Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Welkom in Waldolala

10-02-2011 Zilverpaul

Welkom in Waldolala, Nout Wellink strikes again

De Nederlandse Bank, onder aanvoering van Nout Wellink, heeft het voor de rechter gedaan gekregen om het pensioenfonds voor de glasfabrieken te dwingen het grootste deel van zijn goudbelegging af te blazen.

Nout Wellink, die niet heeft ingegrepen tijdens de Icesave affaire, die pas heeft ingegrepen bij de DSB perikelen toen het hem goed uitkwam, die alle bevindingen van de commissie de Wit ter zijde heeft geschoven, heeft de ongehoorde lef het enige slimme pensioenfonds in de wielen te rijden.

Blijkbaar wordt de Nederlandse Bank pas actief als haar belangen in het goudkartel in het geding komen.

Hierbij roep ik u allen op om brieven te schrijven, te mailen, twitteren of per postduif naar uw volksvertegenwoordiging om deze ongehoorde actie tegen het licht te houden.

Bedenk, als we dit over onze kant laten gaan, ons pensioen straks helemaal niets meer waard is.

Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak:

Datum publicatie: 09-02-2011

Rechtsgebied:Bestuursrecht overig

Soort procedure: Voorlopige voorziening

Inhoudsindicatie: DNB heeft een pensioenfonds de aanwijzing gegeven haar
beleggingsportefeuille in goud blijvend af te bouwen – afhankelijk van de
uiteindelijk samen te stellen assetmix – tot een percentage gelegen tussen 1 en
3%. Hoewel het fonds kan worden nagegeven dat de motivering van het bestreden
besluit summier is, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter
ter zitting genoegzaam onderbouwd waarom DNB van oordeel is dat het fonds heeft
belegd in goud in een mate die een bovenmatige afhankelijkheid als bedoeld in
het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen oplevert. Naar de mening van DNB levert een belegging van 13%
van het vermogen in de categorie grondstoffen, waarbij die belegging zich
bovendien beperkt tot één grondstof, een bovenmatige afhankelijkheid op van de
waardeontwikkeling van die grondstof. DNB wijst er in dit verband op dat
pensioenfondsen gemiddeld 2,7% beleggen in de categorie grondstoffen. Voorts
wijst zij op de volatiliteit van goud die blijkt uit de door het fonds
overgelegde ALM studie. De stelling van het fonds dat goud niet zozeer als
grondstof maar als een ruilmiddel moet worden gezien doet naar het oordeel van
de voorzieningenrechter, gelet op de sterke volatiliteit ervan, onvoldoende af
aan het betoog van DNB.

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Bestuursrecht

Voorzieningenrechter

Reg.nr.: AWB 11/455 VBC-T2

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

in het geding tussen

Stichting Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken, te Gorinchem,
verzoekster (hierna: het fonds),

gemachtigde prof. dr. E. Lutjens, advocaat te Amsterdam,

en

De Nederlandsche Bank N.V., verweerster (DNB),

gemachtigde mr. C.M. Bitter, advocaat te Den Haag.

1  Ontstaan en loop van de procedure

Bij besluit van 20 januari 2011 heeft DNB het fonds de aanwijzing gegeven
die ertoe strekt dat het fonds haar beleggingsportefeuille in goud blijvend
afbouwt – afhankelijk van de uiteindelijk samen te stellen assetmix – tot een
percentage gelegen tussen 1 en 3 %. Het fonds dient daartoe een plan van aanpak
op te stellen dat binnen twee weken na bekendmaking van de aanwijzing door DNB
dient te zijn ontvangen. Het fonds dient vervolgens het plan van aanpak uit te
voeren volgens de planning die voorziet in een tijdpad van maximaal twee maanden
na indiening bij DNB.

Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft het fonds bezwaar
gemaakt.

Voorts heeft zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige
voorziening te treffen, inhoudende schorsing van het bestreden besluit.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 februari 2011.
Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Voorts is
namens het fonds verschenen ir. D. van Ek, werkzaam bij Mercer Nederland B.V. en
adviseur van het fonds. Namens het fonds zijn voorts enige leden van het bestuur
verschenen. Namens DNB zijn verder drie medewerkers verschenen onder wie H. Kuik.

2  Overwegingen

2.1  Op grond van artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank
beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de
rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de
voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de
hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zover de daartoe uit te voeren toetsing meebrengt dat de
rechtmatigheid van het bestreden besluit wordt beoordeeld, heeft het oordeel van
de voorzieningenrechter een voorlopig karakter en is dat oordeel niet bindend
voor de beslissing op bezwaar of eventueel in de hoofdzaak.

2.2  Ingevolge artikel 171, eerste lid, van de Pensioenwet kan DNB een
pensioenuitvoerder die niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze wet is
bepaald, door middel van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een
door de toezichthouder gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de
aanwijzingsbeschikking aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

2.3  Artikel 135 van de Pensioenwet luidt:

“1. Een pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming
is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende
uitgangspunten:

a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en
pensioengerechtigden; en

b. (…);

c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ter waarborging
van het prudente beleggingsbeleid nadere regels gesteld.

3. De (…) regels die op grond van het tweede lid worden gesteld ten aanzien
van de diversificatie van waarden zijn niet van toepassing op beleggingen in
staatsobligaties.”

In de Memorie van toelichting van het wetsvoorstel Pensioenwet is onder
meer het volgende overwogen (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p.
258-259):

“De inhoud van dit artikel is gebaseerd op artikel 9ba, zoals dat is
geformuleerd in het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn 2003/41/EG
(Kamerstukken II 2004/05, 30 104, nr. 2). Het beleggingsbeleid van een
pensioenfonds moet zijn gebaseerd op de prudent personregel. De prudent
person-regel wordt door de richtlijn niet gedefinieerd. De richtlijn formuleert
wel een aantal uitgangspunten. De regel wordt het best benaderd in het
uitgangspunt dat de waarden op zodanige wijze worden belegd dat de veiligheid,
de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel
worden gewaarborgd. Tevens dienen de waarden uitsluitend te worden belegd in het
belang van de aanspraak- en de pensioengerechtigden. (…)”

2.4  Artikel 13 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
(hierna: Besluit FTK) luidt, voor zover hier van belang:

“1. De waarden worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de
kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn
gewaarborgd.

2. Waarden die ter dekking van de technische voorzieningen worden
aangehouden, worden belegd op een wijze die strookt met de aard en de duur van
de verwachte toekomstige pensioenuitkeringen.

(…)

5. De waarden worden naar behoren gediversifieerd zodat een bovenmatige
afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde waarden, of een bepaalde emittent
van waarden of groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille
als geheel worden vermeden.

(…)”

2.5  Op 18 augustus 2010 heeft op uitnodiging van DNB een gesprek
plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur van het fonds. Tijdens dit
gesprek heeft DNB het fonds meegedeeld dat het fonds een te groot deel van de
beleggingsportefeuille belegt in slechts één “sub-assetclass”, te weten goud, en
dat hierdoor sprake is van een concentratierisico. Naar de mening van DNB is
deze belegging vanwege het risico niet in het belang van deelnemers van het
fonds en dient deze belegging afgebouwd te worden. Het fonds heeft DNB laten
weten de visie van de DNB niet te onderschrijven. Na correspondentie over en
weer heeft DNB het bestreden besluit genomen.

2.6  Het fonds betoogt dat zij niet in overtreding is. Zij stelt in dit
verband dat DNB moet kijken naar de portefeuille als geheel. Het fonds stelt dat
het doel is om veiligheid te creëren voor de deelnemers. Omdat de AEX thans zeer
onzeker is, is juist gekozen voor goud omdat dit een verstandige belegging is
gebleken. Indien het fonds in 2008 niet haar aandelen had ingeruild voor goud
zou het fonds in een situatie van ernstige onderdekking zijn komen te verkeren,
terwijl zij mede dankzij de aankoop van goud per december 2010 een dekkingsgraad
heeft van 104,7%, wat boven het minimaal vereiste vermogen ligt. Het fonds heeft
een adequate monitor ingericht op de ontwikkeling van de goudprijs en recent nog
een ALM studie laten doen die het beleid van het fonds ondersteunt. Het fonds
meent dan ook dat DNB ten onrechte een concentratierisico aanneemt. Voorts
betoogt het fonds dat sprake is van een onredelijke belangenafweging door DNB nu
het fonds juist op zeer zorgvuldige wijze is overgegaan tot de aankoop van goud,
zij heeft gehandeld in het belang van alle deelnemers, in welk verband zij er op
wijst dat de deelnemersraad zich achter het bestuur van het fonds heeft
geschaard, en DNB al aan de hand van het jaarverslag van het fonds over 2008 op
de hoogte was van de belegging in goud.

2.7  Hoewel het fonds kan worden nagegeven dat de motivering van het
bestreden besluit summier is, is naar het voorlopig oordeel van de
voorzieningenrechter ter zitting genoegzaam onderbouwd waarom DNB van oordeel is
dat het fonds heeft belegd in goud in een mate die een bovenmatige
afhankelijkheid als bedoeld in het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit FTK
oplevert. Uit die bepaling in verbinding met artikel 135 van de Pensioenwet
volgt dat – met uitzondering van beleggingen in staatsobligaties –
diversificatie in de beleggingsportefeuille van groot belang wordt geacht bij de
invulling van de prudent person-regel. Deze diversificatie is naar DNB stelt
terug te voeren op het uitgangspunt dat een breed gespreide
beleggingsportefeuille, over verschillende beleggingscategorieën en
verschillende regio’s, een stabiliserende invloed heeft op de
beleggingsresultaten, zonder dat dit ten koste gaat van het te verwachten
rendement. Naar de mening van DNB levert een belegging van 13% van het vermogen
in de categorie grondstoffen, waarbij die belegging zich bovendien beperkt tot
één grondstof, een bovenmatige afhankelijkheid op van de waardeontwikkeling van
die grondstof. DNB wijst er in dit verband op datpensioenfondsen gemiddeld 2,7%
beleggen in de categorie grondstoffen. Voorts wijst zij op de volatiliteit van
goud die blijkt uit de door het fonds overgelegde ALM studie. Het is volgens DNB
niet te voorspellen wanneer en in welk mate een daling in zal zetten. Mocht de
goudkoers imploderen dan kan de dekkingsgraad van het fonds zakken tot onder de
100%. DNB heeft er ter zitting voorts op gewezen dat het fonds waarop een lange
termijnherstelplan van toepassing is met dit concentratierisico handelt in
strijd met artikel 16, tweede lid, van het Besluit FTK. De stelling van het
fonds dat goud niet zozeer als grondstof maar als een ruilmiddel moet worden
gezien doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de sterke
volatiliteit ervan, onvoldoende af aan het betoog van DNB.

2.8  DNB heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter ter zitting
de kritiek van het fonds dat zij onvoldoende oog heeft voor het gehele belegde
vermogen van het fonds in voldoende mate weerlegd. DNB heeft in dit verband
aangevoerd dat de omstandigheid dat een groot deel van het fonds wel in
overeenstemming met de Pensioenwet is belegd, onverlet laat dat het
concentratierisico dat de goudpositie een reëel risico oplevert dat het gehele
vermogen daalt tot onder de verplichte dekkingsgraad.

2.9  Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is DNB terecht
tot het oordeel gekomen dat sprake is van een concentratierisico als bedoeld in
het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit FTK. Dat DNB reeds aan de
jaarstukken van het fonds van 2008 had kunnen afleiden dat het fonds een te
groot deel – destijds 5% – van het vermogen in goud heeft belegd maakt naar het
oordeel van de voorzieningenrechter niet dat DNB thans niet tot een aanwijzing
heeft mogen komen. Ten eerste heeft het fonds haar goudpositie aanzienlijk
uitgebreid in 2009, zodat ingrijpen meer pregnant werd, en ten tweede berust op
het fonds een eigen verantwoordelijkheid om te beleggen binnen de kaders die de
Pensioenwet en het Besluit FTK bieden. Voorts heeft DNB niet onverwijld naar
handhavingsinstrumenten gegrepen, maar heeft zij eerst via overleg getracht het
fonds te bewegen haar goudpositie af te bouwen. Ten slotte is de
voorzieningenrechter niet gebleken dat het fonds een onredelijke termijn is
geboden om haar goudpositie af te bouwen.

2.10  De voorzieningenrechter zal het verzoek daarom afwijzen.

2.11  De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een
proceskostenveroordeling.

3  Beslissing

De voorzieningenrechter,

recht doende:

wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Aldus gedaan door mr. T. Damsteegt, voorzieningenrechter, in
tegenwoordigheid van mr. drs. R. Stijnen, griffier.

De griffier: De voorzieningenrechter:

Uitgesproken in het openbaar op: 8 februari 2011.

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Afschrift verzonden op:

 • Jullie

  Safi :
  @Gerard
  Volgens Michael Maloney gebeurde dit in 1933. En slechts 22% (uit het blote hoofd) van de bevolking gaf gehoor aan de overheid om het goud te verkopen. De rest zag de winst van goud vermeervoudigen.
  Niemand is ooit strafrechtelijk vervolgd, laat staan in het gevang gegooid.

  Ik weet de precieze datum zelfs, 5 April 1933.

  http://www.the-privateer.com/1933-gold-confiscation.html

  Laatste zin :

  This order and these regulations may be modified or revoked at any time.

 • tradewind

  Interessante discussie.
  De havikken laten zich zien….
  Ieder die zijn hersens gebruikt en enig monetair inzicht heeft verworven zal zelf zijn conclusies moeten trekken. Het is al jaren duidelijk dat wij ons pensioenstelsel als ‘verworvenheid’ zullen moeten afschrijven. De discussie dor deskundigen vandaag op RTLZ, kijker aan Zet, bevestigd de voortdurende afbreuk van deze rechten.
  Vandaag kwam ook een rapport uit van Goldman Sachs, waarin werd ‘aangetoond’ dat de Price of Gold niet correleerde met de inflatie. Los van de overtuigende objectiviteit van GS met zijn toppositie in off balanceprducten, is de stelling in de kern obv huidige inflatiecijfers juist, behalve als je de cijfers van shadowstatistics.com hanteert, dan zal de correlatie aanzienlijk hoger liggen.
  De commentator op RTLZ vergeleek beleggen in goud met een religie. Tja. media….en belangen.
  Bij massabeweging is het precedent al geschapen… geen internet, geen pin-automaten beschikbaar. (Er zijn altijd ‘voorlopers’ die de agenda verklappen….)
  Kruis de vakjes in de puzzel maar aan en de antwoorden worden vanzelf duidelijk.
  Trek je iegen plan

 • Fleur

  Thanx!

  Wat leuk trouwens (off topic) dat dit forum in de afgelopen maanden zo actief geworden is. Hartstikke interessant om te volgen. Maar overigens ook wel een teken dat meer en meer mensen zich bewuster worden van wat er speelt in de wereld en de potentie van zilver.

 • Nico

  @Fleur
  Maak je niet al te ongerust. Bewindslieden die dit soort repressie willen toepassen, zal hetzelfde lot beschoren zijn als de leiders van Egypte en Tunesië. Nederlanders laten zich niet knechten door een handjevol witteboord criminelen in krijtjespak.

 • RB

  @ Fleur

  … en je edelmetalen heb je, in een gekke bui, toch maar weer omgezet in cash via Malle Pietje’s Muntenhandel op de hoek. Om dat te vieren ben je, in dezelfde gekke bui, naar de plaatselijke sigarenboer getogen en hebt alles opgemaakt aan staatsloten. Alles op, potverdorie!!

  Wie gaat het tegendeel bewijzen?

 • Fleur

  @ Safi

  Hoe zou dat in deze tijd aflopen met strafrechtelijke vervolging bij goud/zilverbezit?

  Tegenwoordig staat alles geregistreerd. Met een druk op de knop weet de roverheid wie edelmetalen aangekocht hebben in de afgelopen jaren.

  Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ik zou graag anoniem aankopen, zonder dat mijn aankoopgegevens in boekhoudingen vermeld staan. Maar dan nog… alle overboekingen zijn natuurlijk via de banken ook heel simpel traceerbaar.

 • greetjes

  Helemaal met je eens Safi. Angst is een slechte raadgever. Voor de wakkeren onder ons: laten we blij zijn met de kennis en ons er niet door af laten schrikken. Beter wel weten dan niet weten is mijn motto. Maar leef vandaag gewoon je leven en probeer de kennis vóór je te laten werken.

  Safi, voor wat betreft de situatie in 1933: dat gaat nu niet meer op omdat aankopen van goud en zilver in dit electronische tijdperk te herleiden zijn. Naar jou en mij.

  Ondanks alle malaise vind ik het een interessante tijd om in te leven.

 • Safi

  Ik wil niemand angst aanjagen en vooral aanmoedigen om in vrijheid te blijven schrijven, maar ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat fora zoals deze in de gaten worden gehouden.
  Vrijheid bestaat al lang niet meer. Het wordt alleen steeds duidelijker.
  Maar laten we vooral niet toe om in de angst te schieten. Angst is in de meeste gevallen een slechte raadgever. En als we ons laten dicteren door angst, dan heeft de overheid ons daar waar ze ons het liefste heeft. In een hoekje.

 • Safi

  @Gerard

  Volgens Michael Maloney gebeurde dit in 1933. En slechts 22% (uit het blote hoofd) van de bevolking gaf gehoor aan de overheid om het goud te verkopen. De rest zag de winst van goud vermeervoudigen.
  Niemand is ooit strafrechtelijk vervolgd, laat staan in het gevang gegooid.

 • Safi

  Hadden we iets anders verwacht van de rechterlijke macht?

  Interessant idee om te onderzoeken waar en hoe deze rechter bijklust in zijn vrije tijd? In welke raad van commissarissen zit hij bijvoorbeeld? Is hem een mooie bijbaan elders beloofd?

 • http://endtheecb.ning.com Jack

  Het tegen argument kan van een verpletterende eenvoud zijn.

  http://endtheecb.ning.com/forum/topics/het-is-een-crisis-van-het

 • Pieter

  Nou alle overheden graaien hoor. In Engeland schorten ze de Ierse geldinjectie op van 10 miljard. Omdat er verkiezingen aankomen durft de minister van financiën aldaar nu het geld er in te pompen. Maar na 25 februari dan wordt de financiële injectie gegeven en waar komt dat geld vandaan?
  Jawel hoor uit de nationale pensioenreserve. Gewoon ordinaire diefstal van de werkende bevolking. Dus niet alleen Nederland flikt zoiets het gebeurd overal.

 • ZackZilver

  Wanneer ’n overheid het verbied om goud en zilver in eigendom te hebben zijn de rapen gaarin dat land. Dan valt het maatschappelijk systeem uit elkaar omdat burgers zich dan niet meer legaal kunnen/mogen beschermen tegen de slavernij, de economische dictatuur van het gevestigd tuig.
  Wanneer burgers zich niet legaal kunnen beschermen tegen slavernij zal georganiseerd, duurzaam verzet het gevolg zijn.

 • AJ
 • Gerard

  Goud verbieden voor pensioenfondsen, maar kan ook zomaar gebeuren voor particulieren. Of een tussenstap: verbod op particulier verkoop.
  Het zou de eerste keer niet zijn. Het gebeurde in de VS in (ik dacht) 1936?

  Maar in zijn schoenen gedacht heeft Nout wel gelijk!
  Het doel is namelijk om het geld (lees staatsschuld) zo snel en zo veel mogelijk te laten verdampen.
  Tja, en goud verdampt niet.

 • Pingback: Tweets die vermelden Edelmetaal blog  -  Welkom in Waldolala, Nout Wellink strikes again -- Topsy.com()

 • gordijnen

  Aankoop van zilver of goud moet in de USA worden gemeld bij de overheid. 4 jaar gevangenisstraf in duitsland als je oproept om je geld van de bank te halen. Inflatie in India van 7,5 % naar 8,4% gemeld in de Financial Times, net zoals dit artikel. Europa wil de vrije handel in 14 grondstoffen aan banden leggen, om speculatie te voorkomen. Om de inflatie in de hand te houden. De artikelen in dit mandje worden zorgvuldig gekozen om het inflatiecijfer in Nederland zo laag mogelijk te houden, om de rente ook laag te houden. Consumenten zien hun fiat money elke maand in waarde dalen. 40 miljard euro heeft Ireland onderhands van de ECB kunnen bijdrukken om de bankrun bij de banken het hoofd te kunnen bieden. BKR registratie als je langer dan 30 dagen rood staat op je bankrekening. Alleen met vastinkomen mag je rood staan bij de bank. Inkomsten van de overdrachtsbelasting zijn met 50% gedaald. Voor 200 miljard staat Nederland garant. Dit is 33,33% BBP. Staatschuld op dit moment 5 of 6 of 7 procent. Of straks bijna 40%?????? Geen aflossingsvrije hypotheek meer mogelijk. Gaan huizenprijzen omhoog?????? Spanje en Ireland, huizenprijzen tussen de 40 en 50% gedaald. Een ding is zeker onze vrijheid zal door de overheid steeds meer worden ingeperkt. Afghanistan gaan wij helpen, maar heeft niks met bezuinigingen van de overheid te maken. Er is een wet in de maak die het mogelijk maakt om internetbetalingen onmogelijk te maken als de banken sluiten voor een bankrun. Bovenstaande reacties zijn allemaal reacties die duidelijk maken dat het een kwestie van tijd is, voordat wij een nieuwe wereldmunt of handelsmunt krijgen. Dit om speculatie op de valutamarkt te voorkomen!!!! Advies lijkt mij overbodig. Zorg dat je niet wordt verrast, bescherm je tegen hyperinflatie. Dankbaar voor de vele juiste informatie op internet, want nu is het nog net niet te laat.

 • temp242

  Oh well, we’ll seem to reek.
  On the edge of collapse.
  Nothing can keep us down.

  Ziehier de profetische woorden van Depeche Mode.
  You Tube:Depeche Mode Fragile Tension.
  Slaapwel!

 • Jan

  Henk :Mijn munten mag de staat der Nederlanden nooit confisqueren zonder strijdig met internationaal recht te handelen. Ze zijn namelijk legal tender van buitenlandse soevereine staten, namelijk Canada, Oostenrijk en Australië.

  Als de staat het privébezit van burgers begint aan te slaan dan is dat het begin van het einde en de vestiging van de dictatuur… Als het echt zover zou komen dan zal de staat natuurlijk lak hebben aan welk soort regels dan ook en internationaal recht is vrij zwak en betekenisloos wegens niet afdwingbaar. Wie het geweldsmonopolie in handen heeft kan in wezen doen wat hij wil (de staat is trouwens de werkelijke bron van alle macht en niet een mistig begrip als ‘het volk’) tenzij een grotere macht ingrijpt in de vorm van een andere staat dan wel het eendrachtig, massaal verzet van de man in de straat. Aangezien maar weinig mensen fysiek edelmetaal bezitten zal dat verzet nooit veel betekenen, als het al zover komt dan zou ik er niet vanuit gaan dat zwaaien met juridische termen veel indruk zal maken.

 • Henk

  Mijn munten mag de staat der Nederlanden nooit confisqueren zonder strijdig met internationaal recht te handelen. Ze zijn namelijk legal tender van buitenlandse soevereine staten, namelijk Canada, Oostenrijk en Australië.

 • greetjes

  Goed gedaan Joost, echt waar, maar dit vind ik nou zo’n typisch Bilderbergachtig initiatief van Nout Wellink. Alsof er geen Bilderbergers in de politiek zitten. Ik zal een tipje van de sluier voor je oplichten in de zin van wat ik denk dat er (weer) zal gebeuren op een bepaald moment in de tijd. Iedereen die zilver en goud bezit wordt verordonneerd om het in te leveren. Door DNB. Dus ik hoop dat Zilveren Paul tegen die tijd zijn koffer klaar heeft staan om naar een leuk optrekje in Uruguay te verkassen en dat ie voor vertrek zijn computersysteem effe laat crashen…

 • RB

  IMF calls for dollar alternative

  NEW YORK (CNNMoney) — The International Monetary Fund issued a report Thursday on a possible replacement for the dollar as the world’s reserve currency. The IMF said Special Drawing Rights, or SDRs, could help stabilize the global financial system.

  Bron: http://money.cnn.com/2011/02/10/markets/dollar/

  Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts…

 • temp242

  Beste mensen, moraal van het verhaal: haal je pensioenfonds leeg NU het nog kan!Anders doet de (R)overheid het wel in jullie plaats!MVG.

 • Henk

  Vreemd dat DNB goud nu opeens een grondstof noemt. Hier hoor ik Wellink duidelijk zeggen dat goud geld is:
  http://nos.nl/artikel/84817-waar-ligt-ons-goud.html

  Centrale bankiers en vooral Bilderbergers haten burgers die (via een pensioenfonds) goud bezitten. Dat kunnen zij niet bijdrukken en legt het ponzi-scheme van hun fiat-toiletpapier haarfijn bloot.

 • Zilverpaul

  klasse Joost!

 • High Five

  Mijn brief naar het CDA en ik verstuur ze ook naar andere partijen.

  Geachte CDA,
  Hierbij wil ik u mijn woede mededelen over het besluit van Wellink om het via de rechter het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken, te Gorinchem te dwingen om haar goud positie af te bouwen van 13% naar 3%.
  Hieronder ook een reactie op dit besluit op de website zerohedge.

  Perhaps the most stunning example of what may be in store for asset managers and pension funds (and possibly retail holders) who dare to challenge central bank monetary authority comes from the Netherlands, where we have just witnessed the 21st century equivalent of Executive Order 6102. The story in a nutshell (and as translated loosely from the primary source presented below): the glassworkers pension fund (SPVG) was ordered by De Nederlandsche Bank (DNB, or the equivalent of the Dutch central bank), that it has to sell the bulk of its gold assets. After the SPVG refused to comply with the order, the DNB went to court and the decision has come out, siding with the central bank, ordering the SPVG to sell the required gold within two months. The pension fund, which invests for 1142 employees, in late 2009 had gold bars worth 34.6 million euros, or about 1400 kilograms. The total fund assets amounted to 288 million euros at that time. The DNB argued gold is a commodity and holding 13 percent was overweight in comparison to the 2.7% average that pension funds are invested in commodities. DNB has found that such a large proportion of gold is inconsistent with the interests of the participants. SPVG sees gold as a medium of exchange, such as euros, but DNB believes that the price of gold fluctuates too much for it to be classified as an investment. Translation of the translation: the central bank has now directly ordered a fund how to allocate its gold assets, because it explicitly disagreed with the fund’s statement that gold is money, claiming instead that it is nothing but a very volatile commodity. Very soon no pension funds in the Netherlands will be allowed to hold any amount of gold more than the merely nominal. This latest gold confiscation equivalent event is most certainly coming to a banana republic near you.

  Het schokkende is dat een pensioenfonds wel ongebreideld staatsobligaties mag kopen. Dit is tegenwoordig waardeloos papier dat voornamelijk alleen nog wordt gekocht door de ECB en de FED.

  2.7 Hoewel het fonds kan worden nagegeven dat de motivering van het all
  bestreden besluit summier is, is naar het voorlopig oordeel van de
  voorzieningenrechter ter zitting genoegzaam onderbouwd waarom DNB van oordeel is
  dat het fonds heeft belegd in goud in een mate die een bovenmatige
  afhankelijkheid als bedoeld in het vijfde lid van artikel 13 van het Besluit FTK
  oplevert. Uit die bepaling in verbinding met artikel 135 van de Pensioenwet
  volgt dat – met uitzondering van beleggingen in staatsobligaties –
  diversificatie in de beleggingsportefeuille van groot belang wordt geacht bij de
  invulling van de prudent person-regel. Deze diversificatie is naar DNB stelt
  terug te voeren op het uitgangspunt dat een breed gespreide
  beleggingsportefeuille, over verschillende beleggingscategorieën en
  verschillende regio’s, een stabiliserende invloed heeft op de
  beleggings

  Goud is het enige echte geld en alle andere bezittingen flucturen t.o.v goud en het is niet andersom. Goud bewaard ten alle tijden zijn koopkracht en het is een schande dat de rechter dit niet onderkent.

  Doe aub uw werk en onthef deze globalist uit zijn functie. Hij is een ramp voor ons land, hij gaf icesave een bankvergunning. Hij heeft de bevindingen van de comissie de Wit terzijde geschoven. Heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan het failliet van DSB. Hij is een globalist en werkt alleen voor de Bilderbergers de 120 rijkste en machtigste mensen in de westerse wereld. Mensen moeten arm worden en mogen zich niet beschermen tegen inflatie. Op Verhage/Lubbers na zit bijna niemand van het CDA in die elite club. Dus u en uw collega’s die dit leest wordt ook de dupe van de wereldwijde bankiersfraude. We zitten allemaal in het zelfde schuitje dus aub Zet deze man uit zijn functie, begin binnen het CDA een campagne tegen hem.

  Dank u,

  Joost Valk

 • Nico

  @maudri
  “it explicitly disagreed with the fund’s statement that gold is money, claiming instead that it is nothing but a very volatile commodity.”

  Dit is zeker een interessant gegeven.

 • zilver goud

  Het is een grof schandaal wat hier gebeur is echt niet te geloven.
  Sorry zilverpaul maar heb een gedeelten van je tekst gebruikt en op het blog (nu jij)
  Gezet http://www.nujij.nl/nout-wellink-strikes-again.11301292.lynkx
  Hoe meer mensen hier van af weten hoe beter volgens mij!
  Ga van avond nog wel even door met het bloggen.
  Ook op diversen sites van de politieke partijen.
  Groetjes zilver goud.

  Meden bloggers van edelmetaal blog klik even de link aan en stem op dit bericht anders is het zo weer weg als Julie stemmen blijft het voor dagen op de voor pagina staan en lezen meer mensen het.

 • Jullie

  ( oh, sorry, Sander, jouw link is eigenlijk hetzelfde, excuus )

 • ZackZilver

  Dit is goed nieuws. De mensen zullen individueel/prive steeds meer voor goud en zilver kiezen.
  Het zal steeds duidelijker worden dat het paternalistisch, hypocriet overheidstuig en bankgajes alsmede de rechterlijke macht maffia genegeerd moet worden. Dat men zelf moet zorgen voor min of meer alles, inclusief de oude dag. En dat is prima!

 • Jullie

  Vers van de pers.

  International Monetary Fund director Dominique Strauss-Kahn calls for new world currency.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/8316834/International-Monetary-Fund-director-Dominique-Strauss-Kahn-calls-for-new-world-currency.html

 • Sander
 • High Five

  @seppel
  Bij mij ook. IK KOOK VAN WOEDE. Zilver Paul zegt het ook weer raak

  Blijkbaar laat DNB de pensioenfondsen vrij om waardeloze staatsobligaties te kopen. Niemand wil ze hebben daarom kopen de FED en de ECB ze maar op.

  Uit die bepaling in verbinding met artikel 135 van de Pensioenwet
  volgt dat – met uitzondering van beleggingen in staatsobligaties –
  diversificatie in de beleggingsportefeuille van groot belang wordt geacht bij de
  invulling van de prudent person-regel.

  Het volgende is ook ze zwak van de rechtbank:
  De stelling van het fonds dat goud niet zozeer als grondstof maar als een ruilmiddel moet worden gezien doet naar het oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de sterke
  volatiliteit ervan, onvoldoende af aan het betoog van DNB.

  Die onnozele rechter snapt er niks van of is omgekocht door het bankkartel
  Jongens, goud is het echte geld, goud is stabiel en andere waarde fluctueren rond goud. Hoe kan je nog safer beleggen dan goud?? Goud is het geld en het zal ALTIJD zijn koopkracht behouden. Laat de rechter aub met Greenspan praten. Greenspan wil zelfs de goudstandard van 1871 tot 1914 herstellen.
  We moeten eigenlijk de straat op om hier aandacht voor te vragen. Ik ga het pensioen vragen om hun poot stijf te houden en in hoger beroep te gaan en ruchtbaarheid te geven zodat we naar de rechtbank kunnen gaan om onze support te geven doe dit a.u.b ook. Het e mail adres is.
  spvgpensioen@achmea.nl

 • Niels

  Pensioenfondsen mogen wel in mijnen en clusterbommen beleggen maar niet in hetgeen wat eeuwig zijn waarde heeft bewezen. Mijn inziens zijn de intensies van Nout Wellink en de andere stromannen van oa de DNB wel helder. Hun eigen volk misleiden, verraden, uithongeren en tot slaaf maken en dat alleen maar voor een paar jaar roem, ijdelheid en materiele macht. Mocht de wet van karma(oorzaak en gevolg) bij vriend Nout ook van toepassing zijn, dan hoeven we hem na zijn dood en in de 384(milde schatting) incarnaties erna niet te benijden.

  Hoe het afloopt met deze halfmensen(emphatie ontberen ze)? Nadat de shit hier echt uitbreekt mogen ze, als ze hoog genoeg op de ladder staan misschien wel vluchten naar Argentinie of Mozambique. En de rest van hun zielige levens zullen ze bang zijn voor de gevolgen van hun daden. Terrecht lijkt me..

  Veel plezier bankiers!(en ander gespuis)

 • maudri

  Wacht maar straks is iedereen die op dit blog komt het haasje.
  Rolf verbrand de papierennnnnnnnnnnnnnnnn.

 • RB

  The Illuminati’s Secret 20 Trillion Dollar Bank

  Bron: http://www.naturalmedicine.com/blogs/wondering/2011/02/09/the-illuminatis-secret-20-trillion-dollar-bank/

  He, kijk eens, daar is de rest van de Zware Jongens. ;-)

 • RB

  The banksters strike again

  Ergens is het wel goed dat dit gebeurt. Het schudt institutionele beleggers en ook de gewone burger wakker. Eens kijken wat hiervan boven drijft in de media.

 • Sander

  Als dit met een pensioenfonds al kan gebeuren, hoe groot is de kans dan dat het ons- als burger- wordt verboden om goud te bezitten?
  En betekent dit verbod dat er weldra een collapse aan zit te komen ?!!

 • seppel

  Dit kan niemand over zijn kant laten gaan, ongehoord, staatsinmenging op ongehoorde schaal…….
  Stoom komt uit mijn oren, neus en mond………..
  Democratie ??????? Lenin en Stalin waren niet eens zo erg…….

 • maudri
 • Jullie
 • Jullie

  Reactie op ZH, die ik wel erg goed vond :

  If gold is far too volatile, then what is less volatile, capable of reasonable investment? If only volatility is to be reviewed, why is risk to be omitted? Have we not been slapped in the face time and time again with the fact that we literally have no ability to guage risk in the present environment? Do our markets, their regulators, and their rating agencies have unyielding success in their predictions? If not, why not? If so, how can we be surprised by so many financial events?

  Dit moet het pensioenfondsje, en hun leden, echt niet gaan pikken.
  Ik vraag me af, als alle leden het erover eens zijn dat ze het goud houden (moet niet moeilijk zijn met amper 1500leden een snel vragen rondje te houden) , wie is DNB dan om het ze te verbieden ?

  Nogmaals, dit heeft potentie om wel eens erg groot te gaan worden, van mij mag het ! Fuck DNB !
  Hopenlijk laten ze het er niet bij zitten.

 • http://www.thesilvermountain.nl/ Rolf van Zanten

  Te bizar voor woorden. Het goud is waarschijnlijk één van de best presterende en meest waardevaste onderdelen van dit pensioenfonds en nu moet dat van 13% naar 1 a 3% verminderd worden… Wegens bovenmatige afhankelijkheid, maar wat is nou nog een veiligere belegging dan goud vandaag de dag?

 • Zit

  Preparatie voor WW3

 • Jullie

  No fuckin’ way dat ze dit gaan pikken, het pensioen fonds niet, en hun leden ook niet.

  Wanneer dit pensioen fondsje (en al hun leden) zegt : Fuck You DNB ! , we willen ons goud houden.
  Wie is DNB dan om ze dit te verbieden ?

  Dit kan een leuk potentieel worden voor een run-on-gold door de pensioen fondsen.

  Rebel !

 • maudri

  We hebben het voor elkaar staan zelfs. ophttp://www.zerohedge.com/article/here-comes-executive-order-6102-qe-generation-dutch-central-bank-orders-pension-fund-sell-it
  Zit Nout aan de pillen?