedgen is goed voor de banken, iets minder goed voor het mijnbedrijf en over het algemeen bijzonder slecht voor de beleggers. Een belangrijk deel van de winst gaat op in hedgingkosten en afwikkelingen die niet in de cashkosten verrekend worden.

 

We hebben berekeningen gemaakt van alle kosten inclusief belastingen en royalties van een gewonnen ounce goud, zilver of platina. We hebben de winst van de totale opbrengsten afgetrokken en deze gedeeld door het verkochte edelmetaal om de reële kosten per ounce te kunnen berekenen.

De “populairdere” goudbedrijven hebben tussen 4.500 en 14.000 US$ per ounce per jaar-productiecapaciteit, aan marktkapitaal. We zien dus dat degenen die lage cashkosten hebben meer kapitaalwaarde hebben omdat aandeelhouders meer voor de betreffende aandelen over hebben. De belangrijkste vraag is of de aandeelhouders betaald worden voor hun risico. Als we als aandeelhouder kijken wat niet tot de kosten gerekend wordt, zijn dat de kapitaalskosten voor de aandeelhouder. Hij dient daarvoor vergoeding te krijgen middels dividend of door het toenemen van de aandeelprijs. Omdat mijnen een riskante aangelegenheid zijn, zoals hiervoor beschreven, dient de vergoeding tenminste 7,5% te zijn.

 

Onderstaand een tabel met de werkelijke kosten per ounce goud inclusief een uitleenvergoeding van 7,5% min het verstrekte dividend.

Goud en zilver kopen bij The Silver Mountain
(Data afkomstig uit de eerste kwartaal 2012 verslagen van de genoemde bedrijven.)

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de goudprijs minimaal 1650 US$ moet zijn om de reële totale kosten van de meeste producenten te vergoeden. Alleen bij Harmony, Barrick en Gold Fields krijg je een vergoeding voor de investering. Verder wordt helder dat de zogenaamde cashkosten helemaal niets zeggen voor de belegger.

 

De belegger wordt verteld dat Goldcorp en Eldorado de beste mijnbedrijven zijn want ze hebben de laagste cashkosten. Ik hoop dat u uit het bovenstaande kunt opmaken dat cashkosten voor de belegger niet van belang zijn.

 

Onderstaande tabel geeft een soortgelijke situatie aan voor zilver.

Online goud en zilver kopen op www.thesilvermountain.nl
(Data afkomstig uit de eerste kwartaal 2012 verslagen van de genoemde bedrijven.)

 

Ook bij zilver zien we dat de prijs niet veel verder kan dalen want in dat geval krijgt de aandeelhouder geen vergoeding meer voor alle risico’s die hij genomen heeft. De bedrijven zullen dus verlies gaan maken als de prijs onder de 20 US$/ ounce gaat zakken.

 

Onderstaande tabel geeft de kosten aan voor het verkopen van een ounce platina. Alle andere producten zijn teruggerekend naar platina.

 

The Silver Mountain voor goud en zilver

(Data afkomstig uit de laatste interimrapporten )* of jaarverslagen )** van de genoemde bedrijven.)

 

Ter informatie: De gepubliceerde cashkosten worden berekend per ounce PGM (platina group metal) + goud.

 

Stillwater produceert hoofdzakelijk palladium en recyclet heel veel katalysatoren waardoor de uiteindelijke productie vrijwel verdubbelt. Voor de duidelijkheid heb ik de capaciteit van Stillwater ook omgerekend naar platina.

 

Uit dit overzicht blijkt dat met Platina Groep Metalen geen droog brood te verdienen is bij de huidige platina- en palladiumprijzen. De bedrijven gaan verlies maken als de prijs onder de 1560 US$ per ounce daalt. Nieuwe projecten rekenen met platinaprijzen van rond de 2000 US$.

 

Qua aandelen kunnen we concluderen dat de aandelen nog steeds veel te duur zijn voor de huidige edelmetaalprijzen. Het lijkt nu veel verstandiger om fysiek metaal te kopen dan aandelen die we hier onderzocht hebben. De kleine mijnbedrijven in oprichting zijn “natuurlijk” veelbelovender maar ik hoop dat de voorgaande betogen u toch iets voorzichtiger maken.

 • Mr festus

  Bent u behoefte aan een dringende lening om rekeningen te betalen, uitbreiding van het bedrijf, rechtspersonen of persoonlijke lening? Contacteer ons vandaag nog voor een efficiënte en betrouwbare snelle lening vandaag via e-mail: comfortglobal1@gmail.com

 • Joel Cristoball

  Heeft u een dringende financiële krediet lening nodig?
  * Zeer snelle en directe transfer naar uw bankrekening
  * De terugbetaling begint acht maanden nadat u het geld te krijgen
  Bankrekening
  * Lage rente van 2%
  * Lange termijn terugbetaling (1-30 jaar) Lengte
  * Flexibele leningsvoorwaarden en de maandelijkse betaling
  *. Hoe lang duurt het te financieren? Na het indienen van de lening aanvraag
  U kunt rekenen op een voorlopig antwoord minder dan 24 uur
  financiering in 72-96 uur na ontvangst van de informatie die ze nodig hebben
  van jou.

  Maak contact met deze legitieme en een vergunning bedrijf, geautoriseerd
  financiële bijstand aan iedereen geven
  Voor meer informatie en de lening aanvraagformulier

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  Beste wensen
  Sir Joel Williams
  CASH FIRM lening bedrijf
  Directeur
  TEL: +60183723787
  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • Joel Cristoball

  Heeft u een dringende financiële krediet lening nodig?
  * Zeer snelle en directe transfer naar uw bankrekening
  * De terugbetaling begint acht maanden nadat u het geld te krijgen
  Bankrekening
  * Lage rente van 2%
  * Lange termijn terugbetaling (1-30 jaar) Lengte
  * Flexibele leningsvoorwaarden en de maandelijkse betaling
  *. Hoe lang duurt het te financieren? Na het indienen van de lening aanvraag
  U kunt rekenen op een voorlopig antwoord minder dan 24 uur
  financiering in 72-96 uur na ontvangst van de informatie die ze nodig hebben
  van jou.

  Maak contact met deze legitieme en een vergunning bedrijf, geautoriseerd
  financiële bijstand aan iedereen geven
  Voor meer informatie en de lening aanvraagformulier

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  Beste wensen
  Sir Joel Williams
  CASH FIRM lening bedrijf
  Directeur
  TEL: +60183723787
  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • Joel Cristoball

  Heeft u een dringende financiële krediet lening nodig?
  * Zeer snelle en directe transfer naar uw bankrekening
  * De terugbetaling begint acht maanden nadat u het geld te krijgen
  Bankrekening
  * Lage rente van 2%
  * Lange termijn terugbetaling (1-30 jaar) Lengte
  * Flexibele leningsvoorwaarden en de maandelijkse betaling
  *. Hoe lang duurt het te financieren? Na het indienen van de lening aanvraag
  U kunt rekenen op een voorlopig antwoord minder dan 24 uur
  financiering in 72-96 uur na ontvangst van de informatie die ze nodig hebben
  van jou.

  Maak contact met deze legitieme en een vergunning bedrijf, geautoriseerd
  financiële bijstand aan iedereen geven
  Voor meer informatie en de lening aanvraagformulier

  e-mail: cashfirmarena@gmail.com

  Beste wensen
  Sir Joel Williams
  CASH FIRM lening bedrijf
  Directeur
  TEL: +60183723787
  E-mail: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

 • Pastor Peter

  Hallo, Wij zijn een christelijke organisatie opgericht om mensen die hulp nodig hebben, zoals financiële help.So helpen als je gaat door middel van financiële problemen, of om het even welke financiële puinhoop en fondsen nodig heeft om uw eigen bedrijf te starten, of je moet een lening aan zijn schuld te vereffenen of betalen van je rekeningen tong een mooi bedrijf, of dat u vinden het moeilijk om kapitaal lening te krijgen van lokale banken, neem dan contact met ons op via e-mail: pmlh927@gmail.com Bijbel zegt: ‘”Lukas 11:10 Iedereen die vraagt: ontvangt, wie zoekt vindt,., en iedereen die klopt, zal de deur worden geopend “, dus laat deze kans niet aan je voorbij gaan, omdat Jezus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig hen more.Please is voor ernstige minded en God vrezen mensen . Uw naam: Leningen Lening Duur: Geldig Cell Telefoonnummer: Dank u voor uw begrip in aanraking dan verwacht: pmlh927@gmail.com

 • http://www.thesilvermountain.nl/ Rolf van Zanten

  @Ludo
  Beste Ludo,

  Dat zou bij de douane niet dienen te gebeuren, aangezien het pakket uit Nederland afkomstig is. Bij transport binnen Europa kan bij de douane geen extra kosten in rekening worden gebracht omdat er vrij goederenverkeer is binnen Europa. Daarnaast heeft u in Nederland alle BTW die van toepassing is op de aankoop al gedaan, om die reden kan in Belgie vervolgens niet nog eens BTW worden doorbelast.

 • Fleur

  @ Ludo,

  Je kunt je bestelling ook zelf in Amsterdam ophalen. Nadeel is dat het een eind rijden is (vooral vanuit België). Voordeel is dat je contant kunt betalen, dus later nooit traceerbaar dat je ooit iets aangeschaft hebt.

 • Bart

  @Ethan
  De inname van voeding en de transformatie ervan door het lichaam is inderdaad belangrijk dus belangwekkende info hieromtrent lijkt me altijd welkom. En we gaan hier vaker off-topic. Daarbij, vrouwen die sex hebben denken ook weleens aan belangrijkere zaken zoals boodschappenlijstjes. Dit terwijl de man tezelfdertijd over een andere vrouw fantaseert. Dus off-topic gaan is niet bepaald ongewoon. :)

 • Ludo

  Trustpilot
  Net zoals jullie allicht, kreeg ik bij mijn laatste aankoop bij TSM het verzoek om op de site van Trustpilot een tevredenheidenquête in te vullen. Ik heb dit niet gedaan omdat Trustpilot mijn e-mail adres wilde en daar heb ik geen zin in.

  Ik ben al > 2 jaar klant bij TSM en geef 5 sterren voor de excellente / vriendelijke / snelle service en communicatie, de website en uiteraard het bloggedeelte.

  Een klein minpunt – dat TSM zelf niet in de hand heeft – is dat mijn laatste 3 leveringen telkens door UPS bij de buren werd afgeleverd ondanks dat op de parcel duidelijk gestickered is dat dit niet mag. Nu woon ik op de Vlaamse ‘boerenbuiten’ en is de kans dat zo’n aflevering misloopt eerder klein, maar voor wie in een anoniem appartement in een grootstad woont is dat mogelijk anders. Bij bestellingen in 2010-2011 kreeg ik een briefje van UPS in de bus en kreeg ik de keuze tussen opnieuw aanbieden (wat niet mogelijk is gezien ik overdag werk) of het afhalen van mijn pakje in hun depot in Diegem. Gezien ik daar frequent in de buurt ben, is dat maar een klein ommetje. Gebaseerd op mijn laatste 3 ervaringen vermoed ik dat ze hun leverpolitiek hebben aangepast en het pakje hoe dan ook willen afleveren, sticker op de doos of niet.

  Ik heb nog een vraag voor de Belgische posters : heeft iemand het al meegemaakt dat zijn pakje door de douane is opengemaakt? Gezien het via luchtvracht Zaventem binnenkomt, bestaat altijd de kans dat het pakje geopend wordt. Bij mij is dit nog niet voorgevallen…

 • monica

  dank je wel ! Ethan

 • Henk

  Wanhopige Spanjaarden zoeken werk voor € 350 per maand in Marokko!

  nos.nl/audio/393767-spanjaarden-op-zoek-naar-werk-in-marokko.html

  De jongerenwerkloosheid in Spanje is op dit moment 52% en je krijgt maximaal een half jaar een uitkering van € 400 p/mnd. Veel jongeren gaan dan maar eerst weer bij hun ouders wonen, maar omdat die ook geen werk meer hebben gaat men met zijn allen bij de grootouders wonen omdat het huis in beslag wordt genomen door de bank (die wij nu dus moeten redden!)
  Uiteindelijk rest dus geen andere keuze dan voor pakweg €350 p/mnd in Marokko te gaan werken.
  Ik heb zelf het gevoel dat dit echt pas het prille begin is van wat ons te wachten staat.

 • cp

  ethan, bedankt voor je bijdrage.. interessant.. maar heb je wel eens gekeken naar een prodimed dieet?

 • Ethan

  @Bart

  Het is even off-topic, maar m.b.t. wat je noemt over “fat belly” heb ik laatst een geweldig boek gelezen na een prachtig interview wat ik hoorde met de auteur.

  Mijn oprechte excuses voor dit off-topic gaan met een wat lange reactie, maar ik doe het alleen maar omdat ik het zo belangrijk vind dat jullie dit ook weten zodat ook jullie je eigen afwegingen op dit gebied kunnen maken. Ik doe het omdat ik om jullie geef en aan het einde wordt het ook wel duiderlijker, ok? :)

  Het boek is:

  Wheat Belly: Lose the Wheat, Lose the Weight, and Find Your Path Back to Health
  http://www.amazon.com/Wheat-Belly-Lose-Weight-Health/dp/1609611543

  Geschreven door cardioloog William Davis.

  De essentie:

  De tarwe van nu is niet meer de tarwe uit bijv. 1950. De tarwe van nu is heftig gemanipuleerd, niet eens zo zeer door genetische manipulatie, maar door selectief kweken en combineren. De tarwe van nu is korter en brengt meer op per hectare.. maar het doet je bloedsuikerspiegel ook sneller stijgen dan bijna al het andere eten wat je kunt verzinnen! Dit zorgt o.a. voor een cyclus van 1.5-2 uur van eten naar honger, naar suikerdip, naar eten, etc. Dit is o.a. absoluut niet fijn voor je alvleesklier die dit elke keer moet opvangen door maar insuline te maken.

  En zeg nu zelf: als we om de 2 uur eten nodig hadden omdat we anders slap of moe werden, hadden we ooit de ijstijd e.d. door kunnen komen? We zijn nog voor 99.99% gelijk aan die mensen, in verhouding hebben we nog niet zo lang landbouw (~10.000 jaar o.i.d.) en al helemaal niet de belachelijke hoeveelheden suikers die we tegenwoordig in allerlei vormen binnen krijgen (o.a. dus ook via tarwe)!

  Deze suikers worden ook niet gemakkelijk “verstookt” als brandstof maar veel sneller als met name buikvet opgeslagen. Buikvet is niet “gewoon’ vet, maar het zorgt voor onsteking-gerelateerde stoffen, produceert hormonen lijkend op oestrogeen (vandaar dat mannen met overgewicht vaak borstvorming beginnen te krijgen). Verder zet tarwe ook de “doorlaadbaarheid” van je darmen verder open dan gewenst, een trucje wat o.a. ook beheerst wordt door cholera en dysentrie.. en zo krijg je ook sluimerende ellende, auto-immuun zaken etc.

  Verder bindt het allemaal in de hersenen ook aan receptoren die lijken op de receptoren die ook triggeren op opiaten. Tarwe/koolhydraten zijn snel verslavend!

  Tenslotte: tarwe stimuleert eetlust! Het zorgt er voor dat je al snel meer dan 15% meer gaat eten dan dat je anders zou doen. :O

  Hier het (gratis te beluisteren) interview wat mijn interesse deed aanwakkeren:

  “William Davis – The Dangers of Wheat
  April 29, 2012

  Dr. William Davis, cardiologist and seeker-of-truth in health exposes “healthy whole grains” for the incredibly destructive genetic monsters they’ve become. Over 80% of the people he meets today are pre-diabetic or diabetic. In an effort to reduce blood sugar, he asked patients to remove all wheat products from their diet based on the simple fact that foods made of wheat flour raise blood sugar higher than nearly all other foods, regardless if the wheat is organic, multi-grain, whole grain or sprouted. The results were positively drastic. Dr. Davis will discuss the benefits of going wheat free. We’ll cover genetic changes of wheat verses ancient grains. He explains how modern wheat is an opiate and appetite stimulant. William also breaks down the internal components of wheat and how they interact with the body in negative ways linked to a slew of health problems. He also explains the great lie of gluten free bread. Why aren’t doctors giving this important research any attention?”

  Link: http://www.redicecreations.com/radio/2012/04/RIR-120429.php

  Deze site is ook echt geweldig m.b.t. “Primal food”:

  http://www.marksdailyapple.com

  Veel uitleg, referenties naar wetenschappelijk onderzoek, en zeer indrukwekkende succesverhalen, bijv: http://www.marksdailyapple.com/the-unconquerable-dave/

  ~~

  Zelf eet ik nu pakweg 1 week niet meer tarwe-bevattende producten en zo weinig mogelijk koolhydraten en suikers en ben ik dus eigenlijk “Primal” gaan eten. Zie ook het uitstekende gratis interview: Nora Gedgaudas – Hour 1 – The Paleo Diet, Primal Body & Primal Mind: http://www.redicecreations.com/radio/2012/06/RIR-120610.php )

  De eerste dagen waren best heftig. Werd gek van de geur van brood in de supermarkt en wilde het liefst die bak met vers brood ter plekke aanvallen, voelde mij humeurig, kon mij niet concentreren, steeds honger gevoel etc. etc.

  Dit wordt ook wel de “low-carb flu” genoemd:
  http://www.marksdailyapple.com/low-carb-flu

  Nu heb ik elke dag een combinatie van (goede) vetten (alleen biologisch als het dierlijk is), heb een lekkere collectie aan groeten, noten en fruit mee overdag.

  Resultaat tot nu toe?

  Mijn buik wordt kleiner/platter, voel mij minder ‘opgeblazen’, nog niet de gewoonlijke 2x/week migraine gehad, voel mij helderer in mijn hoofd, ondernemender, heb de hele dag door een veel betere/stabielere vorm van energie zelfs als ik er even niet 2 uur aan toe kom om te eten, beschikbare energie neemt ook toe, etc.

  Zoals Mark onderbouwd: je bent of een vet-verbrander of een suikerverbrander. De laatste kan alleen op suikers leven, de eerste kan als het nodig is ook op suikers blijven functioneren.

  http://www.marksdailyapple.com/what-does-it-mean-to-be-fat-adapted/

  Trouwens, ik heb geen gluten-allergie of zo waarom ik dit doe! Puur een experiment om te kijken of andere benaderingen beter werken.

  ****************************************

  Denk ook dat, naast dat het gewoon fijn is, dat een stabielere energie, sterker zijn, langer op niet-suikers kunnen “lopen” ook gewoon wel eens erg, erg handig en wenselijk kon zijn als dingen echt fout gaan in de (financiele) wereld.

  ****************************************

  En vooral dit laatste punt is waarom ik deze kennis ook graag met jullie wil delen!

 • Bart

  @Lamberto
  In algemene zin is “chaos” dan de meest waarschijnlijke uitkomst.

 • Lamberto

  Op 1 juni 2010 heeft “zilverpaul” een verhelderend artikel over deflatie-inflatie geschreven.
  Ik raad iedereen hier aan dit opnieuw te lezen.

  http://www.thesilvermountain.nl/blog/1129/columns/het-inflatiespook-inflatie-of-deflatie-op-komst.html

  Toch komen bij mij de volgende vragen bovendrijven.
  Wat gaat er gebeuren als bij een zich versnellende deflatie tegelijkertijd door de geldscheppers steeds meer koopkracht met een negatieve rente aan het totaal van geldmiddelen wordt toegevoegd.
  Ontstaat er dan zoiets als deflatoire inflatie?
  Of moeten we het Inflatoire deflatie noemen?
  Want deflatoire maatregelen door de overheid in gang gezet zijn toch bedoeld om de opkomende inflatie te beteugelen.
  Als dit het geval is, staan we volgens mij in Europa aan de vooravond van een ongekende stijging van de werkloosheid.
  Wie helpt mij uit de droom?

 • Bart

  @Gerard
  Mij lijkt dat er bij de dreiging van algehele deflatie hele grote gecoordineerde actie komt van de centrale bankiers olv de FED en dat de iig de FED actie zal ondernemen dat de US banken het geld in het systeem brengen ipv het te stallen.

  Deflatie is “de hel” voor overheid, bankiers en vele burgers. Die gaan ze niet vrijwillig over zich heen laten komen.
  Een paar jaar na de giga-geldverrruimming wellicht grotere oorlog of hyperinflatie. Of een balanserend, helend wonder, wie zal het zeggen?

 • Fleur

  @ Nico

  Via jouw link hierboven kwam ik bij de site van goudbubbel. Interessant om te lezen, want daar waarschuwt men juist voor de kans op een scherpe daling van de goudprijs. Er wordt o.a. gesteld dat, wanneer zou uitkomen dat het goud in Fort Knox niet volledig echt is, de prijs van goud in elkaar zal storten. Mijn gevoel zegt echter dat fysiek goud dan juist nog veel duurder wordt. (want zeldzamer) Wie heeft hier een mening over?

 • Andreas

  Beste gerard
  Waar kan ik wat meer vinden over nieuwe regelgeving voor zzp? Ik kan er niets over vinden.

 • temp242

  Beste Gerard,
  Lang leve de euro dus!lol.Mvg.

 • Gerard

  @temp242
  Dat zag ik gisteravond al met de aftrap van Alcoa. Altijd een naukeurige indicator gebleken. De stroom winstwaarschuwingen zal spoedig op gang gaan komen. Slecht nieuws voor grondstoffen. Dachten we dat die op de bodem lagen? Nu lijken grondstoffen nog dieper te kunnen vallen. Aan ieder de vraag, is dit deflatie of niet??
  Daarbij zijn de gemiddelde lonen ook weg aan het zakken. Neen, erger nog, het gemiddelde inkomen is veel harder aan het dalen. Denk maar eens aan de loonwerkers die stromen naar uitkeringen. Als inkomsten + grondstoffen dalen, dan is dat “deflatie”. Daarbij dalen de huizenprijzen ook steeds harder.
  Als deflatie dreigt, dan is het wegwezen op de aandelenbeurzen.

 • Gerard

  @Bart
  “@Gerard
  Ik vraag me af waarom je zoveel negatieve reacties krijgt op je laatste reactie.”

  Ja dat vind ik ook even vreemd. Het zijn gewoon feiten die ik opnoemde. Maar ik zie geen tegenargumenten. Sterker nog, ik kan er zelf geen bedenken.

 • Edwin

  It’s not the greatest country in the world, anymore….

  http://youtu.be/16K6m3Ua2nw

 • temp242
 • gordijnen

  vpro vanavond ratingagenties

 • temp242
 • temp242
 • Nico

  Problemen van het huidige economische systeem

  Iedereen weet dat op dit moment de complete wereld in een economische crisis zit. In de volgende serie filmpjes wordt duidelijk gemaakt welke problemen er op dit moment zitten in ons systeem waardoor we ook in problemen zijn gekomen. Wanneer het economische systeem in elkaar stort zal ook goud daar uiteindelijk in meegaan. Bekijk onderstaand de video’s:http://www.goudbubbel.nl/blog/problemen-van-het-huidige-economische-systeem/

 • Jullie

  Even 300 man bij elkaar kloppen en door Europa trekken !

  Slay them all ! (uiteraard doel ik dan op alle politici en alle bankiers, gewoon, allemaal. )

  http://www.youtube.com/watch?v=CZv_lvvIVoI

 • Nico

  Ben jij een slaaf van het systeem?

  De meeste mensen denken dat ze in een vrij land leven en vrije mensen zijn en zéker niet iemand’s slaaf. Maar, slavernij betekent niet per definitie dat je letterlijk geketend bent. Er zijn vele ander vormen van slavernij. Dit is de definitie van slavernij: Slavernij of lijfeigenschap is een vorm van onvrijwillige dienst waarin een persoon wordt behandeld als het eigendom van een ander.

  Tegenwoordig zijn de meeste mensen een slaaf maar beseffen dat niet. Schuld is een vorm van slavernij en miljoenen mensen in dit land zijn middels hun schulden slaven geworden van het hierop gebaseerde financiële systeem. Wanneer iemand een ander als slaaf neemt, dan is de bedoeling dat deze slaaf een bepaald rendement gaat opleveren. Je hebt niets aan een slaaf die in een hoek zit en stof verzamelt.

  Vandaag de dag zijn er veel ………………http://www.niburu.co/index.php?view=article&catid=15%3Afinancieel&id=2708%3Aben-jij-een-slaaf-van-het-systeem&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=28

 • Edwin

  “Wij blijven lid van panels in welke wij nog significante funding operaties hebben”
  Oei Rabobank toch, dus als je ergens een belang in hebt wil je invloed (lees manipulatie) hebben?
  Uiteraard, we hadden ook niets anders verwacht van een bank.

 • temp242
 • Bart

  @Nico
  Je ziet het al helemaal gebeuren bij het door de socialisten gestolen deposit van South American Silver. Dom doch streng management, lapschwanzende werkers en grote spandoeken die de overwinning van de arbeiders op het kapitaal melden …

  Cash kosten 50 USD, total costs 150 USD per troy ounce. Wie overwint nu wie?

 • Bart

  @WijRos
  “… NL is een zwaar gezombificeerd land …” Haha, geinig.

  Trouwens, bij ons in de binnenstad heb je zo’n poppodium (waar niet?) waar heel vaak zombielikes op af komen. Altijd lachu op het terras. Nondendieu, wat zien die “mensen” er komisch uit qua “dresscode”. Vaak hebben ze dan ook nog zo’n sexy inverted zoutloper-figuur. No ass, fat belly, no shoulders. Geil joh. NOT!

 • Nico

  Bart
  Ja dat ben ik met je eens het is vaak een momentopname,bepaalde zaken geven daarom ook geen garanties het kan zo weer anders zijn.

 • Lamberto

  Het begint er op te lijken dat de “RABOBOERTJES” zichzelf in hun klompjes hebben gepist!
  Wie het onderste uit de kan wil hebben, heeft grote kans om het deksel op de neus te krijgen.
  http://biflatie.nl/artikelen/39-overig/33574-rabobank-betrokken-bij-liebor-schandaal-

 • Nico

  Het einde van het socialisme (deel 2)

  Socialisten denken nog altijd dat de overheid een land economisch mag en kan sturen. Fout! Het zijn de ondernemers die ondernemen, letterlijk, en alzo banen scheppen voor werknemers. Socialisten denken ook banen te creëren door de overheid zo groot mogelijk te maken, echter : overtollige ambtenaren die niets beters omhanden hebben gaan dan spitten, zo diep mogelijk spitten om…de burgers het leven zuur te maken. Met verplichtingen, verboden, dwingende richtlijnen, nieuwe wetten, wéér nieuwe wetten en regels om… te regelen, het leven van anderen letterlijk te regelen.

  Een voorbeeld:…………..
  http://www.fininfo-be.com/2012/07/10/het-einde-van-het-socialisme-deel-2/

 • Bart

  @Nico
  Shorts zijn inmiddels weer opgebouwd volgens info bij SilverDoctors. Ik vind de info over shorts/longs het laatste jaar of zo erg onbetrouwbaar in die zin dat de verhoudingen heel snel veranderen en je nogal eens achterhaalde info krijgt.

 • Nico

  Is de huidige crisis het einde van het socialisme? (deel 1) (dan hang ik de vlag uit)

  De huidige crisis heeft vele oorzaken. Een daarvan is het socialistische gedrag van de overheden. Margaret Tatcher zei ooit : “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.” Dit vat het eigenlijk allemaal samen. De huidige crisis luidt het einde van het socialisme in.

  Overheden zaten al lang……………….. http://www.fininfo-be.com/2012/07/05/is-de-huidige-crisis-het-einde-van-het-socialisme/

 • Nico

  Zilver short op laagste niveau sinds 2001

  Volgens het COT rapport hebben commerciële handelaars hun short posities in zilver afgebouwd tot het laagste niveau sinds 2001. Gene Arensberg van het Gotgoldreport verwacht een sterke rally in de zilverprijs via een massale short-covering rally. Hij ziet hiervoor 4 redenen:
  •Commerciële handelaars verlaagden hun short posities tot het laagste niveau sinds september 2001, net voor de start van de huidige seculaire bull rally
  •Grote hedgers zien nog weinig neerwaarts risico op dit punt, net als in 2001 toen zilver $ 4,18 noteerde.
  •Swap dealers houden nu netto long posities aan, volgens historische data de meeste long posities in de geschiedenis
  •Zilver is massaal oververkocht op dit niveau

 • WijRos

  @Bart

  re. Ik vraag me af waarom je zoveel negatieve reacties krijgt op je laatste reactie.

  Ik niet Bart, NL is een zwaar gezombificeerd land waar circa 90% op een of andere wijze van de overheid afhankelijk is, dan krijg je dit soort reacties. In China en in de Russia weet men waar dit toe leidt in NL moet men dat eerst ook een keer goed voelen. Geen zorg, het komt er aan met de leidende “actie” partijen. Dan komt het zover dat iedereen arm is want het eindigt altijd op die wijze gelukkig want dan zijn er geen rijken meer.
  Ik heb het hier al vaker gezegd, het is niet verdelen van rijkdom maar verdeling van armoede dat is het beleid waar de actie partijen voor staan. Rijkdom moet je verdienen dat kun je niet verdelen dat is iets wat niet in het Communistisch Manifest staat.

 • Nico

  Er zitten kennelijk veel links denkenden op dit blog die zich tegen de haren ingestreken voelen

 • Bart

  @Gerard
  Ik vraag me af waarom je zoveel negatieve reacties krijgt op je laatste reactie.

 • temp242
 • Lamberto

  http://www.destaatsschuldmeter.nl/

  Het sprookjesland geheten: “Nederland”.
  Op naar de € 500.000.000.000, –
  Zij die van grote getallen houden stemmen natuurlijk op schoolmeester Roemer.
  We zitten dan zo op € 600.000.000.000, –
  Jonge mensen kunnen het beste geen eurocent meer op de bank zetten, en moeten vooral niet de weg van loonslaaf inslaan.
  Je weet dan zeker dat er in deze huidige controle maatschappij bitter weinig overblijft van de door hard werken en inzet verdiende euro’s.
  Wordt daarom zelfstandig ondernemer of uitkeringstrekker, maar verdien voor de graaiende overheid vooral niet meer dan het minimumsalaris en betreed uit zelfbehoud het pad van het parallelle economische circuit, daar is in de komende tijd nog wel een goed belegde boterham te verdienen.
  Ben er van overtuigd dat zilveren en gouden muntjes in deze sector gretig zullen worden gebruikt.
  Laat de politieke idioten in Den Haag die persoonlijk geen enkele bijdrage leveren om arbeidsplaatsen te creëren of onze samenleving naar een hoger plan van welvaart en welbevinden te tillen, naar de hel lopen.
  Zorg alleen nog voor je naaste familie, en koester uit zelfbehoud vooral je sociale netwerk!
  Wedden dat deze shocktherapie helpt!

 • Theo

  http://www.pvdt.nl/video/waarom-nederland-uit-de-eu-zou-moeten

  Dit zijn goede reden om er ook echt uit te gaan en wel zo snel als mogelijk.
  gr.Theo

 • temp242
 • Gerard

  @Bart
  Het meest opvallende is wel dat oude strakke communistische landen zo aan het privatiseren zijn. Zoals o.a. vietnam en China. Privaat bezit wordt daar zelfs beloond en aangemoedigd. Hier wordt prive bezit zwaar belast. Het lijkt wel of alles 180 graden gaat draaien.
  Onze overheid in Nederland is al goed voor 66% van de economie en snel groeiende nog. En inderdaad Wijros, vooral MKB en bovenal ZZPers worden hier keihard aangepakt en kapot gemaakt. De nieuwe belastingregels voor ZZPers nog gezien! Vooral PvdA, SP en D66 steunen dit. Als dit doorgaat is er binnen 1,5 jaar geen enkele ZZPer meer over. Bij mij in de beurt zijn al veel ZZPers bezig zich in Duitsland te vestigen. Met dank aan de politieke onbenullen.

 • gordijnen

  30 miljard naar Spanje. De eerste stap in de goede richting van ESM is gezet.

  Dit zou wel eens de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen.

  Ruim 600 reacties van Nederlanders bij de telegraaf.

 • high five

  Weer een broker broke.

  Futures Brokerage PFG Best Freezes Accounts Following Discovery Of Accounting Irregularity
  http://www.zerohedge.com/news/futures-brokerage-pfg-best-freezes-accounts-following-discovery-accounting-irregularity

 • Roi

  Waarom Gordon Brown het goud van Groot-Brittannië verkocht tegen een spotgoedkope prijs.

  Het besluit valt op als ronduit bizar: de verkoop van de grootste gedeelte van de goudreserves van Groot-Brittannië voor prijzen tussen $256 en $296 per oz, slechts om toe te kijken hoe het steeg naar $1.615 per oz vandaag de dag. Toen Brown besloot om 400 ton goud tussen 1999 en 2002 te verkopen, deed hij twee duidelijk vreemde dingen. “Brown werd geconfronteerd met een probleem van wereldformaat waar een aantal financiële instellingen vrijwillig short posities innamen in goud omdat het de stabiliteit van het financiële stelsel bedreigde en het duidelijk was dat er iets moest gebeuren.”…meer

  http://blogs.telegraph.co.uk/finance/thomaspascoe/100018367/revealed-why-gordon-brown-sold-britains-gold-at-a-knock-down-price/

 • Ethan

  Goed punt van Farrell weer in een artikel:

  Barclay’s former ceo: banks were fixing interest rates!? no! say it isn’t so!!!
  http://gizadeathstar.com/2012/07/barclays-former-ceo-banks-were-fixing-interest-rates-no-say-it-isnt-so/

  ~~

  “In other words, when non-central banks conspire to fix interest rates, it’s criminal, but when central banks do it, it’s ok.

  The reason goes to a point I first made in Babylon’s Banksters. The real philosophical discussion that needs to be had about the nature of money, is not about what it is and what it represents, but about who it represents. The need for such a discussion is now upon us with a vengeance, for there are those advocating, on one end of the spectrum, a return to some sort of bullion backed money, others (like the Rothschilds), have been advocating a global currency backed by the land of the world itself(hence their interest in promoting a new “Gaia” religion, after all, money and the temple, as I pointed out in that book, have a millennia-old history of entanglement), while still others have been advocating the state issuance of debt-free money, the latter heretics particularly villified as reviving Lincoln grennbackery, JFK United States notes folly, or, neo-Nazi Feder notes.

  If money represents a who, then it stands to reason that those who use it, and who it ultimately represents, must be a part of the conversation of what it is, and who gets to issue it, and what policies will be pursued. The plutocriminal oligarchs have, of course, been quite successful at excluding the vast majority of people over whom they would rule, from that conversation. It is time, however, for everyone to (1) become informed on the philosophical discussions of money, from the von Mises Austrian school to the Lincoln greenbacks, colonial scrip, and neo-Federism that others advocate. And (2) it is time for the discussion to include everyone. We envision, so to speak, a metaphorical “gate crashing” at the next meeting of the Bilderbergers, and, perhaps, a new slogan: “No money issuance, without representation.” In short, it is time to inject ourselves into the conversations from which we have been excluded.”

 • Dave

  Voor iedereen die twijfelt aan de argumenten van Jullie wil ik hetvolgende mededelen:

  Goud is voor koningen/centrale bankiers
  Zilver is voor de edelen
  Barteren is voor boeren
  Papiergeld is voor slaven

  Een wijze les..

  Zilver zal ditmaal de g/z ratio voorbij gaan van 1:9 omdat zilver toegankelijker is voor de middenklasse. Er worden evenveel fiatvaluta’s geinvesteerd in zilver als in goud. Maar omdat zilver goedkoper is zal zilver wijder verspreid zijn onder de bevolking en eerder dienen als betaalmiddel. Hoe wijder de verspreiding des te hoger de prijs in fiatvaluta’s.

  Persoonlijk heb ik een voorkeur voor 50% goud en 50% zilver. Uiteindelijk zal zilver schaarser zijn dan goud omdat zilver het eerst van de aardbodem verdwenen zal zijn.

 • Bart

  @Gerard
  Dat denk ik ook Gerard. Wel lijkt het me dat er ook landen zullen zijn die daar niet aan meewerken, die veel ruimte blijven geven aan prive initiatief en prive investeerders. Daar ga ik me op orienteren. Het lijkt me niet zo dat de hele planeet gaat veranderen in helse 1984 Venezuela’s of EU’s.

  Ik denk daarbij aan Mexico, China, Zweden, Colombia, Canada, individuele staten in de VS. Weet iemand andere landen waar het goed zaken doen is?

 • http://fininfoblog.wordpress.com Fininfo-be

  De verdoken welvaart op basis van schulden heeft het socialisme de wind in de zeilen gegeven. Het socialistische idee was in het begin een nobel idee en gerechtvaardigd. Maar de heren socialisten zijn te ver gegaan. Ze hebben hun macht misbruikt en onze economie kapot gemaakt. Dat met Frankrijk en België 2 Europese kernlanden nog steeds een socialist aan de macht hebben, is een groot probleem.

  De huidige crisis zal echter een einde maken aan de verspillingsdrang van de socialisten.

  http://www.fininfo-be.com/2012/07/10/het-einde-van-het-socialisme-deel-2/

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  @Jullie

  Dank voor je toelichting.
  Het ging niet die kant op die ik had verwacht, maar ja, men kan niet alles winnen :)

 • WijRos

  @Gerard

  Beste Gerard, in de westerse wereld nationaliseert men niet maar bedrijven worden opgenomen in het overheidsapparaat zoals de financiële instellingen maar ook de grote bedrijven als Shell, BAM, Arcadis. Unilever, KPN etc. hebben hetzelfde type volk als bestuur en daarmee zijn ze, met jouw aandelen geld er nog in, toch in de overheid opgenomen. De echte bedrijven die met niets begonnen zijn 40 -20 jaren geleden zijn allemaal gecriminaliseerd en daarmee verdwenen. De overheid wil geen zaken doen met particuliere bedrijven dat is mijn stelling. De hele media maffia en de politiek werkt mee om grote particuliere bedrijven kapot te maken.

 • WijRos

  @Roi

  re. dat we bijna konden lenen tegen negatieve rente.

  Beste Roi, als u 4 jaren geleden tegen een Nobel prijs winnende econoom of Bernanke had verklaard dat we in 2012 met negatieve rente te maken zouden hebben dan hadden ze je direct doorgestuurd naar een psychiater. Het was ongeveer het laatste zinnige dat we van hen gehoord hebben.
  Dit soort omstandigheden wijst op een bijzonder ongezond ondernemers- en spaarklimaat. Hierdoor zal er ook geen productie werkgelegenheid meer ontstaan alleen maar ambtenaren banen betaald met gestolen en geprint geld. Helaas heeft de politiek en nog belangrijker de burger nog steeds niet in de gaten dat geld printen diefstal op grote schaal is. Als er 100 miljoen gestolen wordt dan weet iedereen dat na tien jaren nog maar als er miljarden Euro’s bij geprint worden wat allemaal diefstal van ons is dan ligt blijkbaar niemand daar wakker van.

 • Gerard

  @Bart
  “Kameraad Morales, vriend van Roemer en smerige dief van de eigendommen van South American Silver, gaat de donkere Chavez route.
  Zuid Afrika is ‘t volgende land om te nationaliseren.”

  Helaas, dat ga je in veel meer landen zien het komend jaar.
  Dit is precies waar je de meeste zorgen om zou moeten maken. Schuldencrisis kan nooit opgelost worden, zoveel is zeker. Dan is nationalisatie de enige oplossing.
  Iets anders zie ik echt niet.
  Als je bijvoorbeeld alle huizen in Nederland zou nationaliseren (SP?), dan kun je namelijk alle hypotheekschuld met EEN pennestreep saneren.
  En zo zullen ook pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen genationaliseerd worden. Zo gaat de reset eruit zien? Dat weet ik natuurlijk niet, maar het lijkt er steeds meer op.

 • Roi

  @temp

  Ken dit Egan-Jones rating bureau niet maar zo te lezen de enige Ratings Company die onafhankelijk is en ook durft de US af te waarderen(2011).
  +
  Egan-Jones was also the first to downgrade WorldCom and Enron.En we weten wat er met deze multinationals is gebeurd.

  Ook het feit dat hij in 2011 met de SEC in de clinch lag, sterkt juist het gevoel van onafhankelijkheid.

  Het is jammer voor Nederland want ik las vandaag ergens dat we bijna konden lenen tegen negatieve rente. Maar goed deze afwaardering krijg je nou eenmaal als je voor miljarden garant gaat staan voor insolvabele landen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Egan-Jones_Ratings_Company

 • Roi

  Reynders waarschuwt voor aparte onderonsjes van grote eurolanden.

  Volgens Reynders verklaren ze immers deels de kritische oprispingen die de voorbije dagen in Finland en Nederland zijn gemaakt.

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1467424/2012/07/09/Reynders-waarschuwt-voor-aparte-onderonsjes-van-grote-eurolanden.dhtml

 • Nico

  wie evt, in kolenmijnen handelt doet er goed aan om alles in de verkoop te zetten
  zo is patriot coal vandaag 72% gezakt door bankroet men verwacht dat de hele sector meegesleurd word zelf heb ik een maand geleden de posities al van de hand gedaan.
  http://247wallst.com/2012/07/09/bankruptcy-news-killing-coal-miners-pcx-aci-btu-kol-jrcc/?source=motleyfool

 • temp242

  Beste Bart,volledig met je stelling eens.Mvg.

 • temp242
 • Bart

  @temp242
  Wordt er nog minder zilver geproduceerd de komende jaren. Kameraad Morales, vriend van Roemer en smerige dief van de eigendommen van South American Silver, gaat de donkere Chavez route.
  Zuid Afrika is ’t volgende land om te nationaliseren.

  Communisten en productie, dat gaat natuurlijk niet goed komen. Inefficientie, corruptie, luiheid, extra vervuiling etc. etc. Wel weer goed voor de goud-en zilverprijzen.

 • greetjes

  @WijRos

  Lieve Wijros, maar ik heb jou nog nooit een aluhoedje genoemd, hoor! Ik ben er namelijk zelf één ;-))

  Was niettemin een goed stukje, of niet dan?

 • WijRos

  @Jullie

  re. De goudmarkt alleen is veelste klein

  Beste Jullie, ik behoor niet tot welke elite dan ook maar en ik heb niets tegen zilver maar volgens mij overschat u de waarde van zilver. Het is niet eens helder hoeveel zilver er jaarlijks precies geproduceerd wordt maar laten we zeggen 1000 MOz dit is circa 31.000 ton a 30 US$/Oz dat is 30 miljard US$. Er wordt circa 2500 ton goud gewonnen dat zijn circa 83,5 MOz a 1.600 US$/Oz dat is 134 miljard US$. Als het hier op aan komt dan is zilver minder dan een kwart van de goud omzet. Als we de papierhandel van de Comex er bij halen dan zien we vaak grotere omzetten in zilver maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het belangrijker is. Als we de fysiek beschikbare reeds gewonnen hoeveelheid silver vergelijken met goud dan valt zilver helemaal in het niet.

  Wat is het probleem met een monopolie van goud? Dat is alleen maar duidelijkheid waar velen om vragen, goud is voor iedereen te koop zonder BTW en is dus gemakkelijker bereikbaar dan zilver.

 • Gerard

  @WijRos
  Beste Wijros, dit is toch niet zo heel moeilijk. Soms ligt het er dik bovenop waar het naartoe gaat, en soms ook niet. Je moet gewoon wachten met shorten tot het er WEL dik bovenop ligt. Je moet soms hiervoor gewoon geduld hebben.

  Overigens, ik short (opties) niet gauw aan een kant. Altijd bovenkant en onderkant tegelijk. Ga ik aan EEN kant het verlies in, sluit ik die of rol door. Dan haalt de andere kant het maximale.

  Probeer altijd dwars tegen de algemene trend in te gaan. Dan zit je bijna altijd goed.

  Overigens, shorten op aandelen zelf of indexen moet je mee oppassen. Dalen gaat hard en kort. Daarom stijgt alles 70% van de tijd. Die korte 30% is bijna niet te plannen.

 • WijRos

  @temp242

  Beste Temp, toen ik dit een jaar geleden aan allerlei goud en zilver hotemetoten van Casey research melde werd het afgedaan als paniek gedrag. Waarom zou dat nu anders zijn?

 • WijRos

  @greetjes

  re. conditionering goud en zilver prijs.

  Beste Greet, als ik zoiets hier gefundeerd te berde breng wordt het altijd direct afgedaan als alu-hoedje gedrag. Waarom zou dat nu anders zijn als een Engels sprekend persoon dat zegt.

 • WijRos

  @ Gerard,

  Vandaag zie je een mooi voorbeeld hoe Technische Analyse nuttig kan zijn.

  Beste Gerard, nuttig? Het is voor jouw allemaal duidelijk maar voor mij niet. Vertel mij even moet ik de shorts S&P/DJ die ik vorige week gekocht heb houden of wegdoen? Uit jouw verhaal krijg ik dat niet goed mee. eerst zeg je dat TA nuttig is, daarna zeggen de deskundigen dat het allemaal weer omhoog gaat en tot slot zeg je dat we nog 2 weken moeten wachten. Wat moeten we doen?

  Fundamenteel gaan de aandelen omlaag: de bedrijven presteren slechter, de politiek plukken de bedrijven meer, de banken is een en al corruptie, de pensioenfondsen verkopen massaal hun aandelen om mee te doen aan de grootste bubbel aller tijden “de obligaties” om hun verlies breed (met name door vakbonden en andere imbeciele ambtenaren) gedragen te leiden, dit kan ik begrijpen.

  Vertel mij alstublieft wat geeft de TA voor duidelijke hulp? Verkopen of houden van shorts aandelen indexen want dat krijg ik niet mee uit jouw verhaal?

 • Lamberto

  Beste Rolf van Zanten,

  Zoals reageerder @Greetjes #40 terecht opmerkt, staat de door mij eerder geplaatste bijdrage geheten: „Raus aus dem Euro! – Rein in den Knast?“ keurig onder # 29 vermeld.
  Ik was zo onder de indruk van de inhoud, dat ik zoals aangetoond in mijn enthousiasme niet goed heb opgelet.
  Mijn excuses hiervoor.

  Lamberto

 • temp242
 • greetjes

  @Lamberto

  Jouw bijdrage staat gewoon op # 29 en ik heb het artikel net gelezen, Lamberto

 • greetjes

  leuk filmpje, aanbevolen door Willen Middelkoop op Twitter. Deze analist windt er geen doekjes om; in het verlengde van Lieborgate liggen goud- en zilverprijs manipulaties

  http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000100465&play=1

 • Lamberto

  Zeg eens beste Rolf van Zanten, heeft u mijn bijdrage geheten: „Raus aus dem Euro! – Rein in den Knast?“, verwijderd omdat u de Duitse taal niet machtig bent en daarom niet heeft begrepen waar het over ging, of is er een andere oorzaak.
  Overigens, angsthazen lopen er al voldoende in Nederland rond!

 • Nico

  Een-op-een met Chris Duane

  By Greg Hunter’s USAWatchdog.com

  Chris Duane was a 30 year old millionaire working at his family’s East coast car dealerships when he walked away from it all to become a citizen journalist. He sold his house in 2005 and started renting just before the real estate crash. He began warning anyone who would listen about the collapse and paradigm change coming to America. His YouTube channel, TheGreatestTruthNeverTold.com, has gotten 3.5 million views-in less than a year! He says, “The collapse is going to unwind all social and financial contracts worldwide.”

  He tells people to, “Get out of every single paper asset you own because it’s all going to be worth nothing. . . . If you’re not ahead of the curve, you’re going to be historical road kill.” He also thinks sometime in the next three years, “the dollar will be completely worthless.” When that happens, Duane
  http://usawatchdog.com/one-on-one-with-chris-duane/#more-8404

 • Jullie
 • Nico

  Roubini: ‘Wanneer wordt er eens een bankier opgehangen?’
  touw genoeg en het gaat lang mee!

  ‘Niemand is naar de gevangenis gestuurd sinds het uitbreken van de financiële crisis. De banken doen illegale dingen en in het slechtste geval riskeren ze een boete. Mochten een aantal mensen in de gevangenis belanden, dan zouden ze misschien hun les leren. Of wanneer iemand wordt opgehangen in de straten.’
  http://www.express.be/business/nl/economy/roubini-wanneer-wordt-er-eens-een-bankier-opgehangen/172006.htm

 • Jullie

  edit : Wat betreft The Wizard of Oz.

  Het is dan ook niet voor niets dat je de gouden weg moet belopen met zilveren schoenen.

  Verlies je schoenen niet, anders wordt het een pijnlijke weg.

 • Jullie

  Rien :
  Re: “Een goudstandaard met alleen goud werkt niet, zilver MOET meedoen.”
  Ik zou ook zeker geinterresseerd zijn in de reden voor deze uitspraak.

  De goudmarkt alleen is veelste klein, het risico op een monopoly op de grote goudmijnen is te groot.
  Neem de goud EN zilver markt, en je praat over een immens grote markt waar een monopoly op krijgen zo goed als uitgesloten is.

  Dit zal dan ook exact de reden worden waarom de elite’s in 1e instantie alleen voor een goudstandaard zullen pleiten, zonder zilver.
  Ze zullen de goudmarkt/mijnen bezitten, daarna drainen ze het goud, en gaan ze vervolgens claimen dat de (hun) goudstandaard ‘toch niet werkt’ , en vervolgens dringen ze het volk weer een papier standaard op (het volk zal nu makkelijker slikken, nadat ze gezien heeft dat de ‘goudstandaard’ niet werkt)

  Met goud EN zilver, is dit scenario al een stuk minder eenvoudig te realiseren.

  Komt uit de documantaire the Secret of Oz.

  Ik moet overigens zeggen dat ik het totaal niet eens ben met de eind conclusie van deze documantaire, om de simpele reden dat overheden niet te vertrouwen zijn.
  Dat waren ze niet, dat zijn ze niet, en dat zullen ze ook nooit zijn.

  Goeie documantaire verder, iedereen zal die wel al eens gezien hebben denk ik.

 • Gerard

  @Lamberto
  Een heel verhaal, maar wel een juiste analyse.
  En wat de linkse denkwijze betreft: hun denkwijze gaat fout aflopen, dat weten ze zelf ook wel. Maar in dat geval geven ze de ondernemers weer de schuld. En hierop worden ze NOG geloofwaardiger en sterker. Een ondernemer is in hun ogen een zakkenvuller, en hun achterban gelooft dit graag.

 • Gerard

  p.s.
  Fase 2 midden juni is erg onduidelijk.
  Als we gaan keren op 1330, dan volgt fase 5 alsnog.

 • Gerard

  Vandaag zie je een mooi voorbeeld hoe Technische Analyse nuttig kan zijn.
  Kijk eens naar de $SPX.
  Hier zie je vanaf 1 mei een duidelijke ABC Elliott Wave omlaag.
  Vanaf 1 juni een duidelijke 12345 omhoog.
  We zitten NU op het keerpunt en er kan weer een ABC omlaag volgen.
  Maar, ik las vandaag op meerdere plaatsen door analisten dat er een mooie uptrend met 2 hogere bodems en 2 hogere toppen werd gevormd. Dat klopt! Iedereen zegt, we gaan omhoog.
  Hier zie je nu een typisch voorbeeld waarom veel beleggers constant op het verkeerde been worden gezet!
  Er zijn tegenstrijdige indicatoren.
  Is EW vals? Of is de uptrend van 5 fasen werkelijk op het einde?
  In zulk geval wacht je gewoon 1 a 2 weekjes af.
  Hier geeft TA dus ook gewoon aan dat de richting onzeker is. En dat kan dus ook.
  Meestal print ik deze grafiek uit en pik deze op het prikbord en kijk volgende week welke indicator betrouwbaar bleek. In de tussentijd doe ik even niets (aan een kant).

  Fundamenteel wordt deflatie steeds sterker wereldwijd. Zet dit door, dan wacht een forse daling. De gezamelijke geld-drukpersen van FED, ECB, Japan, China, enz. kunnen dit wel stoppen. Maar deflatie kan ook erg hardnekkig zijn! Kijk maar eens naar de huizenmarkt. Volgens Prechter ontkomt men NIET aan deflatie.

 • Lamberto

  Christian Wolf heeft een interessant verslag geschreven over de problemen die Duitse politici boven het hoofd hangen.

  „Raus aus dem Euro! – Rein in den Knast?“

  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/christian-wolf/raus-aus-dem-euro-rein-in-den-knast-.html;jsessionid=7420A7334D23766968910BCE5919F65E

 • temp242

  Kort samengevat dus Beste Lamberto:

  Sossen smossen
  Links is slinks

  MVG.

 • Lamberto

  “Dat de wereldeconomie tot stilstand komt —“.

  Op een bijdrage van de heer Renee Rissen op RTLZ, heeft reageerder Jan Rolle een reactie geschreven die precies aangeeft waar de problemen in Europa zitten.
  Daarom wil ik u hier zijn zienswijze niet onthouden.
  ============================================================
  Jan Rolle vandaag 16:54:53
  @ Dhr. Tissen.

  Dat de wereldeconomie tot stilstand komt, is omdat wij hebben toegestaan (lees: ons hebben laten gebeuren door op onze luie kont te blijven zitten) dat onze maak-industrie verdwenen is naar Azië en China. De maak-industrie heeft namelijk de grootse arbeidsmultiplier.

  Zoals zovaak gezegd hier, is al meer dan een decennium onze concurrentiekracht in het Westen tandende, uitgedrukt in onze tanende “toegevoegde waarde”, zijnde het relatieve saldo tussen onze Westerse (arbeids)productiviteit minus onze (loon)kostenvoet. Het verschil, de relatieve toegevoegde waarde is te klein ten opzichte van de relatieve toegevoegde waarde die men in Azië en China aan producten meegeeft.

  Gevolg: Ondernemers en ondernemingen in de maakindustrie, verdwijnen hier (faillissement en verplaatsing van productie). En worden “daar” opgestart en heropend. Weg maakindustrie. Weg banen.

  De oplossing om toch maar te blijven groeien – en ons niet te hoeven aanpassen aan onze tanende economische vermogen – die we het afgelopen decennium hebben gevonden, met name in het niet-concurrerende Zuid Europa, was (GDP/eff. vraag = Y = C + I + O + (E-M)):

  1. Consumptiegroei (C): De voor Zuid Europa relatief sterke Euro gaf de inwoners koopkracht om de producten, uit de inmiddels verdwenen maakindustrie, weer goedkoop terug te importeren uit China en Azië.

  2. Overheidsgroei (O): Economische groei door de Zuidelijke overheden te laten groeien (niet exclusief Zuid-Europees trouwens).

  3. Investeringsgroei (I): Met name in vastgoed/huizenmarkt. Gestimuleerd door veel te lage rentes, en veel te hoge geldgroei, beide bepaald door de ECB. Een veel te hoge geldgroei. Vele malen hoger dan verantwoord was vanuit GDP-groei.

  – Export-import: Dit saldo groeide, met name in de Zuid-Europese landen juist niet. Het tegenovergestelde juist. Men kan niet meer concurreren (export), maar importeerde des te meer.

  Ergo: Bovenstaande argumenten bij elkaar heten “op de pof leven” of “groei op krediet”:
  – Overconsumptie uit buitenland: Vele malen meer import, dan er geëxporteerd wordt.
  – Groeiende overheden: Groeiende overheidstekorten en -schulden om de terugval in economisch vermogen op te vangen, en te compenseren.
  – Investeringen op de pof, leidend tot een vastgoedbubble.
  – Investeringen op de pof, gestimuleerd door veel te hoge geldgroei en lage rentes (ECB, FED).

  Allemaal om te verbloemen dat de Westerse concurrentiekracht tanende was/is. Allemaal “op de pof” en “op krediet”, om te verbloemen dat de Westerse concurrentiekracht en economische vermogen tanende was/is. Allemaal om te verbloemen dat we bij-/ingehaald worden door Azië en China. Die zich helemaal het leplazarus exporteren naar Europa en USA. Onze levensstijl niet aanpassen willend, lees: naar beneden, passend bij onze tanende Westerse relatieve concurrentiekracht en economisch vermogen.

  Ik ben geen Keynesiaan, maar in één ding had Keynes gelijk: Voor een gezonde en evenwichtige globale economisch groei, zijn evenwichtige handelsbalansen noodzakelijk.

  En als we één ding niet hebben in deze wereld, zijn het evenwichtige handelsbalansen, met een decennium aan giga-overschotten in Azië/China en steeds grotere tekorten in Zuid Europa (hun niet-concurrentiekracht etalerend).

  Geef het tijd, die concurrentiekracht komt misschien wel weer terug op termijn. Maar dat moeten ze (Zuid Europa) wel zelf doen. Eén ding is het beseffen dat men financieel op “te grote voet leeft”. Dat hun inkomens te hoog zijn in relatie tot hun economische concurrentiekracht en economische vermogen. Er is derhalve eerst een keiharde sanering in hun lonen nodig, zodat hun toegevoegde waarde die men meelevert aan producten en diensten, weer concurrerender wordt (lees: stijgt). En/of de (arb) productiviteit omhoog, door langer te werken, en de arbeidsparticipatie te verhogen. Dat kunnen wij in Europa niet voor ze doen, economische concurrentiekracht en economische vermogen opvijzelen. Dat moet men in Zuid Europa zelf doen.

  Daarbij geholpen wordend door Azië en China zelf, met hun snel stijgende loonkosten aldaar (+10%-20% per jaar), hetgeen hun eigen toegevoegde waarde ook steeds sneller en toenemende mate onder druk zet.

  Het komt dus misschien goed op termijn. Enige dat er nog tussenin zit, bij al deze stroomgrootheden, is een balansgrootheid: de opgebouwde giga-schuld, door al heel lang “op te grote voet te leven”, het niet willen erkennen en accepteren dat het economische vermogen al een decennium tandende is. Met name in Zuid Europa.

  Gr Jan

  PS: Wie snapt nu de Linkse politici zoals de SP en Hollande nog, die een nog grotere overheden wensen, met nog hogere overheidsuitgaven en schulden derhalve. Plus een ECB die nog meer geld moet bijdrukken gaan bijdrukken van deze politici. Dan wil je de werkelijke situatie als Linkse politici toch nog steeds niet onder ogen zien. En al die mensen die erop stemmen ook niet. Je draait je jezelf en je kiezers toch een rat voor de ogen: Je kunt geen levensstijl ophouden die niet past bij een dalend/ingehaald economisch vermogen. Dat kan je in je persoonlijke huishouden toch ook niet, jarenlang meer, en in toenemende mate, meer uitgeven en lenen dan er binnenkomt. En als Linkse politici, dit uitgavensaldo en schuldsaldo ook nog verder willen verhogen. Waar komen trouwens de meeste spullen vandaan die bij u in uw huis staan en die u gebruikt? Nederland, Europa? Of ergens anders vandaan, Azië, China?

 • Ethan

  Boze Britten zeggen massaal rekening bij grote banken op

  “Wat kan je als boze Britse consument doen als je genoeg hebt van je bank. Juist, je rekening opzeggen. Dat is precies wat veel Britten de afgelopen week hebben gedaan. Barclays zag het aantal klanten teruglopen door Liborgate en Royal Bank of Scotland omdat er niets meer werd overgeboekt. Lokale en alternatieve banken profiteren. ”

  http://www.nujij.nl/economie/boze-britten-zeggen-massaal-rekening-bij-grote.17868051.lynkx

  Prachtig, ook die reacties. :-D

 • Ethan
 • WijRos

  @Bart

  Beste Bart, ik probeerde aan te geven wat de conclusie was van de rest van goud en zilver aandeelbugs zoals ze zich noemen.

  Ik was in dit geval slechts de boodschapper.

 • Roi

  Mooie vergelijking met tussen een multinational en Europa . Europa zou eigenlijk geleid moeten worden als multinational.

  Maar zelfs wanneer dit het geval zou zijn zou de eurozone in de huidige vorm niet kunnen blijven voortbestaan. De Zuidelijke lidstaten vertonen teveel structurele verschillen met de Noordelijke.

  http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/07/eurozone-verlaten-beter-dan-met-de-euro-tenondergaan/

 • greetjes

  Tweet Mark Kleinman ‏@MarkKleinmanSky
  EXCLUSIVE: I’ve obtained emails between Bob Diamond, Paul Tucker and Jeremy Heywood ahead of TSC session this afternoon. Full story soon.

 • greetjes
 • Bart

  @WijRos
  “Beste Bart, u hebt ongetwijfeld meer zicht op dan de rest van de wereld”

  Omdat ik een ander inzicht heb dan jij? Erg vreemde conclusie.

 • WijRos

  @Bart

  re. nieuwe belasting politiek in Canada.

  Beste Bart, u hebt ongetwijfeld meer zicht op dan de rest van de wereld maar het is volgens velen de belangrijkste reden waarom de koers van dit aandeel zo laag is.
  Ik haalde het aan om aan te geven hoe de politiek ook in Canada het hebben van aandelen probeert te ontmoedigen.

 • greetjes

  Aan het eind van deze presentatie nog een bonus: the truth about gold, ook een stukje over mining. Het zet de materie weer eens lekker neer.

  http://www.businessinsider.com/the-truth-about-gold-2012-5

  veel plezier

 • greetjes

  Via Tuur kwam ik terecht bij Business Insider met 10 grafieken over goud die je wilt zien:

  http://www.businessinsider.com/fred-gold-charts-2012-7#heres-your-house-priced-in-gold-as-you-can-see-its-cheaper-than-its-ever-been-1

 • greetjes

  Je kunt in zijn stuk doorlinken naar Macrotrends van Tuur de Meester, zeker doen. Ik vond het erg interessant in elk geval

 • greetjes

  Goed stukje van Tom Lassing over extreem pessismisme, een gouden kans:

  http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/extreem-pessimisme-een-gouden-kans.html

 • http://www.overbeterleven.nl Rien

  Re: “Een goudstandaard met alleen goud werkt niet, zilver MOET meedoen.”

  Ik zou ook zeker geinterresseerd zijn in de reden voor deze uitspraak.

 • Bart

  @Theo
  Inderdaad, zo gaat dat Theo.

  Vrijwel niemand weet bv dat de Amerikanen voor “Pearl Harbour” een boycot ingesteld hadden tegen Japan waardoor dit land geen olie meer kon importeren.

 • Henk

  Verplicht leesvoer voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden:
  Interview met de mysterieuze Fofoa door een Indiase krant:
  fofoa.blogspot.nl/2012/07/interview.html

 • Theo

  http://goudportal.nl/?itemstr=must-read:-stratego-in-het-midden-oosten—smerige-plannen-liggen-klaar-indien-olie-boycot-mislukt

  Mochten er opeens toch mijnen aangetroffen worden dan acht ik de kans groter dat deze afkomstig zijn van Irans aartsvijanden Qatar en Saoudi Arabie. Dit dan via aan de Straat van Hormuz gelegende Verenigde Arabische Emiraten. Dit in een poging om Iran in staat van oorlog met de USA/NATO te brengen en China voor een groot deel van zijn energie import af te snijden. In de publieke opinie zal Iran de schuld krijgen. Als het olie boycot die deze maand is ingegaan niet blijkt te werken is dit een optie. Dan wordt tevens China meteen gestraft voor het niet meewerken aan deze eenzijdig door Amerika uitgeroepen boycot. (Dus niet via de UN veiligheidsraad)

  Gebruik de link om het hele stuk te lezen de moeite waard.
  gr.Theo

 • WijRos

  @pietje

  re. marges

  Beste Pietje,

  deze grote marge gaat voor een groot deel op aan royalties, belastingen, investeringskosten, management reisjes, lonen, etc. Kijk gewoon naar de winsten die deze bedrijven maken, als ze 27 US$ over 35 US$ zouden verdienen, dat zou 77% van de revenue (bruto opbrengsten) zijn. De realiteit is dat ze het afgelopen jaar gemiddeld nog niet 36% halen met een verdubbelde zilverprijs (15 tot 30 US$

 • Bart

  @WijRos
  Wat is er zo bedreigend of negatief aan de inhoud van het bericht? Tja Wijros, je kunt alles wel beschouwen als negatief, bedreigend, slecht. Ik deel je inzicht niet.

 • Bart

  @WijRos
  GORO volgt niet de gangbare 43-101 route, dat hebben ze vanaf het begin gezegd. Ze zijn heel snel in productie gegaan en laten tot nu toe zien dat ze goed zijn in wat ze doen. Vierde kwartaal vorig jaar zijn ze onterecht zwart gemaakt, een beetje zoals Silvercorp. oa John Doody heeft ze verdedigd, hierna herstelde de koers snel. Er is veel reden aan te nemen dat ze nog veel meer goud/zilver in de grond hebben.

  Inderdaad, er zijn risico’s, ook met dit bedrijf. Zoals dat zo is met alles in materieel leven.

 • WijRos

  @Bart,
  Bart, om een of andere reden is het gekopieerde niet meegekomen dus nogmaals:
  door het kopiëren is het formaat, met name hoofdletters, wat gewijzigd, sorry daarvoor.

  Uit laatste kwartaal verslag van SLW.

  TAXES.
  the company’s operating profit is derived primarily from its subsidiaries, Silver Wheaton (caymans) ltd. and silverstone Resources (barbados) corp., which are incorporated and operated in the cayman islands and barbados, respectively, such that the Company’s profits are subject to minimal income tax.
  The introduction of new tax laws or regulations, or changes to, or differing interpretation of, or application of, existing tax laws or regulations in Canada, the Cayman Islands, Luxembourg, Barbados, the Netherlands or any of the countries in which the mining operations are located or to which shipments of silver or gold are made, could result in an increase in the Company’s taxes, or other governmental charges, duties or impositions. Due to the size, complexity and nature of the Company’s operations, various tax matters are outstanding from time to time, including an audit by the canada Revenue agency of the company’s international transactions covering the 2005 to 2010 taxation years. No assurance can be given that new tax laws or regulations will not be enacted or that existing tax laws or regulations will not be changed, interpreted or applied in a manner which could have a material adverse effect on the company.

 • WijRos

  @Bart

  re. Gold Resource Corp.

  beste Bart, Het bedrijf keert bijna 3% dividend uit en heeft ongeveer de laagste reële kosten per ounce.
  Als u zo goed op de hoogte bent dan weet u ook dat dit bedrijf bijna geen resources heeft en wat er is gedocumenteerd wordt niet door deskundigen erkend. Het is dus best mogelijk dat ze binnen 1 of 2 jaren niet verder kunnen vanwege het opraken van goud en zilver. Het is verder ongeveer het bedrijf met de hoogste kapitaal kosten per ounce productie capaciteit. GORO heeft ook de hoogste kosten per ounce in de grond, terwijl we niet eens weten of dat er wel is.

  Dit aandeel kopen is dus wel een enorme gok, het blijft erg duur hoe u het ook berekent.

  re, taxes SLW

  hierbij overgenomen uit laatste kwartaal verslag:

 • pietje

  De zilvermijn productie in 2011 is 713,6 miljoen ounce kosten gemiddeld per ounce 8,28 dollar.

  Kaskosten op de lagere zilvermijnen waren 8,28 dollar in 2011, terwijl de jaarlijkse gemiddelde prijs van zilver was 35,29 dollar. Hoewel kaskosten stegen 40,6% over 2010 tot 2011, op een jaarlijkse gemiddelde basis worden primaire mijnwerkers nog steeds het maken van een 27 dollar marge.

  Bron: CPM Group

  Als deze cijfers die hier boven staan kloppen?
  Dan zijn de productie kosten van zilver per ounce in 2012 wel heel erg gestegen 141% ?
  Wie het weet mag het zeggen.

 • temp242
 • temp242
 • Nico

  Nomura: 11 redenen waarom de goudprijs dit jaar nog omhoog zal gaan
  Nu de goudprijs beduidend lager staat dan een jaar geleden en het edelmetaal veel volatiliteit toont zijn de meningen over het verdere prijsverloop verdeeld. De grootste zakenbank en broker van Japan, Nomura, zette onlangs nog eens 11 punten op een rij waarom de goudprijs in de 2e helft van dit jaar weer de weg omhoog zal vinden.
  http://www.goud.com/nomura-11-redenen-waarom-de-goudprijs-dit-jaar-nog-omhoog-zal-gaan/

 • temp242
 • temp242

  Uiteraard is het Broeder Andreas.

 • temp242

  uiteraard Broeder Temp, maar geef mij maar de vergoeding van het Karma.

 • Andreas

  Beste Temp
  En dat dan uiteraard regen een zeer riante vergoeding.

 • temp242

  Het enigste wat kamerleden kunnen doen is al dan niet in deze volgorde:
  -zuipen
  -snuiven
  -neuken

  oh en ze kennen het verschil van het rode en groene stemknopje.
  Voor de rest zijn het nutteloze (vr)eters.

 • Enrico

  Nu wist ik dat het ESM verdrag een zeer onfris zaakje was maar onderstaande doet me toch kokhalzen:

  Citaat uit “Hoogverraad in het parlement” door Rudo de Ruiter;

  Tijdens de debatten in het Parlement, deden sommige Kamerleden alsof ze de opmerkingen van kritische burgers ter harte wilden nemen en dienden moties in. Twee Kamerleden verzochten de regering, om wettelijk vast te leggen op welke manier het Parlement vooraf zou worden geïnformeerd over steunoperaties door het noodfonds. De motie slaat natuurlijk nergens op, want het Parlement heeft geen enkele zeggenschap over een internationaal bestuursorgaan. Binnen het ESM geldt beroepsgeheim. De verdragsregels van het ESM staan boven nationale wetten en regels. En mochten de indieners van de motie redeneren, dat zij desondanks van de gouverneur informatie kunnen eisen, dan voegt wettelijke vastlegging daar niets aan toe. Nationale wetgeving kan de werking van een internationaal verdrag op geen enkele manier wijzigen of inperken. (En als in de praktijk de gouverneurs toch uit de school klappen, zoals Minister de Jager aan het Parlement beloofde, dan is dat niet omdat ze daar volgens het verdrag toe verplicht zouden zijn.)

  Vijf anderen verzochten de regering te beloven, dat ze vooraf alle voorgenomen besluiten met betrekking tot kapitaalstortingen of kapitaalverhogingen aan de Tweede Kamer voor zou leggen. Want, zo stelden zij “dat bij het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van het ESM de totale garanties en verplichtingen van Nederland aan het ESM stijgen en zodoende op directe wijze raken aan het budgetrecht van de Tweede Kamer; “ en “dat het opvragen van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal, door enig orgaan van het ESM, eveneens op directe wijze raakt aan het budgetrecht van de Tweede Kamer door de overdracht van middelen aan het ESM”. Dachten ze nu werkelijk, dat het ESM de nationale Parlementen als pottenkijkers toe zou laten?
  Maar deze vijf waren zich er dus wel terdege van bewust, dat het ESM een aantasting van het budgetrecht betekende. Niettemin zouden ze alle vijf even later toch met het ESM instemmen: Harbers (VVD), Plasterk (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Koolmees (D66) en Braakhuis (GroenLinks). Symbolisch dus één lid van elke Kunduz-partij.

  Gehoorzaam aan de partij

  Kamerleden mogen dan wel doen alsof het debat er iets toe doet, als het op stemmen aan komt dan blijken ze allemaal te gehoorzamen aan hun partij. Vóór het ESM stemden de 31 Kamerleden van de VVD, 28 van de PvdA, de 10 van D66, de 21 van de CDA en de 10 van GroenLinks, precies 100 stemmen, die nodig waren voor de 2/3 kamermeerderheid om de conflicten met de Grondwet te kunnen negeren. [33]

  bron: http://www.courtfool.info/nl_ESM_Hoogverraad_in_het_parlement_2.htm

 • temp242

  Dhr. Tissen is een optimist,ik ben een realist. Eind september is het B O E M !

 • Snel
 • temp242
 • temp242

  Dexia moet morgenvroeg al een failliete Spaanse bank verplicht overnemen en net NU draaien die franzozen de geldkraan toe. G E N I A A L.(uiteraard van de franzozen).

  http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Dexia_draait_Franse_geldkraan_dicht.9210904-3095.art

 • Ethan

  Wederom een geniaal interview met Joseph P. Farrell:

  Magic Of Social Engineering18
  (Part Eighteen ~ Obama’s death terror care bill ~ Technology ~ The Euro & Vatican )

  http://www.thebyteshow.com/Audio/JosephPFarrell/JosephPFarrell_MagicOfSocialEngineering18_28June2012_TBS.mp3

  Over oa dus Obamacare, de Euocrisis, het Vaticaan en hun bank/goud, de vervalste obligaties waarmee de afgelopen jaren verschillende keren mensen aangehouden zijn en wat de basis lijkt te zijn voor een verborgen laag in de financiele wereld, waar al dat geld mogelijk voor dient, de social engineering van de elite en hoe ze haast lijken te hebben.

  Al met al erg boeiend voor het globale (en nog grotere dan dat!) beeld. Aanrader! :)

 • temp242
 • temp242
 • Bart

  @WijRos
  Linkje?

 • temp242
 • temp242
 • temp242

  Monti weet blijkbaar nog niet dat héél de kliek van Fantasieland aan het strand ligt…

  http://www.hln.be/hln/nl/3424/economische-crisis/article/detail/1466774/2012/07/08/Italie-slaat-alarm-door-rentestijgingen.dhtml

 • WijRos

  @Bart

  Beste Bart, ik was nog even vergeten u er aan te herinneren dat de door u geprezen Canadese regering een eind wil maken aan de “overwinsten” van Silver Wheaton door de belasting drastisch te verhogen. Silver Wheaton keert natuurlijk al wel 1,3% dividend uit dat moet aangepakt worden vindt het mining vriendelijke Canada.

 • Bart

  @WijRos
  Naar mijn idee hebben we geen extreem hoge productprijzen, eerder hele lage. Verder is een heel groot onderdeel van beurshandel “verwachting” en “emotie”. Ik lees alleen maar beoordelingen op basis van cognitie. Alhoewel er nog niet eens gekeken wordt naar de mijnbouwbedrijven die goedkoop weten te produceren zoals Gold Resource Corp.

  Slechts “cognitie” vind ik (erg) onvolledig. Is just my opinion, natuurlijk. Daar moet ik het echter wel mee doen. En dat doe ik dan ook.

 • temp242
 • temp242
 • WijRos

  @Bart

  re. Ik ben niet zo negatief over bv Canada omdat er een tekort is aan ervaren mijnwerkers/mijningenieurs.

  Beste Bart, zoals Jacob al aangaf in zijn verhaal zijn de werknemers degenen die vooraan staan als het gaat om het verdelen van winst en vaak ook de verwachte winst dit geldt vooral ook in Canada. Hierdoor gaan de product prijzen omhoog, zoals goud en zilver, maar er blijft vrijwel niets over voor de aandeelhouders. Het verhaal dat edelmetaalaandeelprijzen enorm onder gewaardeerd zijn ten opzichte van andere aandelen is gewoon niet waar. Ook als je het bekijkt vanuit koers winst verhouding kun je zeker niet over onderwaardering spreken vooral als je bedenkt dat we extreem hoge product prijzen hebben.

 • Roi

  @Nico

  “That will mark the end of the end of the total destruction of the euro.”

  OR we put it this way.

  That the MARK will be the end of the end of the total destruction of the euro. (LOL)

  Dit onderstaande is ook een leuk artikel over deflatie/inflatie.

  The “Black Hole of Deflation” turns into runaway inflation. What of Gold & Silver

  http://e01018e3.linkbucks.com/url/http://news.goldseek.com/GoldForecaster/1341604800.php

 • Bart

  @WijRos
  Ik ben niet zo negatief over bv Canada omdat er een tekort is aan ervaren mijnwerkers/mijningenieurs. Binnen de electronicaindustrie zijn ook grote tekorten aan goed opgeleide mensen geweest in de jaren negentig. Toch is daar heel, heel veel geld verdiend en zijn bedrijven heel populair geweest. Ook op de beurs. Sommigen nog steeds.

  Je kunt altijd alles onderuit halen, dat is zo. Ik vind dat echter geen strak noch realistisch plan.

 • Incidentele visitor

  @WijRos
  Inderdaad: Wetten zijn geschreven door de rijken, voor de rijken.

 • Lamberto

  Hieronder drie video’s.
  De eerste gaat over de komende problemen in de wereldwijde economie die volgens Roubini de collaps van 2008 ruimschoots gaan overtreffen.
  De tweede gaat over het enthousiasme van verschillende politici die miljarden gebruiken om hun droomwereld te verwezenlijken.
  De derde gaat over “GOUD”.

  http://www.bloomberg.com/video/roubini-says-2013-storm-may-surpass-2008-crisis-HCAjTp9VTD~gm6Ux8jnQvQ.html

  http://criticomblog.blogspot.nl/2012/07/uberall-geisterstadte.html

  http://users.skynet.be/evds/SBC/sbc120.html

 • Incidentele visitor

  @Bart
  Alhoewel vele “deskundigen” wereldwijd overhoop liggen tijdens deze “nog nooit vertoonde” situatie, hoop ik dat jij met jouw ervaring en sluwigheid gelijk krijgt. Elk weldenkend mens heeft niets aan “Mad Max” toestanden, als ik die zo omschreven zou mogen hebben.
  Maar zolang, zoals jij ook aangeeft, het spannender wordt, en als verslagen uit de geschiedenis ook maar enige leidraad mogen zijn, hou ik het op fysieke metalen (water, voedsel en wapens waren jouw toevoegingen).
  Pas als er blijvende tekenen zijn dat de neergaande spiraal gebroken wordt zet ik mijn (hopelijk) “fysieke verzekering” om in andere investeringen. Dat ik hierdoor misschien op jouw, met aller respect, ervaren & sluwe investeringen “achterblijf” is voor mij niet relevant. Laten we maar eerst proberen om zo ongeschonden mogelijk door deze periode te komen. Wat mij betreft is het geen wedstrijd en elke doordachte & “makes sense” tip, al zou die ook compleet tegenovergesteld zijn van mijn huidige gedachtengang, is welkom en neem ik die graag ter overweging.
  Voor zover mijn kennis reikt, en na een periode geinvesteerd te hebben in mijnaandelen, vind ik, met mijn risico-profiel, de risico/award verhouding in mijnaandelen te hoog; vandaar dat ik mij aansloot bij Jacob’s conclusie.
  Ik hou me dan ook warm aanbevolen, ongegacht de sluwigheids-graad (als er al zoiets onder dezer omstandigheden bestaat?) van elke schrijver en forum-member, voor onderbouwde & “makes sense” investering-tips.
  Daar is, naar mijn mening, een forum voor.

 • WijRos

  @Jullie

  re. Dit is verder waarschijnlijk ook exact de manier waarop de elite het volk zal bespelen, halve waarheden en misleiding.

  Beste Jullie, uit het verhaal van Jacob blijkt dat op dit moment het winnen van goud gemiddeld circa 60 keer zo veel kost dan het winnen van zilver. Het lijkt mij dus logisch dat de verhouding veel hoger is dan 15 of 25 zoals u wenst. Ik begrijp dus bovenstaande opmerking met betrekking tot de elite niet.

 • WijRos

  @Jullie

  re. Een goudstandaard met alleen goud werkt niet, zilver MOET meedoen.

  Beste Jullie, probeer eens uit te leggen waarom?

 • WijRos

  @Bart

  re. Mijn inschatting is dat iig PM mijnbouwbedrijven met projecten in Canada, Mexico, China, Zweden en een aantal US staten heel populair gaan worden.

  Beste Bart, ook in deze landen zijn veel democratische krachten om de zogenaamde overwinsten te beteugelen. Verder is er met name in Canada een steeds groter tekort aan ervaren mijnwerkers.

 • WijRos

  @Incidentele visitor

  re. Wetten gelden alleen zolang dat het systeem het uitkomt.

  Het is zelfs zo dat wetten slechts toegepast worden als een politicus, de overheid of een groep met veel kiezers er beter van kan worden.

 • Jullie

  http://www.zerohedge.com/news/steve-forbes-how-bring-back-america

  Steve Forbes: The Chinese and other cultures have used silver as money, but silver doesn’t maintain its value the way gold does. Over time it takes more silver to buy an ounce of gold. About 120 years ago it took 15 ounces of silver to buy 1 ounce of gold. Today it takes more than 50 ounces. That’s why the U.S. moved away from a bi-metallic standard to the gold standard. One metal becomes more valuable than the other at different times. Silver is better than fiat money, but there’s only one gold standard.

  Pas op voor dit soort mensen, ik heb het al vaak gezegt en blijf het doen : Mocht de elite voreg of laat ‘vrijwillig’ overstappen op de goudstandaard, is het van essentieel belang dat zilver er ook in meegenomen wordt.
  Een goudstandaard met alleen goud werkt niet, zilver MOET meedoen.

  Het artikel lijkt mooi, maar het zijn deze kleine subtiele verschillen die ons uiteindelijk de das om zullen doen.

  Dit is verder waarschijnlijk ook exact de manier waarop de elite het volk zal bespelen, halve waarheden en misleiding.

  Ik denk ik zeg het maar even. :)

 • Jullie
 • temp242
 • temp242
 • Bart

  @Incidentele visitor
  Enkel fysiek metaal in eigen beheer en verder niets suggereert dat we nu al in volledige doomsday zitten.
  Dat is volgens mij grote onzin. Het wordt spannender, dat zeker, maar er is nog een behoorlijk lange weg te gaan naar enkel “fysiek goud/zilver, water, voedsel en wapens”. Paniekeren is ook een vak, zullen we maar zeggen.
  Zij die ervaren en sluw zijn gaan nu koel en overtuigd in kwaliteits PM mijnbouwaandelen, de ubercognitieven en angsthazen achter zich latend.

 • Incidentele visitor

  @Theo
  Margaret Thatcher zei eens over Socialistme; “there comes a point whereby you run out of others people money”
  De illusie van Democratie: “Two wolves and a sheep voting on what’s for dinner tonight !”

 • Theo

  Onderstaand stukje heeft er al een keer gestaan maar het is iedere keer weer goed om
  het weer onder ogen te zien.

  Helga is eigenaar van een café. Ze krijgt door, dat bijna al haar klanten werkloos en alcoholist zijn en daardoor de drankjes niet kunnen betalen. Om dit probleem op te lossen lanceert Helga een plan waarbij haar klanten ‘nu’ kunnen drinken en de rekening ‘later’ betalen.Helga houdt een nauwkeurige boekhouding bij van wie wat drinkt en dus hoeveel schuldig is.

  Al snel weet iedereen in de stad van Helga’s “Drink nu, betaal later” regeling hetgeen resulteert in een grote hoeveelheid nieuwe klanten. Spoedig heeft Helga de de grootste omzet van de hele stad. Door haar klanten niet contant te laten afrekenen heeft geen enkele klant bezwaar tegen regelmatige prijsverhogingen voor (de best lopende artikelen) wijn en bier.

  Als gevolg hiervan exploderen Helga’s omzet en winst. Een jonge directeur van een lokaal bankfiliaal ziet in de schulden die Helga’s klanten hebben waardevolle aanwinst voor de toekomst en verhoogd haar krediet. Hij ziet geen enkele reden zich zorgen te maken dat het onderpand bestaat uit schuldbekentenissen van werkloze alcoholisten.

  Hij krijgt een gigantische bonus uitgekeerd. Op het hoofdkantoor van de bank zien handelaren een de mogelijkheid om gigantische winsten te maken door te handelen met de schuldbekentenissen die zij DRINKINGBONDS noemen. Deze ‘waardepapieren’ worden samengevoegd tot aandelen en verhandeld op alle financiële markten in de wereld. Naïeve beleggers hebben niet door dat deze hoog aangeslagen ‘aandelen’ in feite niets meer zijn dan de schuldbekentenissen van werkloze alcoholisten. Desondanks stijgen de prijzen van van deze ‘aandelen’ en al snel zijn zij het best verkocht financiële product waarmee grote commissies verdiend worden.

  Alle beurshandelaren krijgen een gigantische bonus. Desalniettemin, en terwijl de prijzen van de ‘aandelen’ nog steeds stijgen besluit de risico-manager bij de bank die Helga het krediet verschaft heeft dat het tijd wordt voor Helga haar krediet aan te zuiveren. Helga verteld haar klanten dat ze hun openstaande schulden moeten betalen. Haar klanten vertellen Helga dat ze dat niet kunnen want immers: Werkloos en alcoholist. Omdat Helga haar krediet niet kan aflossen gaat ze failliet. De bar sluit en haar 11 werknemers worden werkloos.

  De volgende dag blijkt dat de prijzen voor de DRNKINGBONDS met 90% gedaald zijn en de afname van de waarde verwoest de kredietwaardigheid van de bank. De bank kan nu geen leningen meer verschaffen en daardoor stagneert de lokale economie.

  De leveranciers van Helga’s bar hadden haar genereuze betalingscondities gegeven en het geld van hun pensioenfondsen in DRINKINGBONDS aandelen gestoken. Nu moeten ze Helga’s schulden afschrijven want failliet en een verlies van 90% incasseren op de aandelen. Haar wijn leverancier vraagt ook faillissement aan en haar bier leverancier wordt al snel overgenomen door een concurrent. Resultaat van deze laatste 2 acties: Een extra 175 werklozen.

  Gelukkig worden de bank, de beurzen en de aandeelhandelaars gered door de regering die hun schulden overneemt en ze van een constante stroom geld voorziet om te kunnen blijven voortbestaan.

  En allemaal krijgen ze weer een gigantische bonus.

  Het geld dat de regering nodig heeft om de banken, beurzen en handelaars te redden krijgen ze door het bedenken van nieuwe en het verhogen van bestaande belastingen die betaald moeten worden door werkende niet-alcoholisten die nog nooit een stap in Helga’s bar hebben gezet.

  Snap jij het nog?
  gr.Theo

 • Nico

  Nigel Farage: Van Rompuy, Barroso worst people in EU since 1945

  http://beurz.com/nigel-farage/

 • Incidentele visitor

  @ Jacob
  Interessant stukje welke duidelijk de fustraties, niet alleen op het mijnbouw gebied, van de schrijver weergeven. Niet alleen de mijnbedrijven, maar ook de aandeelhouders zijn prachtige melk-koeien. Van wat er nog over blijft van het geinvesteerde geld en de eventuele daaruit vloeiende winsten, na door meerdere partijen aan de bron al te zijn afgezeefd of geplunderd, nemen corrupte exchange-beurzen ook nog eens een flinke hap.
  Jacob’s verhaal geldt op vele gebieden.
  Zolang het hele systeem (banken/overheden/beurzen/justitie (“just-us”) etc) tot in de core corrupt is, is Jacob’s conclusie; fysiek metaal in eigen beheer”, “hoogst waarschijnlijk” het beste.
  Waarom “hoogst waarschijnlijk”; het hele systeem is op geweld gebaseerd en elk vermogen (in wat voor’n vorm dan ook) welke bij het systeem bekent is kan onder bedrijging van opsluiting of “at gun-point” zwaar worden belast of regelrecht geconfisceerd worden. Wetten gelden alleen zolang dat het systeem het uitkomt.

  Wat mij echter ook opvalt is dat van de, tot nu toe 59, reacties er maar een stuk of 10 aan Jacob’s stukje, waar hij ongetwijfeld vele uren werk in heeft zitten en zeker diepgang heeft, gewijd zijn. Jammer te observeren dat bij zulke belangrijke onderwerpen zelfs een klein deel van het forum verzand in een gezellig “onder-onsje”(muziekje voor ’t slapen gaan !?). Of dit de motivatie van de schrijvers en nieuwe lezers ten goede komt?

 • Bart

  In Zuid Afrika wil men de mijnbouw nationaliseren. Het volgende land dat kennelijk korte termijn politiek hoog in het vaandel heeft. Mijn inschatting is dat iig PM mijnbouwbedrijven met projecten in Canada, Mexico, China, Zweden en een aantal US staten heel populair gaan worden.

 • Bart

  Mij bevalt de negativiteit over PM mijnbouwbedrijven wel. Ik weet dat grote, sluwe en ervaren investeerders zich aan het positioneren zijn in deze bedrijven. Dat betekent doorgaans na een poosje maar een ding; dat ze duurder gaan worden. Zij die droge cognitie, op zich een handig instrument overigens, te veel op de voorgrond laten treden gaan de boot missen, naar mijn idee.

 • temp242

  Muziekje voor ’t slapengaan:

  http://youtu.be/V94hO585POs

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  Waarom specifiek september? Ik heb begrepen dat de VN-waarnemers in Syrie eind juli zijn teruggetrokken en tegen die tijd staan alle gekken wel op hun plekje. Nou, dan kan het eindfeest toch wel zo’n beetje beginnen, niet? Waarom nog wachten?

 • temp242

  Na september 2012 is het BOEM!!! Beste RB.
  MVG.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  [b]China slams Clinton’s remarks over Syria stance [/b]

  China rebuffed on U.S. Secretary of State Hillary Clinton’s accusation that Beijing and Moscow have hindered the resolution of the crisis in Syria today, saying any attempt to “slander” China was doomed to fail. Clinton urged Syrian President Bashar al-Assad’s enemies meeting in Paris on Friday to make Russia and China “pay a price” for helping him to keep power in Damascus, remarks that were among Washington’s toughest yet in 16 months of revolt in Syria. Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin said Clinton’s comments were “totally unacceptable”.

  http://www.hurriyetdailynews.com/china-slams-clintons-remarks-over-syria-stance.aspx?pageID=238&nID=24964&NewsCatID=356

  … en de reactie van China. De onderling gebruikte taal wordt met de week steviger.

 • http://preppers.nl/forum/forum.php RB

  Clinton: Russia, China will ‘pay a price’ over their support for Syria

  The US Secretary of State Hillary Clinton has warned Russia and China over their support for Syria, saying they “will pay a price” for their actions. During a so-called “Friends of the Syrian People” meeting in Paris on Friday, Clinton launched a scathing attack on Moscow and Beijing and called for pressure against both nations to drop their support for Damascus. “I do not believe that Russia and China are paying any price at all – nothing at all – for standing up on behalf of the [Syrian President Bashar] Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price,” Clinton warned.

  Russia and China boycotted the latest “Friends of the Syrian People” meeting as one-sided.

  http://www.presstv.ir/detail/2012/07/06/249632/us-warns-russia-china-over-syria/

  … en dat allemaal voor een troepje ongewassen Syrische opstandelingen? Wie gelooft dat nog? Ik denk dat de hele wereld de prijs gaat betalen. Eng wijf.

 • temp242

  Leuk muziekje tussendoor:

  http://youtu.be/wLNDphvw5A0

 • Lamberto
 • Jacob

  @high five

  Beste high five, dank je wel voor jouw reactie.

  re, waarom geen antwoord

  omdat ik niet de juiste faciliteit had.

  zoals gebruikelijk wordt de bron vermeld bij de tabel. Kijk in het deel 1 verhaal en je zult zien: periodictable.com, platinum.matthey.com (= CRC Chemical and Fysics handbook). Ik heb de waarden van “periodic table” genomen omdat deze betrouwbaarder leek. Het probleem is dat deze waarden steeds gekopieerd worden en je kunt de oerbron dus moeilijk vinden. Deze publicaties zijn van gecensureerd van overheidsorganisaties.

  re. verlies bij zilverprijs van 20 US$.

  In de tabel heb ik een vergoeding gerekend van 7,5% voor marktkapitaal, het geld dat geïnvesteerd is door de aandeelhouder.
  De kolom “reële kosten” geeft de werkelijke kosten van het zilver om het te verkopen. Het is berekend door de winst van de opbrengst voor het zilver af te trekken waardoor je de werkelijke kosten voor de verkoop krijgt. Deze kosten worden gedeeld door de verkochte hoeveelheid zilver. Je krijgt dan de reële kosten per ounce, als je minder krijgt maak je verlies. De op één laatste kolom totale kosten”zijn dus de “reële kosten plus 7,5% kapitaal kosten minus de dividend vergoeding. Als het bedrijf daadwerkelijk verlies maakt zal er geen belasting meer betaald hoeven te worden dus vandaar dat ik het bedrag van 20 US$ als gemiddelde prijs aangehouden heb.

  re. Ik vind het ook niet aannemelijk dat de belangen van de werknemers bovenaan staan bij een mijnbouw bedrijf.

  wettelijk is dit in bijna alle landen zo geregeld en in bijvoorbeeld Zuid-Amerika gaat dat nog verder dan in Nederland

  Als ik de kans krijg zal ik in een volgend artikel verder ingaan op deze problematiek.

 • Nico

  But take a look at how quickly and drastically Weimar Deutsche Marks lost value:

  ( de grafiek moet je er maar bij fantaseren)

  In any event, any type of hyperinflation means the total destruction of currency value. And people usually have 2 main theories as to why hyperinflations occur.

  You might hear that money-printing was the root cause for both Zimbabwe and Weimar hyperinflations. A slightly more sophisticated inflation student might claim that money-printing has little effect on inflation until and unless “money velocity” upticks – when people try to spend their devaluing currency en masse.

  We certainly saw both money creation and velocity in these two examples.

  And while those two ingredients are necessary for a hyperinflation, they’re not the most important.

  The real root cause of this type of currency crisis is neither money printing nor velocity.

  It’s confidence.

  Or rather, the lack thereof.

  When people lose confidence in their currency – whether there’s money printing, high velocity or not – it tends to lose its value in a hurry.

  So…to go further down the rabbit hole – why do people lose confidence?

  People lose confidence in their currency when they lose confidence in the politicians that govern their currency.

  Today in the euro-zone, there’s certainly plenty of money printing. And while we have yet to see the type of rabid “velocity” as people seek to rid themselves of euros like hot potatoes, the confidence in euro-zone politicians is definitely on the wane.

  The devaluation of principles is well underway. Ideas like sovereignty, democracy, and fairness are burned at the pyre of euro-salvation. The very due process of law and legality are bent and twisted to save a currency!

  How much confidence do Europeans have left in euro politicians? The devaluation of this confidence will eventually hit a level where no one believes the euro’s keepers are capable or willing of fixing anything.

  That will mark the end of the end of the total destruction of the euro.

  *Post courtesy of Kevin McElroy of Wyatt Research.

 • Nico

  Sorry de link plaatsen wil niet lukken.

 • Nico

  The Real Cause of Hyperinflation

  When you mention the word hyperinflation, everyone immediately thinks of two scenarios:

  1. The infamous German Weimar hyperinflation between 1910 and 1923.
  2. The recent Zimbabwe hyperinflation between 2006-2008.

  For some perspective, the Weimar event, though it might be the most famous since it paved the way for a German populous angry enough to elect Adolf Hitler to power, is by no means the worst hyperinflation.

 • temp242

  Dexia krijgt er nog een (failliete) Spaanse bank bij:
  Maar geen nood, de Belgen gaan er nog aan verdienen!HAHAHAHAHAHAHA!!!:
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120706_00214230

 • temp242
 • temp242
 • temp242

  Beste HF, hier heb je misschien wat aan?MVG.
  http://www.aandelen.com/blog/zeldzamer-dan-goud-perfect-alternatief/

 • high five

  Jacob waarom heb je nooit antwoord gegeven op mijn vragen:
  Waar vind ik de info dat er 25x zoveel zilver in de grond zit dan goud ?
  Waar vind ik de info dat goud schaarser is dan platina ?
  Waarom schrijf je dat de zilvermijnen verlies draaien onder de $20,- terwijl uit de tabel blijkt dat zelfs de beste zilvermijnen al verlies draaien bij een zilverprijs onder de $25,3 ?
  Ik vind het ook niet aannemelijk dat de belangen van de werknemers bovenaan staan bij een mijnbouw bedrijf. De belangen van de bestuurders en van de overheid staan meer bovenaan als je het mij vraagt.
  Ik heb wel net als jij de indruk dat het belang voor de aandeelhouders niet al te hoog staat t.o.v. andere belangen.
  Ik heb verder te weinig achtergrond om de rest van het verhaal te beoordelen. Natuurlijk wel bedankt voor je column.

 • WijRos

  @temp242,

  re. Gerard Celente

  Beste temp, ik weet niet hoe goed “onze” Gerard kan preken maar deze vertelt een goed verhaal. Helaas vrees ik dat er nog niet veel “gelovigen” zijn.

 • temp242
 • temp242
 • temp242

  De Gerard in actie, neen niet Onze Gerard, maar het andere Genie:
  Must see!
  http://youtu.be/0YfJpjq0jOU

 • temp242
 • De Heraut

  Daar zijn ze weer, de propagandabelletjes !!!

  “Helft Duitsers bereid tot afstaan macht aan EU

  BERLIJN – De helft van de Duitsers is bereid meer macht af te staan aan de Europese Unie.
  Dit blijkt uit een opiniepeiling van zaterdag in opdracht van weekblad Focus.

  Als er een nauwere politieke en begrotingsunie komt in de EU, is 49 procent bereid meer macht af te staan aan Brussel, 44 procent is ertegen.

  Vooral linkse kiezers, van SPD, Groenen en Die Linke, hebben geen moeite met het afstaan van meer soevereiniteit.”

  http://www.nu.nl/politiek/2853907/helft-duitsers-bereid-afstaan-macht-eu.html

  49 procent…. Dan is de juiste titel volgens mij “Minder dan de helft van de Duitsers bereid tot afstaan macht aan EU”

 • temp242
 • WijRos

  @Theo,

  re. Heel groot kantoor van Rijkswaterstaat is al dicht.

  Beste Theo, ik vrees dat dit een schijnbeweging is en dat deze mensen in een nog groter en luxer gebouw gehuisvest zijn. Je ziet echter ook dat deze lieden ZZP-er worden met een langdurig contract (tot ze met pensioen gaan) en een hogere compensatie om de overheid kleiner te maken.
  Dit was een idee van de VVD om de kiezer te belazeren.

  Ook dit is een goed argument op LP te kiezen.

  re. Ze luisteren wel naar ons.

  Ik vrees dat dit misdunk is.

 • Theo

  @wijbos
  Ze moeten ook alle commissies, organen, bureau’s, alle schappen zoals landbouwschap, waterschappen, rijkswaterstaat en natuurlijk de ministeries (er schijnen meer ambtenaren op het ministerie van onderwijs te zijn dan onderwijzers) etc. eens erg nauwkeurig beoordelen op hun nut.

  Heel groot kantoor van Rijkswaterstaat is al dicht.
  Ze luisteren wel naar ons ;)
  stond jij daar met de pijl te hakken waardoor het in heel het gebouw trilden

  gr.Theo

 • Jacob

  @ Gerard

  re. Goed artikel van Jacob.

  Dank je wel Gerard.

  re. De vraag is natuurlijk of mijnen wel productie kunnen verlagen of stopzetten. De vaste kosten tikken natuurlijk gewoon door.

  Als het echt moeilijk wordt dan worden de zogenaamde cashkosten belangrijk. We zien echter dat bijna alle mijnbedrijven cashkosten afgeven zonder de royalties en andere administratie en verkoopkosten er bij op te tellen. Wat heb je aan een fabriek als het product niet verkocht wordt? Als er niets verkocht wordt dan verdwijnen de aanwezige cashmiddelen als sneeuw voor de zon. Verder zullen banken die zelf al in moeilijkheden zitten niet gauw geld gaan lenen aan een industrie met edelmetalen in een bear market.

  In een volgend artikel zal ik meer over deze problematiek melden.

 • Silvester

  Trouwens goud en zilver worden nooit waardeloos. De euro waarschijnelijk wel.
  Een misselijk makende valuta met die vreselijke Griekse ruines!

 • Silvester

  Trouwens ik vind dat de euro wel heel erg snel wegzakt.
  Ben er trouwens van overtuigt om goud te kopen voor die euro’s die je nog kunt missen.

  Met zilver ben ik voorzichtig geworden. Het is een metaal wat veel te veel met de industrie te maken heeft.

  Bij een lichte stijging van zilver, wil ik mijn voorraad zilver verkopen, en er goud voor terug kopen. Wil wel 20 procent zilver aanhouden. Niet meer.

 • Silvester

  Dat is de markt bobbi.

  Ups en downs.

 • temp242
 • bobbi

  Weet iemand waarom goud in paar weken steeg naar boven 42.000 per kilo en nu in paar dagen weer 18.00 euro per kilo gedaald is? En wat zijn verwachtingen: doorzakken naar ruim onder de 40.000 euro per kilo? Alvast bedankt voor de reacties!

 • Edwin

  Zoek eens Miles Franklin op en lees daar de “Ranting Andy” Hoffman nieuwsbrief.
  Een wakker mens herkent feiten. Een slapend mens doet er neerbuigend over.

 • W

  Zilverpaul lees je mee? Dit is een leerzame column voor je. Met je geleuter over manipulatie van mijnaandelen.

 • temp242

  De max ook nog even loslaten:

  http://youtu.be/_KpfEXMWWJA

 • temp242
 • temp242
 • temp242
 • temp242

  De W.A.R. index best ook goed in de gaten houden beste Gerard.MVG.

 • Gerard

  Goed artikel van Jacob.
  Hier zie je maar weer dat er altijd verklaringen zijn te vinden voor dalingen in een sector.
  Zo kun je de sector-indexen zoals de HUI en anderen nog zo analiseren op de charts, EERST zal het fundamenteel goed moeten zijn in de sector wat betreft de vooruitzichten.
  Dat de prijs van goud t.o.v. de productiekosten op een absolute bodem ligt op dit moment, geeft toch een HEEL sterk koopsignaal af!
  De wal zal altijd het schip keren. Als productie noodgedwongen wordt verlaagd of stopgezet, en de vraag blijft gelijk, dan kan het niet anders dan dat de prijs gaat stijgen. We zagen dat pas nog met natural gas gebeuren. Met een prijs onder de 2 gingen vele gasvelden dicht. De vraag is natuurlijk of mijnen wel productie kunnen verlagen of stopzetten. De vaste kosten tikken natuurlijk gewoon door.

 • temp242
 • Roi

  Om een eerdere discussie te ontkrachten over de serie nummer van euro’s

  Uit temps PDF post

  Despite popular misconceptions, there is no possibility of using as Greece‘s
  new national currency those euro coins which bear Greek national symbols
  and euro notes whose serial numbers reveal that they were issued in Greece.

  Under the euro-zone‘s established arrangements, all euro notes and coins
  are exactly that, euros, regardless of where they were issued and what
  symbols or serial numbers they bear.

  Dus je hoeft niet bang te zijn als je euro biljetten een spaans of grieks serie nummer hebben.

 • Roi

  Bij een euro exit van een failliet land!

  Interessante PDF post van Temp.

  http://www.policyexchange.org.uk/images/WolfsonPrize/wep%20shortlist%20essay%20-%20roger%20bootle.pdf

  Stukje over de bankholiday uit de PDF

  Hoe makkelijk ze je van de eigen geld kunnen afhouden om te voorkomen dat er een bankrun komt.

  Our proposed shutdown of banks would be quite simple – ATMs are basic
  computers that connect to various networks via a ‗switching company‘ to obtain information about each customer‘s bank balance etc.

  If the signal at each switching company was shut down, money could not be withdrawn.
  The exiting country could simply declare a bank holiday in which all
  banking transactions, including those conducted electronically, were prevented.

  Dat wist ik ook niet dat er kennelijk “switching compagnies” zijn die dus alle pinautomaten van banken direct kunnen stilleggen.

  Bedankt Temp voor deze verwijzing.

 • Porche space speed car

  Van de L N is echt wel vervreemd van het voetvolk. (Een echte prof, dus per definitie wereldvreemd, niet waar?! ). Bovendien het is ne soc dus per definitie wordt er ons voor gespoeld dat we er niks van begrijpen dus “wij begrijpen u niet meneer!”, roepen ze allen in koor. Zinnen als “monopolie is de vijand van echte concurrentie” zitten niet in het vocabularium van Jan met de pet. Jan met de pet begrijpt dat niet meneer: niet waar jan? Jan.. ge krijgt van mij promotie als je je voor den domme houdt: weet je wel, zwijgen is…??? !! Geef ons voetvolk èchte begrippen, die ze tenminste begrijpen !!! Zoals “weg met die windmolens”, “weg met die makakken” en “weg met de waloonen”.. Jaja.. Er is een tijd van komen en gaan, maar sommige dingen blijven altijd bestaan. Lang leve de Vlaming. Lang leve de kracht der ver-kjfghzrjltgritbgt-ing”.. Domheid bvb… Dat bestaat zelfs bij de meest geletterden, zelfs bij de lat-ijnen onder ons, met ne scheve kinkel in hunne kabel weliswaar. Maar ne scheve slaan is altijd opwindender, àllicht ! Maar het voetvolk doet het zo weinig en de verkoop in clean-ex en prozak gaat de hoogte in, meneer: wat wil je dan nog meer??? Jaja, indien er al van een weg sprake is, long way to go..

 • WijRos

  Deze vond ik vanmorgen bij lukas daalder op IEX.

  · http://www.businessinsider.com/gold-production-infographic-2012-7

  geeft een goed beeld over van alles over goud

 • WijRos

  @Theo

  re. EN ZO DENK IK ER OOK OVER.

  Beste Theo, ik ook, vooral dat van die hakbijl spreekt mij aan.
  Ze moeten ook alle commissies, organen, bureau’s, alle schappen zoals landbouwschap, waterschappen, rijkswaterstaat en natuurlijk de ministeries (er schijnen meer ambtenaren op het ministerie van onderwijs te zijn dan onderwijzers) etc. eens erg nauwkeurig beoordelen op hun nut.

 • Henk

  Complimenten voor de Finnen:
  telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12504258/__Finland_wil_niet_betalen_voor_andermans_schulden__.html

 • temp242

  Tja Sossen smossen nu eenmaal hé.

 • Theo

  Geschreven door Jack Hoogland

  Op mijn Twitter account vindt u deze week onder meer een link naar de publicatie van het Italiaanse statistische bureau Istat, waarin het vermeld dat het Italiaanse begrotingstekort in de eerste drie maanden van 2012 is gestegen naar 8% van het BBP.

  Er vloeide in het eerste kwartaal €155 miljard aan belastinginkomsten de schatkist binnen, terwijl de Italiaanse overheid maar liefst €185 miljard spendeerde. We zitten nu vier jaar in deze crisis en de Italiaanse overheid presteert het nog steeds om bijna 20% meer geld uit te geven dan er bij ze binnenkomt.

  Hoe doen ze dat toch?

  Door net als de overige westerse landen precies het omgekeerde te doen van wat je in een dergelijke situatie moet doen. Ze verhogen belastingtarieven en bezuinigen hier en daar wat door de bekende kaasschaaf te gebruiken. En na 4 jaar hebben ze nog steeds niet door dat het contraproductief werkt!

  Wat moet je dan wél doen in een dergelijke situatie? Heel simpel. De overheidsuitgaven niet te lijf gaan met een kaasschaaf, maar met een enorm grote hakbijl. Alles waar het woord toeslag, aftrek, bijslag, subsidie etc. in voorkomt domweg schrappen (u moest eens weten hoeveel toeslagen en subsidies in de zakken van grote multinationals terecht komen!).

  Alle onnodige regeltjes die ondernemers en bedrijven onnodige administratieve ballast bezorgen, keihard schrappen. En minimaal de helft van het aantal ambtenaren dat in kantoorgebouwen werkt direct naar huis sturen. Moet je eens kijken hoe hard de overheidsuitgaven dan omlaag gaan!

  Tegelijk de belastingen niet verhogen, maar juist verlagen. En daarbij vooral ook het aantal soorten belastingen! Zo wordt het leven een stuk eenvoudiger, houden de hogere inkomens én de lagere inkomens, de werknemers én de kleine ondernemers meer geld over. Terwijl de loonkosten voor bedrijven niet omhoog hoeven.

  En voor wat betreft de banken: alleen garantie op spaargeld bij banken die er niet mee naar het casino gaan, maar die het door burgers ingelegde spaargeld op de ouderwetse manier uitlenen aan bedrijven en burgers die in hun toekomst willen investeren.

  Dit is in mijn ogen de enige weg naar financiële stabiliteit en een sterke concurrentiepositie. Of u het met mij eens bent of niet, doet er nu even niet toe. Want wat ik hierboven schrijf, gaat voorlopig nog niet gebeuren.

  Politici blijven belastingen verhogen en blijven bezuinigen met de kaasschaaf. En zodra ze door hun eigen beleid geen kant meer op kunnen, komt de centrale bank in actie en gaat massaal geld printen.

  Staatsschulden blijven stijgen ondanks ‘bezuinigingen’. Begrotingstekorten worden steeds hoger. Banken zitten steeds dieper in de problemen. Centrale banken printen steeds meer geld. Naar mijn sterke overtuiging is er daarom maar één verantwoorde manier om spaargeld aan te houden. Goud en zilver.

  EN ZO DENK IK ER OOK OVER.
  vr.gr.Theo

 • temp242

  Zéér interessant essay van Prof. Roger Bootle:
  Typ via google Leaving the euro a practical guide in, vervolgens klikt u deze aan(staat als eerste) en kan u het pdf downloaden. De moeite waard!

 • temp242

  Straks, beste Wijros, is er ook geen ruimte meer, lees fiatgeld, om de fsyieke PM’s te manipuleren. Dan zullen deze vazalen ten oorlog trekken in naam van de DemoNcratie.

 • WijRos

  Goed te weten dat er niet veel ruimte meer is voor daling van de huidige goud en zilver prijzen.
  In Argentinië wil men een nieuwe wet doorvoeren waarin het verboden wordt cyanide te gebruiken in goudmijnen. Dit zou er in kunnen resulteren dat een groot aantal mijnen zullen moeten stoppen.
  Dit soort acties zou mee kunnen helpen de edelmetaal prijzen te laten stijgen.

 • temp242

  We gaan die 25 aantikken voor eind september, zéker weten en dan BOEM!!! En daar bedoel ik eerst het wapengekletter mee.

 • temp242

  Beste Jullie, dank voor deze link, ik ben helaas maar tot minuut vier geraakt! Maar ik ga zeker verder kijken, vooral het commentaar van Max Keiser wil ik niet missen.MVG.

 • Jullie
 • Roi

  Goudmijnaandelen blijven aandelen en hebben dus bestuur/management/kosten.

  Als je dan toch voor de langere termijn in aandelen wil met wat minder risico kan je beter proberen bedrijven te identificeren die een redelijk dividend hebben en het potentieel dit te blijven uitbetalen.

 • http://www.zilver-inkoop.nl/zilverprijs.html Zilverprijs

  Dit verklaart in elk geval waarom het Fund van Middelkoop sinds oprichting slechts 20% rendement heeft gemaakt in 4 jaar tijd.
  Als je dan ook nog de in en uitstapkosten van 1,5% meerekent hou je amper iets over.
  Goud is in diezelfde periode 82% gestegen en heeft het dus 4x zo goed gedaan…

 • pietje

  Een goed verhaal hoop dat onze vriend zilverPaul dit ook eens leest dan domweg blijven beweren dat mijn aandelen een goeden belegging zijn.

 • Bart

  Men investeert vaak op “verwachting”, niet op de bestaande situatie. ASML bv was een aantal jaren geleden nauwelijks/niet winstgevend maar had toch een hele forse MC.

 • Cinelux

  Bedankt Jacob voor deze zeer belangrijke informatie.
  Met name de kosten voor het delven van de PM’s komen als geroepen.