Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

SLOTFASE IX

29-09-2016 Rolf van Zanten

Het onvermijdelijke is gebeurd. Voor de zesde maal op rij gebeurde er wederom  niets. Dat was ook het beste besluit dat de Fed op 21 september j.l. kon nemen.

Het zij herhaald: de Fed heeft zich met het QE- en rentebeleid sinds 2008 perfect in de jas weten te naaien in de wetenschap dat elke renteverhoging thans tot een verdere stijging van de astronomische schuld leidt. Niettemin waren de beurzen opnieuw  “naïef” genoeg opgelucht!

Het mag zo langzamerhand een wonder heten dat de Federal Reserve nog ademt daar dit instituut het rente-instrumentarium intussen volledig mank heeft weten te spelen. Rest slechts het doen van verbale uitspraken alsmede het opkopen van stukken (ECB en BoJ). Inmiddels zijn we vergroeid met het geloof in een organisatie die in 1913 uit los zand bijeen is gesmeed met misschien wel de pretentie een centrale bank te willen zijn maar het “uit voorzorg” wijselijk bij de  term van Federal Reserve Board heeft gelaten. Een goede eeuw later is er gezwinde  reden “het gezag” van dit instituut meer dan ernstig in twijfel te trekken. Sterker,  er zal in de (nabije) toekomst vanuit een volstrekt andere invalshoek gehandeld moeten worden.

Het is niet toevallig dat in een essay van Alasdair Mcleod van GoldMoney Insight verleden week de implicaties van Gibson’s paradox van stal werden gehaald die de gevestigde relatie in ogenschouw neemt tussen de rentevoet en de heersende prijsniveaus als wel de afwezigheid van een correlatie tussen het inflatieniveau en de leenkosten (rente). Gibson was een Brits econoom die z’n bevindingen neerlegde in een artikel in de Banker’s Magazine in 1923. Deze paradox in de U.K. wist voor bijna 200 jaar min of meer opgeld te doen, zoals blijkt uit onderstaande chart. Wel kun je je afvragen in hoeverre de aangedragen cijfers uit die tijd betrouwbaar waren (RB).

gibsonparadox

De tweede chart toont deels een gebroken correlatie tussen de leenkosten en de hoogte van de prijsinflatie. Dit is belangrijk daar het huidige monetaire beleid juist uitgaat van de veronderstelling dat deze correlatie wel nauwgezet bestaat.

monetair-beleid-inflatie

Indien juist dan heeft Gibson hiermee in zijn tijd al de basis van het monetaire beleid van de centrale bank in nascendi ter discussie gesteld en blijken de opvattingen van macro-economen ten deze niet veel meer dan “ruis” te zijn..

Gibson had de tijd van leven niet, maar geëxtrapoleerd naar de tijd vanaf 1930 blijkt deze paradox ook nadien levensvatbaarheid te hebben. Zie de charts hieronder met eerst de correlatie tussen de leenkosten en het prijsniveau in de U.K. van 1930 tot 1970.

1930t1970

Hieronder is te zien dat deze relatie ondanks de kortstondige “aansluiting” rond 1990 is verbroken.

correlatie

In de V.S. vond er na de enorm opgelopen inflatie in de jaren ‘70 vanaf 1980 een herstel plaats dat na 2000 weer tot een breuk leidde, naar aanleiding van de ‘teck wreck’ alsmede 9/11 toen de rente scherp neerwaarts werd bijgesteld, zichtbaar in onderstaande chart.

treasury-yield

Het verschil tussen de periode vóór 1970 en de post-1970’s was dat de Bank of England zwaar inzette op renteverhoging als gevolg van de opgelopen inflatie, terwijl Paul Volcker als nieuwe Fed president in 1980/81 in de V.S. precies het zelfde deed. Volcker joeg de Federal Fund Rate (korte rente) zelfs op tot boven 20%. Het was de tijd dat de centrale bank de prijscontrole van hypotheken en commerciële leningen geheel overnam. De kredietvraag kwam daardoor stil te liggen. Deze ontwikkeling kan indirect worden opgehangen aan de gevolgen van de loskoppeling van de dollar/goud relatie in augustus 1971 (RB). Vanaf dat moment waren de monetaire remmen reeds los.

Wat leert ons dit? Wel, dat het rentepercentage niet wordt bepaald door verwoede spaarders, hetgeen werd verondersteld door Fisher, Keynes en Friedman maar door de vraag naar werk- en investeringskapitaal vanuit het bedrijfsleven. De rente die men zich kon veroorloven werd weer bepaald door de afzetprijzen van hun producten, vandaar de correlatie tussen de leenkosten en de macro-economische activiteiten.

De misvatting van voorgaande economen was dat deze paradox inconsistent zou zijn met de subjectieve prijstheorie die aangeeft dat prijzen worden bepaald door de kopers en niet door de verkopers. In de vraag naar kapitaal leent de ondernemer immers van de spaarder. Hij is de aankoper van leenkapitaal en de spaarder is de verkoper. De hoogte van de rentevoet is bijgevolg gerelateerd aan de winst van de ondernemer die hij realiseert middels het lenen van  spaargeld. Zet dit maar af tegen de nooit eerder vertoonde ZIRP en NIRP rentevoeten die de laatste jaren “en vogue” zijn waarmee de spaarder wordt aangezet tot het aanhouden van kasgeld dan wel de beurs wordt opgejaagd.

Het gebrek aan correlatie tussen de rente en het inflatieniveau is voldoende evident, terwijl het monetaire beleid er op gericht is om de inflatie middels een hogere rentevoet in te dammen en omgekeerd de economie te bevorderen middels lagere rentevoeten. Na 8 jaar “zware tobberij” moet wel duidelijk zijn dat dit beleid gewoon niet werkt en op z’n best heeft geleid tot een rond het nulpunt zwabberende economie op een “kussen” van schuldgroei.

Om kort te gaan, het rentemechanisme zou niet moeten worden toevertrouwd aan centrale banken maar aan de markt, immers het samenspel van vraag en aanbod waarvan de prijs, in dit geval de rente, de functie is. Met een “0” rente werd de waarde van het geld de facto ook tot “0” afgewaardeerd.

 

Het probleem van een lagere ( te lage) rente is dat ook minder sterke bedrijven worden verleid tot het financieren van minder winstgevende producties, zoals door aanhangers van de Oostenrijkse School wordt onderschreven, resulterend in toenemende onproductieve schuld. Of sterker, robuuste bedrijven nemen schuld op om daarmee hun aandelen terug te kopen c.q. hun dividend te verhogen. Ook hier de facto sprake van onproductieve schuld.

Intussen is zichtbaar geworden dat centrale banken eigenlijk geen idee hebben wat het juiste rentepercentage op een bepaald ogenblik zou moeten zijn, waarmee zoals thans bij een extreem lage rentevoet een minder draagkrachtig bedrijfsleven in principe in leven wordt gehouden dat de schuld kan doorrollen zonder verdere consequenties. Dat zou impliceren dat het in stand houden van een bedrijf in plaats van te investeren in commerciële vooruitgang de norm wordt. Dat leidt er tevens toe dat werknemers minder productief worden ingezet met een loon dat deze lagere productiviteit reflecteert. Bij een relatief lager inkomen ontvangen deze werknemers als consument dan ook minder koopkracht, immers de zuurstof van de economie.

Doorredenerend is het buiten de sterk gegroeide staatsschuld en de eveneens sterk gegroeide bedrijfsschulden ook de consument die middels studieleningen, hypotheken en autoleningen onderdeel vormt van de schulden bonanza zoals Mcleod die betitelt. Dit laat nog onverlet dat het grootste deel van de Amerikaanse begroting opgaat aan rentebetalingen, pensioenen en een ongedekte sociale zekerheid. Naar blijkt is er niet alleen sprake van schuldopeenhoping in alle geledingen van de samenleving maar tegelijk van een opeenhoping van onproductieve schuld. Daarbij komt dat deze opeenhoping nu zo overweldigend is dat een minimale renteverhoging het gehele internationale monetaire bestel zal doen imploderen, tenzij een hyperinflatie deze schuldenberg zou kunnen doen verdampen. In beide gevallen betekent het einde oefening, met dien verstande dat een hieruit voortvloeiende hyperinflatie een iets langer leven zou zijn beschoren.

 

In dat scenario verdampt de centrale bank mee, zullen de banken worden genationaliseerd, zal er geen plaats meer zijn voor de ‘fractional reserve banking’ (25 maal meer uitlenen dan er op de balans staat) en zal de goudprijs een geheel ander aanzien krijgen. De geldschepping onder vastgestelde regels zou dan bij de staat komen te liggen (dit proces wordt wel aangeduid met het Chicago plan). Of dat een hoopgevende oplossing vormt is eveneens ‘zweifelhaft’ gezien de lotgevallen van de voormalige Sovjet-Unie.

Een oplossing zal hoe dan ook sterk afhangen van de wijze waarop de staat in staat is het vertrouwen in een nieuw monetair systeem te herwinnen, want we mogen vooral niet vergeten dat de huidige generatie ‘monetary planners’ intussen driewerf (overheid, centrale bank en commerciële banken) achter de feiten aanholt en alles in het werk blijft stellen om het virtuele ‘Disney World’ als de reële wereld te blijven voorstellen.

Samenvattend had er meer aandacht moeten zijn voor Gibson’s paradox zonder de basis onder het vrije marktmechanisme op de kapitaalmarkt weg te trekken. Dat zou het ontstaan van een centrale bank hebben kunnen voorkomen zomin er sprake zou zijn geweest van een ad libitum “vrijheid van drukpers” (QE) alsmede irreële rentevoeten. Ook de goudkoppeling als barometer van het monetaire systeem zou niet zijn losgelaten die in onze geschiedenisboekjes  als wortel van de grootste fouten uit de monetaire historie zal worden geboekstaafd!

In elk geval zullen we terug moeten naar een mechanisme dat een ‘match’ vormt tussen spaarders en leners ter financiering van de productie, ‘the real thing’, zonder nog langer schuld en speculatie als bijdrage tot de vooruitgang na te streven. De wereld zal weer moeten leven binnen de beschikbaarheid van reële en niet van ‘fancy’ middelen anno 2016 met een opgetelde schuld van $16 biljoen (12 nullen) tegen een negatieve opbrengst. Nog geen tien jaar geleden zou je met deze waarneming in de ‘mad house’ zijn beland.

Een miniem “goedmakertje” vormt de opname van de Chinese munt in het SDR mandje van het IMF dat een eerste aanzet zou moeten zijn tot de afname van de overheersende rol van de dollar als wereldmunt op 1 oktober (weekend) a.s. Zie hieronder de mutaties binnen dit mandje waarbij de dollar slechts 0,04% heeft moeten inleveren tegen het Britse pond 26%, de euro ruim 17%  en de yen 11%, of een kwestie van de jongste machtsverhoudingen(?!).
RMB

These currencies are what the international community deems as the safest and most usable for intentional commerce, and on October 1st, the RMB will, for the first time, be added to the basket.

De interpretatie van het waardeoordeel alsmede het vertrouwen in deze ‘currencies’ laat ik graag aan de ‘international community’.

Hoewel er begin deze maand in financiële kringen maar heel kort aandacht werd besteed aan de ‘sell-off’ op de internationale obligatiemarkten blijkt niettemin hoe groot de overgevoeligheid is geworden wanneer het vertrouwen aan de orde komt. Het moge voor de zoveelste maal duidelijk zijn dat dit ‘fiat’geld sinds 1971 een volslagen virtuele rol speelt zonder enige ‘backing’ anders dan “schone” beloften van “onze” politici en centrale bankiers.

Deze  bevinden zich hiermee op het gladde ijs van misbruik dat wettelijk genomen niet eens strafbaar is maar wel gerekend dient te worden tot de overtreffende trap van de onoirbaarheid, met alle gevolgen van dien die deze slotfase zullen markeren.

 

Robert Broncel                                                                                               Copyright, 28 september 2016

www.robertbroncel.com

 

PS. Deze column wordt wederom verzonden aan de leiders van de grootste politieke partijen alsmede naar DNB.

 

 

Disclaimer: Dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 • Huub

  @Walter, er is inmiddels al weer een nieuw artikel hier verschenen, dus discussie svp meeschuiven :-)

 • Huub

  @frankyb, er is inmiddels al weer een nieuw artikel hier verschenen, dus discussie svp meeschuiven :-)

 • frankyb

  Een flinke piek van toename in vraag naar dollars door Europese banken!
  Zowel in bieders als van het bedrag zelf, het hoogste in 4 jaar tijd.
  Opmerkelijk: geen Duitse biedingen.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-30/european-banks-are-asking-the-ecb-for-a-lot-more-dollar-funding

 • frankyb

  DB signaleert inderdaad het symptoom! De besmetting is al (ten miste 8) jaren geleden opgedaan. In de incubatietijd heeft het zich wereldwijd uitgezaaid tot een grote complexe ziekte. Helaas is nog geen 1 behandeling effectief gebleken. Alleen een kunstmatige coma zou op dit moment de rust terug kunnen brengen om een genezingsproces in te zetten.

 • Walter vom Schalter
 • Walter vom Schalter

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudreserve ik heb zo vlug even geen tabel gevonden die beter past. De grootste verkopen van UK waren al een aantal jaren terug. Nul is natuurlijk relatief maar als voormalige leverancier van de reserve valuta zijn ze diep gevallen. Ze zijn wellicht beter als ze bij het ‘rijke’ EU waren gebleven mocht de schaduw goudstandaard weer de echte standaard worden.

 • Arjan

  Waar staat dat de reductie bevestigd is?
  Wat ik lees dat het via een “betrouwbaar” persoon via twitter is geweest waarop dit verhaal is ontstaan?

  Intussen mogen een paar DB mensen voor het gerecht verschijnen omtrent geknoei met italiaanse bankerij

 • Didier Opdelindenberg

  Vraag hun hoe dit of dat berekend wordt of waar iets op het net te vinden is, zelfs met de hulp van de media of google, : niemand thuis. Maar hoe europa te besturen, waar de wereldeconomie op afstevent: vaste overtuigingen waar zelf een Stiglitz te lomp voor is.

 • Didier Opdelindenberg

  De beste zin uit het artikel is de laatste. Alexander is in vergelijking met Stiglitz een ongeletterd taterwijf en heeft het boek waarschijnlijk niet gelezen.

 • marcel

  Is dit waar Walter ,heb je hier een voorbeeld van ?mvg

 • marcel

  @Gerard volgens mij riekt het aan alle kanten !!
  zo ineens is besloten om te schikken en de schikking te aanvaarden ?
  Ik denk dat we volgende week een jojo DB zien .
  En andere banken gaan idd meeliften vooral in Italie als het omlaag gaat .We weten in ieder geval dat het geen saaie weken worden de aankomende weken .
  En is er geen ellende meer in Griekenland wat ook weer aan kan zwengelen ?
  ook maar een idee ;-]
  mvg

 • joepdekat

  Gerard, wil je zeggen dat Amerika kapitalistisch is ze
  hebben daar de afgelopen 10 jaar meer staats steun gegeven aan bedrijven dan de
  Sovjet-Unie in zijn gehele bestaan heeft gedaan.

  Het Kapitalisme werkt alleen als bedrijven hoe groot dan ook
  failliet gaan en niet overeind worden gehouden met overheid steun. Bedrijven gaan failliet en er komen weer
  nieuwe voor in de plaats dit is het echte kapitalisme en dat werkt.

 • Walter vom Schalter

  Engeland schijnt nul goud voorraad te hebben, als ‘we’ naar een goudstandaard toe gaan dan heeft Engeland het sowieso al moeilijk.

 • Gerard

  Verdomd goede analyse van die Sassen Elsloo ! Must see.
  Ik ben het voor de volle 100% met hem eens.
  EU als kapitalistisch bestempelen is inderdaad niet waar. EU werkt echt communistisch op dit moment. Dat klopt. Dat het juist “daarom” niet werkt, schrijven de communisten dan doodleuk toe aan het kapitalisme.
  Overigens, die 50% economische overheid is inmiddels al 60% geworden. Foutje, maar dat is hem vergeven. Het gaat ook erg hard. 60% is al meer dan de helft communistisch. Op naar de 100% Brussel!
  Hopelijk stapt NL ook t.z.t. uit de EU. Dan worden we weer een rijke welvaart, net als Engeland de komende jaren.

 • Huub

  Hier het commentaar van Alexander Sassen Elsloo op Stiglitz zijn mening: http://m.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/article/26398580/nobelprijswinnaar-begrijpt-euro-niet
  Die Alexander heeft het ook begrepen, blijkt alweer.

 • G.

  Idd.. te vaak een code rood.

  v.w.b. Italie – het lijkt me sterk er een I-exit komt… de Italianen… grote mond, klein hartje..

 • Gerard

  De enige kans zou kunnen zijn dat het vertrouwen van andere banken in DB weg zou vallen. Maar men maakt de fouten van 2008 echt niet meer.
  Achter de schermen is de boete van 14 miljard wel teruggebracht naar 5 miljard. Het kan ook een gevaarlijk spelletje zijn. Ze verdienen daarmee wel 9 miljard mee.

 • Huub
 • Huub

  Je kunt gelijk hebben. Dan wordt het wachten op de defaults van overheden waardoor de rentes op de kapitaalmarkten gaan oplopen met crisis gevolgen.
  Maar er zijn natuurlijk wel nog die Italiaanse banken en dat referendum daar.
  Ach weet je, als een crisis komt, komt die uit onverwachte hoek en op een onverwacht moment. Uit nieuws dat in de MSM is, komt bijna nooit een grote crisis voort.
  Dat is zelfs vaak zo met weersvoorspellingen. Als ze code rood voorspellen, valt het vaak mee. En echt heel slecht weer komt vaak onverwacht.

 • G.

  Denk dat er altijd een kans blijft maar dat een daadwerkelijke crash zoals in 08″ niet meer gaat gebeuren. Er is lering uit getrokken v.w.b. aanpak en het in de kiem smoren. Dacht ik ook niet toen ik zilver ingekocht had eerlijk gezegd.

 • Huub

  Stiglitz: grote kans op nieuwe bankencrisis in EU

  http://www.rtlz.nl/opinie/stiglitz-grote-kans-op-nieuwe-bankencrisis-in-eu

 • G.

  Mooi koers herstel voor de DB hetgeen duidt op een goede voorbereiding achter en voor de schermen.
  220 miljard aan liquiditeit om een eventuele bankrun te handelen en de boete wordt waarschijnlijk verlaagd van 15 naar 5,4.

  Nu kunnen de Italiaanse banken ook geen aanspraak maken op steun!

  Daar gaat de Apple / Starbucks wraak van de Amerikaanse autoriteiten.

  to big to fail..

 • Arjan

  Die 5 euro komt november wel op de borden

 • Walter vom Schalter

  Lang weekeinde dit keer…..maandag 3 oktober 2016 is een nationale feestdag in Duitsland, dag dat de Eenwording van Duitsland wordt gevierd dus alles zit sowieso op ‘slot’.

 • Huub

  Ik wist het al: de loon/prijs spiraal is een essentiële voorwaarde om inflatie te laten ontstaan.

 • Gerard

  Zei ik toch? Storm in een glas water.
  DB laten ze echt niet omvallen.

 • Gerard

  Niet moeilijker denken dan het is.
  Hyperinflatie, of verlies vertrouwen in geld, kan alleen maar gebeuren indien prijzen en lonen op hol slaan. De simpele loon/prijsspiraal. Zo onstond o.a. de Weimar.
  Ofwel ontstaat dit indien de overheid prijzen en lonen bepaalt. Want dat kan ook. Deze hyperinflatie zagen we onlangs nog in Venezuela. Eerder ook in de USSR. Maar dan heb je het over het socialsme/communisme.
  Bij ons hebben we de natuurlijke loon/prijsspiraal. Dit zorgt ook voor evenwicht in economie en maatschappij.

 • Nadja

  RE: Goud had toen ook een eigen prijs op basis van vraag en aanbod.
  Bedoel je te zeggen dat de marktprijs voor fysiek goud voor 1971 behoorlijk kon afwijken van die garantieprijs van de FED van 35$?

 • Gerard

  Je gaat ervan uit dat goud gekoppeld was aan geld. Goud had toen ook een eigen prijs op basis van vraag en aanbod.
  Als je het zo bekijkt, wat had dan nog die goudstandaard voor waarde? Een belofte, meer niet. Ook in de jaren 40, 50, 60 hadden mensen die geld betaalden geen enkel benul van de prijs van goud. Onwetend van de dekking kochten ze ook dure huizen. Zoek de verschillen, tussen voor en na 1971. Helemaal niks. De inflatie vanaf 1970 had een totaal andere oorzaak. Dit stond helemaal los van de goudstandaard.

 • frankyb

  Zo zie ik het ook. Er moest voor het weekend wel een statement gemaakt worden. Persoonlijk had ik gedacht dat Merkel zelf de koe bij de horens zou vatten. Maar ze laat het blijkbaar toch liever over aan de Amerikanen.
  De 14,5 miljard euro wat Apple nog extra in Europa moet achterlaten, zal nu waarschijnlijk ook wel naar beneden worden bijgesteld…
  ‘Smart-money’ is het DB schip aan het verlaten en ‘dumb-money’ stroomt er nu in. Het blijft zo nu dus nog wel even drijven.

 • Walter vom Schalter

  Santelli Exchange: Central banker backstops need to stop http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000555447

 • Arjan

  Yes…daarom nu genieten van muziek installatie van destijds 40 oz goud…tijdloos mooi, ik heb de tijd :-)

 • Arjan

  $5000 per ounce zou zomaar goedkoop kunnen lijken over 4 jaar… inderdaad

 • Arjan

  Maandag dondert het 10% in elkaar…rijke vrinden kunnen er dan nog redelijk uit om 9:01….het klootjesvolk kijkt straks naar 1 euro vijftig per aandeel…Fortis? Lehmann? Yes…nooit eerder gebeurt zoiets toch? ;-)

 • Nadja

  Gerard, re: Toch een kanttekening bij de 1971, afschaffing goudstandaard. De dekking op dat moment was minder dan 10% en al jaren fors dalende. Er was dus al niet meer dan een belofte, geen echte dekking. En dat met een grote voorspelbare inflatiegolf voor de deur, gehele jaren 70.

  Hier een overzicht van de prijsontwikkeling van goud. Tusssen 1934 en 1970 op een zelfde prijsniveau van ongeveer 35$. En dat terwijl wereldbevolking en geldhoeveelheid enorm toegenomen zijn in die tijd. De prijs moest vanaf 1971 wel gigantisch stijgen, dus niet alleen vanwege de inflatiestijging. In 1980 was er sprake van een uitzondering, maar tussen 1970-2000 was er een prijsstijging van 36 naar 279 . Meer dan zeven keer over de kop. Er moet enorm veel druk gestaan hebben op de prijs in 1970. En maar 10% van de geldhoeveelheid was gedekt. En wetende dat er in de aanstaande K-zomer de inflatie zou accelereren, hadden we kunnen weten dat de goudprijs zou vermenigvuldigen. En zo geschiedde.
  Sinds 2000 is wereld bevolking verder gegroeid. De verhouding tussen goud en geldhoeveelheid is verder gedaald. Tussen 2000 en nu is goud “slechts” 4 keer in waarde toegenomen.

 • Arjan

  U snapt het spel! Ik ben op mijn werk locatie palen aan het inmeten voor de stroppen voor het falende management….zolang de burger het uitmelken door dieven toestaat zonder serieuze straffen gaat er niks veranderen! Natuurlijk kan ik geen MT opkopen in real life…helaas…maar ik kan wel weglopen met ALLE kennis…muhahaaa

 • Walter vom Schalter

  Barbertje…Ik vind dat ze de CEO voor de handel en wandel verantwoordelijk moeten stellen net zoals Tony Hayward als CEO van BP i.v.m. de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Toen kreeg dat olieplatform een klap en er brak brand uit en de olie verontreinigde de kust. Die klojo was toen onbereikbaar en deed een zeilrondje alsof er niks aan de hand was. Ik heb indertijd het onderwerp verantwoordelijkheid aangesneden en menig buitenlands bedrijfsleider keek dan raar op toen ik zei dat ik ze verantwoordelijk houdt. Een CEO is verantwoordelijk! Nou daar denken deze heren (meestal heren) heel anders over. En zo is het met de bankenwereld ook. Sleep ze maar voor de rechtbank en tijdens het voorarrest niet in vrijheid stellen. Rechtszaken voeren is echter ook een deel van hun business: ze gooien het soms graag voor de rechter, ogenschijnlijk duidelijke zaken worden ook wel in hun voordeel uitgesproken. Ze schatten gewoon hun kansen in: zolang de winst groter is dan verlies gaan ze naar de rechter. Eigenlijk is elke winst meegenomen want het verlies hadden ze toch al. Ze leven in een andere wereld die gasten.

 • Huub

  @Gerard,
  Deze schrijver denkt in dit artikel dat inflatie kan ontstaan zonder economische groei. https://www.goldrepublic.nl/nieuws/gedachte-experiment-centrale-banken-alle-staatsschuld?utm_source=GoldRepublic+Market+Update+Nederland&utm_campaign=8056ad25c5-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_%2A%7CRSSFEED%3ADATE%7C%2A&utm_medium=email&utm_term=0_4e84cd1445-8056ad25c5-410299077
  Geciteerd: “Het enige antwoord is een vertrouwenscrisis, of een ´catastrofe-hausse´ zoals de econoom Ludwig von Mises deze ooit noemde. Het is een volledige ineenstorting van de munt omdat de bevolking niet langer gelooft dat de munt haar waarde in de toekomst zal behouden. In andere woorden, in plaats van een gezonde vraag naar de munt in kwestie, verplaatsen consumenten hun vraag naar andere munten en goederen. Deze negatieve spiraal leidt tot de complete destructie van de munt of zo niet tenminste tot een radicale ommekeer in het monetair beleid. Van ultra-los naar ultra-conservatief.
  Ironisch genoeg gaat een vertrouwenscrisis in de munt gepaard met een hogere inflatie. Wanneer mensen telkens eerder andere munten en goederen proberen te bemachtigen, zal deze dalende vraag naar geld leiden tot een snel dalende koopkracht van de munt. Oftewel, inflatie.”
  Wat moeten we er van denken?

 • Walter vom Schalter

  Je kunt niet overal op de wereld tegelijk zijn. China heeft zijn eigen markt die ze nog kan bedruipen, er zijn veeeeeeeel jonge mensen die nu trouwen en kinderen willen hebben en daarvoor een eigen woning zoeken. Daar zit dus groei die bij andere wereldmachten nogal gering is ook door vergrijzing. Krijgt Harry S. Dent gelijk. USA en Rusland hebben ook een eigen markt die ze kunnen bedienen. Europa oeioei heeft veel van export naar USA en Rusland nodig daar zou het wel eens pijn kunnen gaan doen als de boel stagneert.

 • marcel

  HET PPT HEEFT GESPROKEN . hahaha staartje volgt echt en zoals Gerard zegt Monte de …. enz enz het gaat loos nO ja en Arjan degenen die nu winst hebben op aandeel D.B DUMPEN als de koers weer daalt [beren koers zeg maar ;-] fijne avond

 • marcel

  Maar goed door de test weten we wat er dagen lang gaat gebeuren met PM koers als de geruchten niet waar blijken te zijn na het weekend !!mvg

 • Arjan

  Deutsche Bank +15% nu…jajaja….. HOSANNAAAA………..Waar hebben we dat eerder gezien?

 • Arjan

  Inderdaad, alles is weg……Euro omhoog en metalen in de min……van +2,5% zilver naar min. USA beurzen zwaar groen, wat een farce!

  En dat allemaal op geruchten dat DB maar 5.4 miljard moet betalen en nu ook dat het zelfs al “gevonden” is waar dat dat geld vandaan moet komen…hahaha.

  September is bijna voorbij, geen goede maand maar ook geen drama maand voor de metalen. Aan de positieve kant is het YTD een prachtig jaar :-)

 • marcel

  Met dit nieuws moest de Deutsche Bank snel gered worden van de ondergang dit weekend !
  [ondergang volgt nog wel] Nu hebben ze even iets meer qualitie time achter de schermen .We hebben dit bij meerdere banken gezien in t verleden die omvielen .https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjB95P9wLfPAhXD1hoKHYQkCakQqQIIHzAA&url=http%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2135277-miljardenboete-deutsche-bank-lijkt-veel-lager-uit-te-vallen.html&usg=AFQjCNEJ-aklryylX2wupOI19xfbHbCUiw

 • marcel

  Dit begint er aardig op te lijken

 • marcel

  Ik denk dat er weinig door veranderd .De tijd zal t leren .Het is wel zo dat China steeds machtiger wordt maar daar overhit de boel ook nog wel en als daar de boel instort is dat omdat China nu bepalend is voor de gehele economie een zekerheid voor een wereldwijde crash .

 • Arjan

  Als er een effect komt, dat is wel waarschijnlijk, dan zal dat wel even op zich laten wachten.

  De USD was vandaag enorm in trek door de DB speculaties….dat zegt mij dat men USD nog lange tijd boven pm blijft verkiezen.

  Je moet natuurlijk wel zorgen dat je je koopkracht verzekering VOOR dat de boel serieuze haperingen gaat vertonen al geregeld hebt….liever 2 jaar te vroeg dan 1 minuut te laat.

 • ronaldw

  Insgelijks