24 UURS VERZEKERD TRANSPORT
coins

Wij, Beatrix

Het is u wellicht ontgaan, maar de documenten die door Wikileaks zijn gepubliceerd aangaande allerlei misstanden uit de oorlogsgebieden bleken ook nog een Nederlands tintje te hebben. Uit de gelekte documenten kwam namelijk naar voren dat het maar een haar heeft gescheeld of het kabinet Rutte was er nooit gekomen: een alternatieve redevoering van onze koningin bleek al klaar te hebben gelegen. Met gepaste trots bied ik u hier de integrale tekst van de troonrede aan.

https://www.thesilvermountain.nl/img/beatrix.jpg

Landgenoten,

Nu de vierde dinsdag van oktober weer is aangebroken, zullen wij, Beatrix, de kabinetsplannen van het kabinet Zilverpaul 1 bekend maken onder de bevolking.

Wij, Beatrix, maken het volgende bekend:

Gezien de stand van de economie, de totale bevriezing van de huizenmarkt in Amerika en de komende desastreuze gevolgen die dit zal hebben op onze staatskas en pensioengelden, de nog steeds voortdurende garantstelling van de overheid wat betreft de bankschulden en de vrije rol die een private onderneming als de Nederlandse Bank heeft in ons geldbestel, besluiten wij als volgt:

1.      Wij stoppen met de bezuinigingen. Bezuinigen is als het steken van een vinger in een dijk terwijl 20 meter verderop de golven erover heen slaan. Bezuinigen heeft geen enkel ander nut dan het psychologisch voorbereiden op beroerde tijden danwel murw maken van de bevolking. Bezuinigen verslechtert nog verder de staatskas door afnemende belastinginkomsten en toenemende werkeloosheid. Bezuinigen is net zo effectief als het bijdrukken van geld. Het enige wat echt nut heeft is ingrijpen in ons monetair systeem. Daarom besluit het kabinet verder tot:

2.      Een wetswijziging waarin de Nederlandse Bank genationaliseerd wordt en onder gezag komt te staan van het Kabinet onder toezicht door de volksvertegenwoordiging der Tweede kamer.

3.      Er zal een audit worden gehouden naar de werkelijke hoeveelheid goud in de kluis van de Nederlandse bank. Eventuele vorderingen aan het buitenland cq andere banken zullen terstond geïnd worden.

4.      Er zal een diepgaand onderzoek komen naar de handel en wandel der Nederlandse Bank wat eventueel gevolgd kan worden door een rechtelijke vervolging der bestuurs- en directieleden van voor de nationalisatie.

5.      Direct na installatie van het kabinet Zilverpaul 1 zal een begin worden gemaakt met het zoveel mogelijk opkopen van edelmetalen op de wereldmarkt.

6.      Direct na installatie van Zilverpaul 1 zal het kabinet maatregelen treffen om de basale levensvoorzieningen in Nederland te kunnen continueren in geval van onderbrekingen in de aan- en toevoer van primaire levensbehoeften.

7.      De Nederlandse banken, verzekeringsmaatschappijen ed. die staatssteun dan wel garanties hebben ontvangen van de Nederlandse overheid wordt deze steun ontnomen.

8.      Het wordt verboden voor banken om zowel bank te zijn als handelshuis in financiële producten. Men kiest of het één, of het ander om belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen.

9.      De overheid stopt met onmiddellijke ingang met stupide postbus 51 spotjes aangaande terreurdreiging en stopt met elke uiting die verdere angst zaait in de maatschappij.

10.  Het wordt voor bestuurders en directies van organisaties met een maatschappelijk doel verboden meer te verdienen als de premier.

11.  Er wordt een begin gemaakt met het ombuigen van de steeds groter wordende organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening naar kleinschaliger organisaties met een aanbod met de menselijke maat.

12.  Om zowel de komende financiële en sociale onrust gepaard gaande met grotere werkeloosheid het hoofd te beiden er wordt een sociale dienstplicht ingevoerd van een jaar.

13.  Er worden voorbereidingen getroffen voor uittreding uit de euro en invoering van de NG, de Nieuwe Gulden. Deze Nieuwe Gulden zal voor een nog nader te bepalen deel gedekt worden door een bepaalde hoeveelheid goud en zilver.

14.  Er zullen geen missies meer door het leger in het buitenland plaats vinden anders dan met een puur humanitair karakter.

15.  Hans Hogervorst van de AFM benoemen wij tot Prins Carnaval 2011.

Aldus luidt mijn troonrede tot u, mijn onderdanen.

En nu ga ik W.A eens duchtig aanspreken op zijn cursus watermanagement, want de hofvijver lekt nu al voor de tiende keer!

Bekijk ook